EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, К. А. Мисливка

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38

УДК: 657:658.8

Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, К. А. Мисливка

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У сучасних умовах господарювання одним із способів, спрямованих на ефективне управління підприємством є вдосконалення ведення обліку в контексті аналітичного групування та обліково-інформаційного забезпечення щодо раціонального податкового планування, які дозволяють покращити обробку інформаційних даних у бухгалтерському обліку, забезпечити мінімізацію податкових платежів, здійснювати якісний облік та складання звітності при найменших витратах сил і коштів на всіх етапах облікового процесу. Всі зазначені аспекти залишається актуальним для кожного суб’єкта господарювання. Тому на сьогодні більшість підприємств в управлінській діяльності потребують обліково-аналітичної деталізації обліку доходів від реалізації з урахуванням його галузевих особливостей та узгодженого алгоритму обліково-інформаційного забезпечення щодо мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів, для вибору альтернативних схем податкового планування.
У роботі удосконалено облік доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством в контексті обліково-аналітичної деталізації. Запропоновано: робочий план рахунків до субрахунків 702 та 281; аналітична картка обліку рахунків; оборотна відомість щодо обліку доходів від реалізації товарів, отриманих на умовах попередньої оплати та на умовах наступної оплати, в розрізі аналітично-контрольної інформації. Запропоновані документи на відміну від існуючих враховують галузеві особливості підприємства та забезпечують можливість 702 субрахунок розглядати з аналітичної точки зору для взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності.
Для ефективного управління підприємством удосконалено алгоритм обліково-інформаційного забезпечення щодо мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів, на підприємстві для вибору альтернативних схем податкового планування. Даний алгоритм на відміну від існуючих включає наступні елементи: супровід і контроль керівника підприємства, етапи облікового процесу, юридичну складову, податкову складову від незалежного фахівця та оцінку спеціаліста з податкового планування щодо доцільності втілення в господарську діяльність підприємства мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів. Впровадження розробленого алгоритму дасть змогу не лише планувати податкові платежі, а й виявляти та контролювати фактори, що впливають на їх зміни.

Ключові слова: облік; дохід; товари; реалізація; оподаткування; мінімізація; податки; аналітичні рахунки; управління; планування.

Література

1. Ільяшенко Н.С. Значення класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н.С. Ільяшенко // Економічний простір. – 2009. – № 27. –С. 242-248
2. Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н. С. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2009. - N 5. - С. 73-78.
3. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 2. – С. 18-23.1.
4. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 602 c.
5. Макаренко А. П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності – інструмент управління та фінансової безпеки / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова // Часопис економічних реформ. - 2014. - № 1. - С. 26-32.
6. Макаренко А. П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 22(1). - С. 85-95.
7. Макаренко А. П. Удосконалення організації обліку короткострокової дебіторської заборгованості на підприємстві / А.П. Макаренко, Ахмєдова Д.В. // Матеріали XXІІ Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Економіка та менеджмент. [Том ІV]. – Запоріжжя, ЗДІА, 2017. – 165с.
8. Макаренко А.П. Шляхи удосконалення організації обліку та аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві / А.П. Макаренко, І.О. Литвиненко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава : ПДАА. – 2015. – С. 33-39.
9. Меліхова Т.О. Сучасні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Т.О. Меліхова, Д.А. Мась // Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18-19 січня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. - С. 22-23.
10. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. - №2. – С. 24–32
11. Меліхова Т. О. Податковий облік та звітність на підприємстві: навч.-метод. посібник / Т. О. Меліхова, О. В. Гамова, Ю. В. Подмешальська ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2013. - 224 c.
12. Плаксієнко В.Я. Дослідження виникнення дебіторської заборгованості та її економічної сутності / В.Я. Плаксієнко, Н.С. Ільяшенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 250: В 9 т. - Т.VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1531-1536.
13. Подмешальська Ю. В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку / Ю. В. Подмешальська, Н. С. Чакалова. // Ефективна економіка. - 2016. - № 5.
14. Чакалова Н.С. Напрями вдосконалення інструментарію для управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.С. Чакалова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т. 3. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 292-299
15. Чакалова Н.С. Дослідження стану дебіторської заборгованості на промислових підприємствах Запорізької області / Н.С. Чакалова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. – Т. 2. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 277-284.
16. Чакалова Н. Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю / Н. Чакалова // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(4). - С. 297-300.
17. Чакалова Н. С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н. С. Чакалова // Агросвіт. - 2018. - № 22. - С. 81-90.
18. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : Монографія Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 632 с.
19. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт, 2018. – №2. – С. 63–70.
20. Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, К.О. Журавель // Інвестиції: практика та досвід, 2019. - № 2. – С. 56–63.
21. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 1. – С. 20-26.
23. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль / А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О. П. Зоря навч. посібник для внз : [гриф ЗДІА] - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 280 c.
24. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект / А.П. Макаренко, О. П. Зоря, Т.О. Меліхова, І. Я. Максименко навч. посібник : [гриф ЗДІА]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 200 c.
25. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, P. 268-275.
25. Макаренко А. П. Оподаткування в системі обліку : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, О. В. Гамова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 147 c.
26. Макаренко А. П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник : [рек. вченою радоюЗДІА] / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 260 c.
27. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В.Подмешалська, Н.С. Чакалова : навч. посібник: - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 548 c.
28. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 400 c.
29. Ткач А.А. Розвиток інституту інформаційної безпеки підприємства на основі раціонального документування обліку розрахунків з покупцями / А.А. Ткач, Т.О. Меліхова // Інституціональний вектор економічного розвитку. – Мелітополь, 2012. − № 5(1). – С. 7–12.
30. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.А. Лукашова // [Електронний ресурс] _ Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/32.pdf
31. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю.Бойко // Інвестиції: практика та досвід, 2017. - № 1. – С. 34 – 39.
32. Меліхова Т.О. Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками / Т.О. Меліхова, Т.В.Алексютіна // Економічний форум. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. – С. 391-396.
33. Меліхова Т.О. Вплив правильності відображення в обліку розрахунків за податком на додану вартість на стан фінансової безпеки підприємства / Т.О.Меліхова : Облік, контроль, і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 10-11 квітня 2014 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 67-69
34. Меліхова Т.О. Оподаткування, облік та аналіз податку на додану вартість підприємства / Т.О.Меліхова, М.Ю. Бойко : Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємства та фінансово-економічного потенціалу регіону : матеріали Міжнарод. наукю-практ. конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2016 р.) – у 2-х частинах. _ Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – Ч. 1. – С. 141-145.
35. Меліхова Т.О. Особливості оподаткування та відображення в обліку і звітності розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві / Т.О.Меліхова, Ф.О. Гавриленко : Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 грудня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 169-172.
36. Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання: Монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 224 с.
37. Maksymenko I. Fiscal audit development in the system of budget process management / T. Melikhova, I. Maksymenko, O. Zorya, N. Fatiukha, O. Chumak // Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. – vol. 22, is. 6, 7 p.

T. O. Melikhova, N. S. Chakalova, K. A. Myslyvka

IMPROVING THE ACCOUNT OF INCOME FROM THE IMPLEMENTATION OF GOODS, AS A TOOL OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

In modern conditions of management one of the ways aimed at effective management of the enterprise is to improve accounting in the context of analytical grouping and accounting and information support of rational tax planning, which allow to improve the processing of information data in accounting, to minimize tax payments, to carry out quality accounting and reporting at the lowest cost of effort and money at all stages of the accounting process. All these aspects remain relevant for each business entity. Therefore, today the majority of enterprises in management activities need accounting and analytical details of income from sales, taking into account its industry characteristics and the agreed algorithm of accounting and information support to minimize tax payments, which are subject to income from the sale of goods, to select alternative schemes of tax planning.
The paper improved the accounting of income from the sale of goods as a tool for effective enterprise management in the context of accounting and analytical detail. It is offered: the working plan of accounts to subaccounts 702 and 281; the analytical card of accounting of accounts; the turnover sheet on accounting of the income from sale of the goods received on the terms of advance payment and on the terms of the subsequent payment, in the context of analytical and control information. The proposed documents, in contrast to the existing ones, take into account the industry features of the enterprise and provide an opportunity to consider 702 sub-accounts from an analytical point of view for mutual verification of the correctness of records on individual accounts and preparation of financial statements.
For effective management of the enterprise the algorithm of accounting and information support on minimization of tax payments by which the income from sale of goods, at the enterprise for the choice of alternative schemes of tax planning is taxed is improved. This algorithm, unlike the existing ones, includes the following elements: support and control of the head of the enterprise, the stages of the accounting process, the legal component, the tax component from an independent specialist and the assessment of a specialist in tax planning on the feasibility of implementing into the economic activity of the enterprise to minimize tax payments, which are subject to income from the sale of goods. The implementation of the developed algorithm will allow not only to plan tax payments, but also to identify and control the factors affecting their changes.

Keywords: accounting; income; goods; sales; taxation; minimization; taxes; analytical accounts; management; planning.

References

1. Іl'yashenko, N.S. (2009), “The value of classification in the management of receivables in the enterprise”, Ekonomichnyj prostir, vol. 27, pp. 242–248
2. Іl'yashenko, N.S. (2009), “Organizational and economic mechanism for managing receivables”, Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 73–78
3. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018), “Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18-23.
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O., Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Information base for filling in simplified reporting - a tool for management and financial security”, Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26–32.
6. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22(1), pp. 85–95.
7. Makarenko, A.P. and Akhmyedova (2017), “Improving the organization of accounting for short-term receivables at the enterprise”, Materialy XXII Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA “Ekonomika ta menedzhment”, [Materials of the XXII th Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA “Economics and management”], ZDIA, Zaporizhzhya, pp. 165.
8. Makarenko, A. P. and Lytvynenko, I.O. (2015), “Ways of improvement of the organization of accounting and auditing of inventory in the enterprise”, Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 33-39.
9. Melikhova, T.O and Mas, D.A. (2016), “Modern problems of accounts receivable”, Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok / Materialy KHKHKHII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, [Socio-economic development / Materials of the XXXIII International Scientific and Practical ConferenceChernivtsi], Naukovo-vydavnychyy tsentr “Laboratoriya dumky”, 18-19 sichnya 2016 r., Kyyiv.
10. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018), “Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24-32.
11. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014), “Conceptual bases of enterprise cost accounting”, zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ukrayina-Polshcha: dialoh kultur v kontekstiyevrointehratsiyi, [Compilation mother International science-practice conf. “Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration”], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25-27 veresnya 2014 r., vol. 1, pp. 221-224.
12. Plaksienko, V.Ya. and Ilуashenko, N.S. (2009), “Study of receivables and its economic nature”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 250 (9), В. 6, pp. 1531–1536.
13. Podmeshalska, Yu. V. and Chakalova, N. S. (2016), “Foreign experience in payroll taxation in the accounting system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua
14. Chakalova, N.S. (2011), “Directions for improving the tools for managing receivables of enterprises”, Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 3(2), pp. 292-299.
15. Chakalova, N.S. (2011), “Investigation of accounts receivable at industrial enterprises of Zaporizhzhya region“, Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2(3), pp. 277-284.
16. Chakalova, N.S. (2012), “Forming a model of information exchange between sectors with the accounting, control and management of trade receivables”, Ekonomichnyj analiz, vol. 11 (4), pp. 297-300.
17. Chakalova, N. S. (2018), “Development of working papers for internal control of accounts receivable at industrial enterprises ”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 81–90.
18. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrolʹ, efektyvnistʹ [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
19. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
20. Melikhova, T.O. and Zhuravelʹ, K.O. (2019), “Methodical approaches to conducting internal audit of goods for timely detection of threats in the system of management of economic security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, рр. 56-63.
21. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), ”Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108-116.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), “Improvement of production costs at industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20-26.
23. Makarenko, A.P., Maksymenko, I. YA., Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrolʹ, [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
24. Makarenko, A.P., Zorya, O.P., Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.YA. (2017), Sotsialʹne strakhuvannya: sutnistʹ, znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), “Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, Num. 5, pp. 268-275.
26. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Podmeshalʹsʹka, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhaltersʹkyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
29. Tkach, A.A. and Melikhova, T.O. (2012), “Development of Institute of Information Security of Enterprise on the Basis of Rational Documentation of Calculations with Buyers Accounting”, Instytutsionalʹnyy vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 5(1), pp. 7–12.
30. Melikhova, T.O. and Lukashova, M.A. (2019), “Improvement of the methodology of internal audit of settlements with accountable persons for improving the economic safety of the enterprise” : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/32.pdf
31. Melikhova, T.O. and Boyko, M.YU. (2017), “Development of a program of audit of value added tax to increase financial safety of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, рр. 34 - 39.
32. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), “Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors”, Ekonomichnyy forum, рр. 391-396.
33. Melikhova, T.O. (2014), “Influence of correctness of accounting in the calculation of value added tax on the financial security of the enterprise”, Accounting, control, and analysis in the management of entrepreneurial activity: materials XI International. sci. Pract, [Oblik, kontrolʹ, i analiz v upravlinni pidpryyemnytsʹkoyu diyalʹnistyu : materialy KHI Mizhnar. nauk.-prakt. Konferentsiyi], рр. 67-69
34. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2016), “Taxation, accounting and analysis of the value-added tax of the enterprise”, Modern problems and perspectives of enterprise development and financial and economic potential of the region: International materials. science-practice conference, [Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryyemstva ta finansovo-ekonomichnoho potentsialu rehionu : materialy Mizhnarod. naukyu-prakt. Konferentsiyi], vol 1, рр. 141-145.
35. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2017), “Peculiarities of taxation and accounting in accounting and reporting of settlements with buyers and customers at the enterprise”, Approaches to Modernization of Economics and Management System: Materials of the International Scientific and Practical Conference, [Naukovi pidkhody do modernizatsiyi ekonomiky ta systemy upravlinnya: Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi], рр. 169-172.
36. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011) “Audit of Taxes of Business Entities” KPU. Zaporizhzhya, Ukraine. p. 16.
37. Maksymenko, I., Melikhova, T., Zorya, O., Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018) “Fiscal audit development in the system of budget process management”, Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр.. 6, 7.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 5224

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

T. O. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy


Н. С. Чакалова

асистент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

N. S. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy


К. А. Мисливка

магістрант кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

K. A. Myslyvka

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Чакалова Н. С., Мисливка К. А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38

Melikhova, T. O., Chakalova, N. S. and Myslyvka, K. A. (2019), “Improving the account of income from the implementation of goods, as a tool of effective management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.