EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, А. В. Нікітюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30

УДК: 657.6

О. В. Гамова, І. А. Козачок, А. В. Нікітюк

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Авторами статті представлені особливості обліку в бюджетній установі. Облік нарахування заробітної плати є важливим завданням для кожної бюджетної установи, який має певні особливості: результатом виконуваної роботи є часто не продукція, а послуги; праця носить переважно розумовий характер; у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих.
Для удосконалення обліку нарахування заробітної плати працівникам в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа- інтернат № 1» ЗОР пропонується: запровадити оперативний контроль за обліком робочого часу працівників школи-інтернату, задля чого ввести щоденну фіксацію явок працівників на робочому місці, з метою подальшої передачі інформації до бухгалтерії. У разі неявок вказувати причину; при розрахунку видатків, планування проводити не на основі показників попереднього періоду, а використовувати метод планування фінансового забезпечення діяльності школи-інтернату №1 з урахуванням досягнутих результатів, який на відміну від кошторисно-нормативного планування має значно більше переваг; при відображені операцій із нарахування та виплати заробітної плати, запропонувати до Робочого плану рахунків, ввести наступні субрахунки, а саме: до синтетичного рахунку 651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів» наступні аналітичні рахунки: 6511.1 «Поточні виплати працівникам»; 6511.2 «Виплати із додаткової заробітної плати: надбавки»; 6511.3 «Виплати із додаткової заробітної плати: доплати»; 6511.4 «Премії у складі заробітної плати»; 6511.5 «Матеріальна допомога у складі заробітної плати».
Під час контролю нарахування заробітної плати в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» ЗОР вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці. Розроблена програма контролю нарахування заробітної плати в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» ЗОР є основою формування контрольного процесу, що включає певний перелік питань, а також включає додаткові процедури щодо обліку праці та оперативного економічного контролю за використанням праці та фонду її оплати.

Ключові слова: облік; контроль; заробітна плата; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ.

Література

1. Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах: навч. посібник / В.Т. Александров. – Електрон. текстові дані – К.: АВТ лтд, 2004. – 387 с.
2. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження: Наук.-практ. конф. / Міністерство фінансів України; Головне контрольно-ревізійне управління України; Державне казначейство України; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; І.Б. Стефаник, Н.І. Рубан, О.О. Байбекова [та ін.]. – К.: Піраміда, 2007. – 143 с.
3. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець. Т.П. Остапчук, Н.А. Остап’юк, С.В. Сисюк / Житомирський держ. технологічний ун-т. – 2-е вид., доп. і перероб. / Житомир: ПП «Рута», 2009. – 472с.
4. Васильєва В.Г. Проблеми організації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=651&start=0&postdays=0&postorder=asc& highlight.
5. Гамова О.В. Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі / О.В. Гамова, І.А. Козачок, К.Г. Вініченко. - Економіка та держава: науково-практичний журнал. Випуск 1. – 2017р. – с.59-64
6. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: інтегрований комплекс (навч. посібник для керівників і фахівців бюджет. установ та підприємств, суб'єктів господарювання всіх форм власності, автоматиз. інформ-довідкова та навч.атестаційна система на компакт-диску та інтернет-портал) / В.Т. Александров [та ін.]. – К.: АВТ, 2007. – 424 с.
7. Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник / Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 440с.

O. Gamova, I. Kozachok, А. Nikitiuk

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF CONTROL OF EXTRA CHARGE OF SALARY IN THE BUDGETARY ORGANIZATION

Summary

The peculiarities of accounting in the budget-funded entity are presented by the authors. The accounting of salary accrual is the important task for every budget-funded entity. It has certain features: the result of the work is often not products, but services; labour has mainly intellectual character; composition of aggregate expenditure of budget-funded entities for remuneration of labour includes from 60 to 85 % of all expenses; there is sufficiently high level of personnel qualification in budget sphere.
For improvement the accounting of salary accrual for employees in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council one is being proposed: to introduce operational control on accounting of boarding school employees' working time in order to accomplish everyday fixation of employees' presence at the workplace for the purpose of information transfer to account department. In case of employees' non-appearance one should point the reason; when charges calculation the planning shouldn't be carried out on basis of indicators of previous period, but you should use the financial provision planning method of activity of boarding school №1 with a glance of achieved results, which in contrast to estimate - normative planning, has much more advantages; when reflection of operations with salary accrual and payments one should suggest including into Working plan of accounts such subaccounts, in particular to synthetic account 651 "Settlements under remuneration of labour with manager of budget funds " such analytical accounts: 6511.1 "Employee current benefits"; 6511.2 "Disbursements from extra wage: allowances"; 6511.3 "Disbursements from extra wage: surcharges"; 6511.4 "Premiums in composition of salary";6511.5 "Pecuniary aid in composition of salary".
During control of salary accrual in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council the form and system of payroll organization are studying and investigating.
The developed programme of control of salary accrual in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council is the foundation of control process forming, that includes a certain list of questions as well as includes additional procedures concerning the accounting of labour, operational economic control on the use of labour and payroll fund.

Keywords: accounting; control; salary; questionnaire; general plan; checking programme; working paper.

References

1. Aleksandrov, V.T.(2004), Planuvannia, oblik, zvitnist, kontrol u biudzhetnykh ustanovakh [Planning, accounting, reporting, control at budgetary institutions], AVT ltd, Kyiv, Ukraine, P. 387.
2. Stefanyk, I.B. Ruban, N.I. Baibekova, O.O. and others (2007), "Audit of Financial and Economic Activities of Budgetary Institutions", Nauk.-prakt. konf. [Scientific-practical conference], Ministerstvo finansiv Ukrainy; Holovne kontrolno-reviziine upravlinnia Ukrainy; Derzhavne kaznacheistvo Ukrainy; Naukovo-doslidnyi finansovyi in-t pry Ministerstvi finansiv Ukrainy, Piramida, Kyiv, Ukraine, P.143.
3. Butynets, F.F. Ostapchuk, T.P. Ostapiuk, N.A. and Sysiuk, S.V. (2009), Bukhhalterskyi oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], 2nd. ed., PP «Ruta», Zhytomyr, P. 472.
4. Vasylieva, V.H. "Problems of accounting organization in budget institutions ", [Online], available at: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=651&start=0&postdays=0&postorder=asc& highlight.
5. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Vinichenko, K.H. (2017), "Features recognition of accounting and control receivables budget institution", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp.59-64
6. Aleksandrov, V.T. and others (2007), Derzhavnyi finansovyi kontrol: reviziia ta audyt: intehrovanyi kompleks [State financial control: audit and audit: an integrated complex], AVT, Kyiv, Ukraine, P.424.
7. Shara, Ye.Yu. Andriienko, O.M. Zhydeieva, L.I. (2011), Bukhhalterskyi oblik u biudzhetnykh ustanovakh i orhanizatsiiakh [Accounting in budgetary institutions and organizations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.440.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4639

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis,Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Departmentof Zaporizhzhia State Engineering Academy


А. В. Нікітюк

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

А. Nikitiuk

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Нікітюк А. В. Особливості обліку та удосконалення контролю нарахування заробітної плати в бюджетній організації. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30

Gamova, O., Kozachok, I. and Nikitiuk, А. (2019), “Features of accounting and improvement of control of extra charge of salary in the budgetary organization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.