EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
О. В. Нєізвєстна, О. В. Овчаренко, І. В. Гребенюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.33

УДК: 336.2

О. В. Нєізвєстна, О. В. Овчаренко, І. В. Гребенюк

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу податкової конкурентоспроможності країни на рівень добробуту населення. Наголошено, що податкова конкурентоспроможність держави є невід’ємною складовою її сталого економічного розвитку та являється запорукою зростання потенціалу галузей виробництва. Але, якщо розглядати її важливість на рівні лише держави, не враховуючи міжнародні зв’язки, то слід сказати, що вона також впливає і на рівень загального добробуту населення. Авторами досліджено та проаналізовано рівень оподаткування доходів фізичних осіб та відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Встановлено, що податкове навантаження на офіційні заробітні плати починаючи з 2013 року щороку поступово зростає і з 2017 року незалежно від суми нарахованої заробітної плати воно становить 19,5% для всіх громадян. З цього можна зробити висновок, що впродовж останніх років в Україні податкове навантаження на трудові доходи усіх верств населення мало тенденцію до зростання. При цьому в Україні податкове навантаження на невисокі доходи громадян в дійсності є більшим, ніж у багатьох країнах ЄС. Авторами наведені заходи, які необхідно впровадити задля забезпечення максимального наближення вітчизняної податкової системи до європейських та міжнародних стандартів.

Ключові слова: податки; податкова система; податкова конкурентоспроможність; оподаткування доходів фізичних осіб; індекс споживчих цін; рівень добробуту.

Література

1. Турянський Ю.І. Вплив податків на конкурентоспроможність української економіки / Ю.І. Турянський // Ефективна економіка. - 2014. - №5 [Електронний ресурс ] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_22.
2. Власюк В.П. Як зовнішній борг підточує економіку України / В.П. Власюк // Українська правда. - 18.01.2018 [Електронний ресурс ]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/18/633149/
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://minfin.com.ua
4. Венгер Т.А. Соціальні наслідки зростання державного боргу / Т.А. Венгер // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 5-6. — С. 7-9.

O. V. Nieizviestna, K. V. Ovcharenko, I. V. Hrebenyuk

TAX COMPETITIVENESS AS A POPULATION BENEFIT INDICATOR

Summary

The article is devoted to the study of the impact of the country tax competitiveness on the welfare of the population. It is stressed that the tax competitiveness of the state is an integral part of its sustainable economic development and is a guarantee of growth of the branches of trade potential. But, considering its importance at the level of the state only, not taking into account international relations, it should be noted that it also affects the level of general well-being of the population. The authors investigate and analyze the level of taxation of individuals’ incomes and the ratio of minimum wages to the subsistence minimum. It was established that the tax burden on official salaries from 2013 onwards gradually increases and from 2017, regardless of the amount of accrued wages, it makes up 19.5% for all citizens. It can be concluded that in recent years in Ukraine, the tax burden on labor income of all stratum has a tendency to increase. At the same time, the tax burden on low incomes in Ukraine is actually higher in Ukraine than in many EU countries. The authors outline measures that need to be implemented in order to maximally approximate the domestic tax system to European and international standards.

Keywords: taxes; tax system; tax competition; taxation of individuals’ incomes; consumer price index; welfare level.

References

1. Turianskyi, Yu. I. (2014), “The Impact of Taxes on the Competitiveness of the Ukrainian Economy”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_22.
2. Vlasiuk, V.P. (2018), “How does external debt undermine Ukraine's economy”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/18/633149/
3. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://minfin.com.ua
4. Venher, T.A. (2012), “Social implications of public debt growth”, Economic Newsletter-XXI, 5-6, pp.7-9

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 5221

Відомості про авторів

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and BankingDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-BaranovskyAssociate Professor, Candidate of Sciences (Economics)


О. В. Овчаренко

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

K. V. Ovcharenko

applicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky


І. В. Гребенюк

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

I. V. Hrebenyuk

applicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Нєізвєстна О. В., Овчаренко О. В., Гребенюк І. В. Податкова конкурентоспроможність як індикатор рівня добробуту населення. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6883 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.33

Nieizviestna, O. V., Ovcharenko, K. V. and Hrebenyuk, I. V. (2019), “Tax competitiveness as a population benefit indicator”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6883 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.