EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.34

УДК: 005.966

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація

Уточнено понятійний апарат з питань управління діловою кар’єрою, а саме сутність понять “ділова кар’єра”, “управління діловою кар’єрою”, “система управління діловою кар’єрою” на засадах поєднання процесного, системного, структурного та цільового підходів. Обґрунтовано доцільність розуміння ділової кар’єри як процесу зміни ролей, посад, статусів за обраною стратегією чи складом обставин, здійснюваного задля забезпечення успішності в професійній діяльності за певним критерієм чи їх сукупністю. Запропоновано систематизовану багатокритеріальну класифікацію ділової кар’єри за такими ознаками: критерієм успішності; просторовою ознакою; характером протікання; швидкістю протікання; стабільністю протікання; часовою ознакою; способом досягнення; етапами кар’єрного процесу; ступенем спеціалізації; ступенем відповідності плановим завданням. Обґрунтовано доцільність застосування логістичного підходу в управлінні діловою кар’єрою в умовах обмеженості фінансування кадрових програм, динамічної кон’юнктури ринку праці та високої професійної мобільності робочої сили. Уточнено концептуальні засади впровадження логістичного підходу до управління діловою кар’єрою за рахунок обґрунтування завдань, принципів та особливостей застосування кадрової логістики. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи управління діловою кар’єрою на засадах логістичного підходу за рахунок виділення основних і допоміжних підсистем управління, встановлення системи взаємозв’язків між ними та обґрунтування переліку доцільних для застосування інструментів управління внутрішніми кадровими логістичними потоками. Серед основних підсистем виділено управління горизонтальними, вертикальними і змішаними кадровими потоками. В якості допоміжних підсистем управління діловою кар’єрою виділено: підсистему діагностики кар’єрної компетентності, інформаційно-аналітичну підсистему, підсистему планування кар’єри; підсистему розвитку кар’єри. Розглянуто методи діагностики кар’єрної компетентності, їх призначення та особливості застосування.

Ключові слова: ділова кар’єра; кадрова логістика; кадрові потоки; кар’єра; система управління діловою кар’єрою; управління діловою кар’єрою;

Література

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
2. Еськов А. Л. Планирование карьеры станочника /А. Л Еськов, Т. П. Гитис // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 2. – Т. 1. – С. 190–194.
3. Киселева Е. В. Планирование и развитие карьеры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. В. Киселева. – Вологда : Легия, 2010. – 332 с.
4. Леонтьєва І. О. Кадрова логістика в системі управління воднотранспорт¬ним підприємством / І. О. Леонтьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2016. – Вип. 20. Частина 1. – С. 111 – 114.
5. Мельникова К. В. Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами / К. В. Мельникова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 17. Частина 3. – С. 58 – 60.
6. Мішина С. В. Економічна сутність поняття «кар’єра» / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 47. – С. 155 –159.
7. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навч. посіб./ В. Г. Никифо¬ренко – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.
8. Поліщук І. І. Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту / І. І. Поліщук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. 19. Частина 2. – С. 186 – 191.
9. ISO 9000: 2001 «Державний стандарт України «Системи управління якіс¬тю. Основні положення та словник». – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

S. V. Mishyna, О. Y. Mishyn

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF A PERSONNEL'S BUSINESS CARE ON THE PRINCIPLES OF THE LOGISTIC APPROACH

Summary

The conceptual apparatus on business career management was clarified, namely, the essence of the concepts “business career”, “business career management”, “business career management system” based on a combination of process, system, structural and target approaches. The expediency of understanding а business career as a process of changing roles, positions, statuses according to the chosen strategy or the composition of circumstances, carried out to ensure success in professional activities according to a certain criterion or their combination is substantiated. A systematized multi-criteria classification of a business career is proposed according to such criteria as: success criteria; spatial characteristics; nature of flow; progress rate; progress stability; provisional characteristics; way to achieve; stages of the career process; degree of specialization; the degree of compliance with the planned tasks. The expediency of applying a logistic approach in managing a business career in the context of limited funding for personnel programs, a dynamic labor market environment and high professional mobility of the workforce has been substantiated. The conceptual framework for the implementation of a logistics approach to managing a business career has been clarified by explaining the objectives, principles and features of applying personnel logistics. Improved scientific and methodological approach to the formation of a business career management system based on the logistic approach by identifying the main and auxiliary management subsystems, establishing a system of interconnections between them and justifying the list of appropriate personnel management tools for logistic flows. Among the main subsystems: management of horizontal, vertical and mixed personnel flows has been allocated. As an auxiliary subsystem of business career management, the following have been distinguished: subsystem for diagnosing career competence, information and analytical subsystem, subsystem for career planning; career development subsystem. The methods of diagnosis of career competence, their purpose and features of their application are considered.

Keywords: usiness career; personnel logistics; personnel flows; career; business career management system; business career management.

References

1. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V (2011) Upravlinnia personalom [Personnel management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Es'kov, A. L. and Gitis, T. P. (2010) “Career planning machine operator”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 2, T. 1, рр. 190–194.
3. Kiseleva, E. V. (2010) Planirovanie i razvitie kar'ery [Planning and career development], Legija, Vologda, Russia.
4. Leont'ieva, I. O. (2016) “Personnel logistics in the management system of water transport enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 20 (1), рр. 111 – 114.
5. Mel'nykova, K. V. (2016) “ Personnel logistics in the system of modern personnel management”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 17 (3), рр. 58 – 60.
6. Mishyna, S. V. and Mishyn, O. Y. (2014) “The economic essence of the concept of “career”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 47, pp. 155 –159.
7. Nykyforenko, V. H. (2013) Upravlinnia personalom [Personnel management] Atlant, Odesa, Ukraine.
8. Polischuk, I. (2014) “Application of the logistics concept of personnel management”, Ukrains'ka nauka: mynule, suchasne, majbutnie, vol. 19 (2), рр. 186 – 191.
9. State Standard of Ukraine (2001) “ISO 9000: 2001 “Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk” [ISO 9000: 2001 “Quality Management Systems. The main provisions and vocabulary”], Derzhstandart, Кyiv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4709

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6884 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.34

Mishyna, S. V. and Mishyn, О. Y. (2019), “Formation of the management system of a personnel's business care on the principles of the logistic approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6884 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.