EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
С. А. Мазур, А. М. Прилуцький

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.31

УДК: 338

С. А. Мазур, А. М. Прилуцький

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання розвитку готельно-ресторанної справи в Україні. Акцентується увага на динаміці створення нових готельних і ресторанних підприємств за роки незалежності. Автори ставлять за мету здійснити структуризацію напрямів, що сприяють відтворенню готельно-ресторанного господарства, серед яких: удосконалення готельно-ресторанної діяльності; запровадження нових технологій організації дозвілля громадян; розширення асортименту послуг; запровадження в господарську практику інтернет-послуг тощо.
Аналітична складова тематики дослідження в статті викладена за окремими напрямками ресторанної й готельної справи. У першому випадку аналізується віртуальний ринок ресторанів із виділенням кухні 20-ти зарубіжних країн, цінова політика, форми розрахунків та системи управління; в іншому – попит населення на пропоновані послуги.
Методологія дослідження даної проблематики передбачає глибоке опанування великого масиву інформаційних джерел по заданому об’єкту дослідження (32 літературних джерела), дані офіційної статистики за 2016 рік та аналітичні дані регіональних органів влади і управління.
Результати наукового висвітлення даної тематики дозволили запропонувати реструктуризацію готельно-ресторанного господарства за напрямами розвитку та специфікою надання нових видів послуг, обґрунтувати управлінський підхід в реалізації інноваційної політики, як то: правове регулювання відносин між суб’єктами господарської практики, впровадження основних систем заохочення праці та підвищення кваліфікації працівників, інформаційно-аналітичне забезпечення.
В той же час у ресторанному господарстві почала розвиватися стійка тенденція появи тематичних ресторанів, заснованих на базі кулінарних традицій різних країн. За цією ознакою в Україні сьогодні ресторани пропонують гостям страви кухонь більше тридцяти країн світу, в тому числі: польської, грузинської, узбецької, угорської, грецької, французької, американської, німецької, іспанської, італійської, японської, арабської та інших.
У статті пропонується також комплекс заходів державного регулювання та удосконалення галузевого управління з активізації розвитку готельно-ресторанної справи.

Ключові слова: готельно-ресторанна справа; ресторани; готелі; розвиток; тенденції; послуги; структура; діяльність; розрахунки; асортимент; бренд.

Література

1. Корнева Д.А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні. Вісник ДГТБ. 2011. №15. С. 174-80.
2. Кравчук Г.О. Аналіз досліджень розвитку готельної індустрії України в контексті Євро 2012. Інноваційна економіка. 2012. №1. с. 112-115.
3. Косенко В.О. Тенденції розвитку готельного господарства в умовах побудови інформаційного середовища. Комунальне господарство міст. 2015. №102. С. 541-546.
4. Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України [Електронний ресурс]. Вісник Сумського державного університету. 2010. №2. С. 10-16.
5. Писаревський І.М. Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів. Економіка та управління в туризмі і готельному господарстві. 2014. Вип. 115. С. 83-87.
6. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Економіка, фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця. ВНАУ. 2017. №8 С. 7-27.
7. Борисова О.В. Тенеденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Харківського державного університету. Харків: ХДУ. 2012. С. 33-38.
8. Мельник І.М. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні. Молодий вчений. №7. Липень 2016 р.
9. Подлепіна П.О. Тенденції розвитку готельного господарства в Україні. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2016. С.154-159.
10. Алексєєв Д. Ресторан за інтересами // Журнал "Ресторанні відомості", №101, 2006. – С. 12-14.
11. Барановський В.А. Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с.
12. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с.
13. Волкова І.В., Миропольський Я.І., Мумрікова Г.М. Ресторанний бізнес. – М: Флінта, 2002. – 184 с.
14. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.
15. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. –М.: Нове знання, 2002.– 163 с.
16. Кристофер Енертон-Томас. Ресторанний бізнес. – М.: Росконсульт, 1999. – 240 с.
17. Рідель Х. Бари й ресторани. Техніка обслуговування. – М.: Академія, 2002. – 69 с.
18. Чудковський В.Н. Ресторанний бізнес. – М.: Академія, 2004. – 124 c.
19. Шведский стол по правилам // Журнал „Ресторанные ведомости”. – №72. – 2004. – С. 7-8.
20. Шулік Н.В. Організація обслуговування в ресторанах. – М.: Вища школа, 2005. – 89 с.
21. Шулік Н.В. Специфіка ресторанного бізнесу. – М: Вища школа, 1999. – 250 с.
22. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С.И. Байлик. – 2-е узд., пере раб. и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.
23. Державний комітет статистики України 2010 [Електронний ресурс] // Веб-сайт Держкомстату України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
24. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
25. Кнодель Л.В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.В. Кнодель. – Тернопіль, 2007. – 40 с.
26. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – [2-ге вид.]. – 436 с.
27. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
28. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / [В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух]. – К.: Слово, 2006. – C. 94-95.
29. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: [монографія] / за ред. Н.Г. Ничкало, В.К. Федорченко. – К.: Слово, 2004. – 472 с.
30. Іжевський В.В. Економічна суть інноваційної діяльності підпри- ємств торгівлі та ресторанного господарства / В.В Іжевський // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2010. – Вип.33. – С.149-155.
31. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / за ред. Н.О. П’ятницької. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – С. 584.
32. Шаповалов А.Л. Інформаційні технології в готельному та ресто- ранному господарстві : конспект лекцій з дисципліни / А.Л. Шаповалов, О.Б. Костенко, К.В. Кузьмичова. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 80

S. Mazu, А. Prylutskyi

THE ISSUES OF THE DEVELOPMENST OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The topical issues of the development of hotel and restaurant business in Ukraine are examined in the article. The dynamics of the creation of new hotel and restaurant enterprises over the years of independence is accentuated. The authors aim at structuring of the directions which promote the reproduction of the hotel and restaurant business, including: improvement of the hotel and restaurant activity; support of new technologies of organization of leisure activities for citizens; expansion of the range of services; introduction of the Internet services into the economic practice etc.
The analytical component of the research subject in the article is presented by the separate directions of the restaurant and hotel business. In the first case, the virtual market of restaurants with the allocation of cuisine of the 20 foreign countries, price policy, forms of calculations and control systems are analyzed; in the other case - the demand of the population for the offered services.
Methodology of the research of the given problems requires deep study of large volumes of informational sources on the research object (32 literature sources), data of the official statistics for 2016 as well as analytical data of the regional authorities and management.
The results of the scientific coverage of the given subject allowed to offer the restructuring of the hotel and restaurant business by the directions of development and the specificity of the introduction of new types of services, to substantiate the managerial approach in the implementation of the innovation policy, in particular: legal regulation of relations between subjects of economic practice, the introduction of basic systems of labor promotion and further training for employees, information and analytical support.
At the same time, a stable trend for the appearance of thematic restaurants founded on the basis of culinary traditions of different countries has started its development. By this feature, nowadays restaurants in Ukraine offer guests the cuisine of more than thirty countries of the world, including: Polish, Georgian, Uzbek, Hungarian, Greek, French, American, German, Spanish, Italian, Japanese, Arabic and others.
The complex of measures on the state regulation and the development of sectorial management in the activation of the hotel and restaurant business development is suggested in the article.

Keywords: hotel and restaurant business; restaurants; hotels; development; trends; services; structure; activity; calculations; assortment; brand.

References

1. Korneva, D.A. (2011), "Features of tourism infrastructure development in Ukraine", Visnyk DHTB, vol. 15, pp. 174-80.
2. Kravchuk, H.O. (2012), "Analysis of research on the development of the hotel industry in Ukraine in the context of Euro 2012", Innovatsiina ekonomika, vol. 1, pp. 112-115.
3. Kosenko, V.O. (2015), "Trends in the development of the hotel industry in the context of building an information environment", Komunalne hospodarstvo mist, vol. 102, pp. 541-546.
4. Horina, H.O. (2010), "Features of the modern development of the hotel industry in Ukraine", Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 10-16.
5. Pysarevskyi, I.M. (2014), "Trends in the development of the hotel industry in the region: a vector of priorities", Ekonomika ta upravlinnia v turyzmi i hotelnomu hospodarstvi, vol. 115, pp. 83-87.
6. Kaletnik, H.M. Kovalenko, O.V. and Broiaka, A.A. (2017), "Modern trends in the development of the food industry and its place in the economy of the state", Ekonomika, finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 8, pp. 7-27.
7. Borysova, O.V. (2012), "Trends in the development of hotel and restaurant business in Ukraine", Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu, KhDU, Ukraine, pp. 33-38.
8. Melnyk, I.M.(2016), "Modern tendencies of hotel industry development in Ukraine", Molodyi vchenyi, vol. 7.
9. Podlepina, P.O. (2016), "Trends in Hotel Industry Development in Ukraine", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, vol.154-159.
10. Aleksieiev, D. (2006), "Restaurant for interests", Zhurnal "Restoranni vidomosti", vol. 101, pp. 12-14.
11. Baranovskyi, V.A. (2005), Restorannyi biznes [Restaurant business], Feniks, RnD., Russia, P. 220.
12. Borodina, V.V. (2003), Restoranno-hotelnyi biznes: Oblik, podatky, marketynh, menedzhment [Restaurant and hotel business: Accounting, taxes, marketing, management], Knyzhkovyi svit, Moscow, Russia, P. 165.
13. Volkova, I.V. Myropolskyi, Ya.I. and Mumrikova, H.M. (2002), Restorannyi biznes [Restaurant business], Flinta, Moscow, Russia, P. 184.
14. Yefimova, O. and Yefimova, N. (2004), Ekonomika hoteliv i restoraniv [The economy of hotels and restaurants], Nove znannia, Moscow, Russia, P. 279.
15. Kabushkin, N.I. and Bondarenko, H.A. (2002), Menedzhment hoteliv i restoraniv [Hotel and restaurant management], Nove znannia, Moscow, Russia, P. 163.
16. Krystofer Enerton-Tomas (1999), Restorannyi biznes [Restaurant business], Roskonsult, Moscow, Russia, P. 240.
17. Ridel Kh. (2002), Bary y restorany. Tekhnika obsluhovuvannia [Bars and restaurants. Technique of service], Akademiia, Moscow, Russia, P. 69.
18. Chudkovskyi, V.N. (2004), Restorannyi biznes [Restaurant business], Akademiia, Moscow, Russia, P. 124.
19. "Buffet by the rules", Zhurnal „Restorannye vedomosti”, vol. 72, 2004, pp. 7-8.
20. Shulik, N.V. (2005), Orhanizatsiia obsluhovuvannia v restoranakh [Organizing services in restaurants], Vyshcha shkola, Moscow, Russia, P. 89.
21. Shulik, N.V. (1999), Spetsyfika restorannoho biznesu [Specifics of restaurant business],Vyshcha shkola, Moscow, Russia, P. 250.
22. Bailyk, S.Y. (2009), Hostynychnoe khoziaistvo [Hotel industry], 2nd. ed., Dakor, Kyiv, Ukraine, P. 368.
23. State Statistics Service of Ukraine (2010), available at: www.ukrstat.gov.ua.
24. Kvartal'nov, V.A. (2002), Turizm [Tourism], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P.320.
25. Knodel, L.V. (2007), " The theory and practice of training specialists in the field of tourism in member countries of the World Tourism Organization", Ph.D. Thesis, 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity», Ternopil, Ukraine, P.40.
26. Liubitseva, O.O. (2003), Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)], 2nd. ed., Alterpres, Kyiv, Ukraine, P. 436.
27. Malska, M.P.and Pandiak, I.H. (2009), Hotelnyi biznes: teoriia ta praktyka: navchalnyi posibnyk [Hospitality Business], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.472.
28. Smolii, V.A. Fedorchenko, V.K. and Tsybukh, V.I. (2006), Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic Dictionary-Tourist Guide], Slovo, Kyiv, Ukraine, pp. 94-95.
29. Fedorchenko, V.K. (2004), Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky fakhivtsiv dlia sfery turyzmu [Theoretical and methodological principles of training specialists for the sphere of tourism], Slovo, Kyiv, Ukraine, P.472.
30. Izhevskyi, V.V. (2010),"The economic essence of innovation activity of enterprises of trade and restaurant industry", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 33, pp.149-155.
31. Piatnytska, N.O. (2011), Orhanizatsiia obsluhovuvannia u zakladakh restorannoho hospodarstva [Organization of service in restaurants], 2nd. ed., Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 584.
32. Shapovalov, A.L. Kostenko, O.B. and Kuzmychova, K.V. (2012), Informatsiini tekhnolohii v hotelnomu ta restorannomu hospodarstvi : konspekt lektsii z dystsypliny [Information technology in the hotel and restaurant industry: a summary of lectures on discipline], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, P. 80

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 8136

Відомості про авторів

С. А. Мазур

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Mazu

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel andrestaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa


А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мазур С. А., Прилуцький А. М. Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6881 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.31

Mazu, S. and Prylutskyi, А. (2019), “The issues of the developmenst of hotel and restaurant business in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6881 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.