EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
К. П. Штепенко, Т. І. Борисова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.43

УДК: 368.9.06

К. П. Штепенко, Т. І. Борисова

СТАН ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті охарактеризовано сучасний стан добровільного медичного страхування та запропоновано шляхи удосконалення програм страхування вітчизняних страхових компаній. Окреслено місце та роль медичного страхування в загальній системі суспільного страхового захисту. Досліджено місце та показники розвитку ринку медичного страхування в Україні за перше півріччя 2017-2018 років, за рахунок визначення частки ринку медичного страхування у загальному обсязі страхового ринку. Визначено динаміку показників ринку медичного страхування на основі розміру валових страхових премій та виплат, а також розрахункового показника – коефіцієнта страхових виплат. Запропоновано методику складання рейтингу страховиків на основі страхових премій та виплат. Проаналізовано умови програм добровільного медичного страхування вітчизняних страхових компаній та на основі отриманих результатів запропоновано перелік найбільш вигідних для страхувальників варіанти. Виділено основні проблеми функціонування системи добровільного медичного страхування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: добровільне медичне страхування; страховик; страхувальник; страховий поліс; страхова сума; страхова виплата; страховий платіж; асистанс.

Література

1. Рожкова І. В. Удосконалення державного та регіонального управління охороною громадського здоров'я в Україні / І. В. Рожкова, Н. Д. Солоненко // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 90-94.
2. Богомаз Н. В. Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 06.08.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Н. В. Богомаз. - К., 2003. - 20 с.
3. Москаленко В. Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я: український контекст : монографія / В. Ф. Москаленко. - К. : Книга плюс, 2008. - 320 с
4. Завора Т. М. Формування системи загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні / Т. М. Завора, Ю. І. Стовба // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. Вип. 9. - С. 20-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2015_9_5
5. Мних М. В. Медичне страхування за кордоном та можливості його реалізації в Україні / М. В. Мних // Держава і економіка. - 2006. - № 6. - С. 39-41.
6. Нагайчук Н. Г. Формування системи добровільного медичного страхування в умовах ринкової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Н. Г. Нагайчук. - К., 2006. - 20 с.
7. Виноградов О. В. Механізми державного управління багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. В. Виноградов. - К., 2009. - 20 с.
8. Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00642.pdf
9. Базилевич В.Д. Страхування: Навч. посіб. / Базилевич В.Д. – К.: 2008. – 256 с.
10. Осадець. C.C. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599с.
11. Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00438.pdf
12. Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00621.pdf
13. Черешнюк Г.С. Проблеми впровадження добровільного медичного страхування та шляхи їх розв’язання / Г.С. Черешнюк // Фінансові послуги. – 2006. – № 2. – С. 22–26.
14. Череп А.В. Практичний іноземний досвід медичного страхування [Електронний ресурс] / А.В. Череп // Економіка та управління національним господарством. – 2013. – Режим доступу: sre_2013_2_5%20(1).pdf

K. P. Shtepenko, T. I. Borisova

STATUS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN THE CONTEXT OF CONSIDERATION OF THE ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES

Summary

The article describes the current state of voluntary medical insurance and suggests ways to improve the insurance programs of domestic insurance companies. The place and role of health insurance in the general system of social insurance is outlined. Differences in voluntary and compulsory health insurance are distinguished. The structure and dynamics of insurance premiums for the first half of 2018 are analyzed. The main types of insurance that have collected the maximum number of bonuses are allocated. It is found out that the most popular is the continuous life insurance. This type of insurance takes the 3rd place in the general structure of net insurance premiums and 2nd place in the structure of insurance payments. The ratio of insurance payments by types of insurance is analyzed. It was found that the highest level of payments is observed for health insurance. The methodology of rating insurers on the basis of insurance premiums and payments is offered. The conditions of the programs of voluntary medical insurance of domestic insurance companies are analyzed. The basis was the following criteria: the price of the insurance policy, the insured amount, the age of the insured person, the ratio of the sum insured to the insurance payment, the period of the contract, the amount of the sum insured, the complexity of the policy for basic health insurance services. On the basis of the obtained results the list of the most favorable options for policyholders is offered. It is revealed that domestic insurance companies offer practically the same health insurance programs with a similar set of services. The main reasons for distrust of domestic insurers to insurance companies and voluntary medical insurance are offered. It is found out that in the market of medical insurance when choosing an insurance policy you need to pay attention to: complexity of the policy and the ratio of prices to services, quality of service, payment of insurance sum, popular among consumers. The main problems of functioning of the system of voluntary medical insurance are highlighted. The following ways of solving the main problems of health insurance development are offered: motivating the population to take control measures in the field of health protection, establish available tariffs, simplify the system of obtaining online policy.

Keywords: voluntary medical insurance; insurer; insured; insurance policy; insurance sum; insurance payment; insurance payment; assistances.

References

1.Rozhkova I.V. and Solonenko N.D. (2008), “Improvement of state and regional public health care management in Ukraine”, Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 90-95.
2.Bohomaz N.V. (2003), “Marketing research of the Ukrainian market of voluntary medical insurance”, Ph.D Thesis, Economics, organization and management of enterprises, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
3. Bohomaz N. V. (2008), Pryntsypy pobudovy optymal'noi systemy okhorony zdorov'ia: ukrains'kyj kontekst [Principles of building an optimal health care system: the Ukrainian context], Knyha plius, Kyiv, Ukraine.
4. Zavora T. M. and Stovba Yu. I. (2015), “Formation of the system of compulsory state health insurance in Ukraine”, Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu [Online], vol. 9, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2015_9_5 (Accessed 9 December 2018).
5. Mnykh M. V. (2006), “Medical insurance abroad and the possibility of its implementation in Ukraine”, Derzhava i ekonomika, vol. 6, pp. 39-41.
6. Nahajchuk N. H. (2006), “Formation of the system of voluntary medical insurance in a market economy”, Ph.D Thesis. Finance, money circulation and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
7. Vynohradov O. V. (2009), “The mechanisms of state management of multichannel financing of the health care system in Ukraine”, Ph.D Thesis. Mechanisms of public administration. Kyiv, Ukraine
8. Zhurnal Forinshurer (2018), “Results of the activity of insurance companies for the first half of 2018”, available at: https://forinsurer.com/files/file00642.pdf (Accessed 9 December 2018).
9. Bazylevych V.D. (2008), Strakhuvannia: Navch. Posib [Insurance: Teaching manual], Kyiv, Ukraine.
10. Osadets'. C.C. (2002), Strakhuvannia: Pidruchnyk [Insurance: Manual], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Zhurnal Forinshurer (2012), “Results of the activity of insurance companies for the first half of 2012”, available at: https://forinsurer.com/files/file00438.pdf (Accessed 9 December 2018).
12. Zhurnal Forinshurer (2017), “Results of the activity of insurance companies for the first half of 2017”, available at: https://forinsurer.com/files/file00621.pdf (Accessed 9 December 2018).
13. Chereshniuk H.S. (2006), “Problems of introduction of voluntary medical insurance and ways of their solution”, Finansovi posluhy, vol. 2, pp. 22-26.
14. Cherep A.V. (2013), “Practical foreign medical insurance experience”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom. [Online], available at: sre_2013_2_5%20(1).pdf (Accessed 9 December 2018).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 5174

Відомості про авторів

К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

K. P. Shtepenko

Senior Lecturer of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava


Т. І. Борисова

cтудентка 4-го курсу кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

T. I. Borisova

student of 4rd year of stady of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

Як цитувати статтю

Штепенко К. П., Борисова Т. І. Стан добровільного медичного страхування в контексті розгляду діяльності страхових компаній. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6893 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.43

Shtepenko, K. P. and Borisova, T. I. (2019), “Status of voluntary medical insurance in the context of consideration of the activities of insurance companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6893 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.