EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
О. В. Довгаль

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.47

УДК: 330.15

О. В. Довгаль

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджується демографічний потенціал сільських територій, а саме стан, перспективи їх відтворення та розвитку. В результаті дослідження встановлено, що скорочення чисельності населення, в першу чергу у дітородному віці, негативно впливає на процес демографічного відтворення – народжуваність. Коефіцієнт народжуваності в усіх областях Причорноморського економічного району зменшується. Негативним явищем є і збільшення середнього віку матері при народженні дитини. Єдиним позитивним показником досліджуваної динаміки є поступове зростання середньої очікуваної тривалості життя при народженні. Попри усі соціально-економічні складнощі – це вказує на хоч і повільне, але зростання рівня життя населення. В числі іншого – покращуються показники рівня здоров'я, а отже збільшується тривалість продуктивного (трудового) періоду життєвого циклу людини, що позитивно відображається на економіці країни та кожного окремого регіону, де відбуваються досліджувані позитивні зміни.

Ключові слова: динаміка; демографічний потенціал; сільські території; чисельність населення; середній вік; життєвий цикл.

Література

1. У Росії зростає соціальна нерівність: бідні стали жебраками. УНІАН. 15 грудня 2017. URL: https://economics.unian.ua/other/2300021-u-rosiji-zrostae-sotsialna-nerivnist-bidni-stali-jebrakami.html.
2. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. -2018, - №172(7-8), -С. 44-50.
3. Статистичний збірник «Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2018 року». Київ. Державна служба статистики України, — 2018. — 345с.
4. Статистичний бюлетень «Таблиці народжуваності, смертності та очікуваної тривалості життя». Київ. Державна служба статистики України, — 2017. — 167с..
5. Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року». Київ. Державна служба статистки України, — 2018. — 83с.

O. V. Dovgal

DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES: STATE, PROSPECTS FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Summary

According to our belief, demographic potential is the main resource for the development of rural areas. Man is both a subject and an object of transformation, which it performs when interacting with the surrounding natural and social environment. The level of culture, education, and motivation play a much greater role in the development of the industrial and domestic spheres of human life than the availability of natural or capital resources.
The purpose of this article is to study the demographic potential of rural areas, namely their state, prospects for reproduction and development.
Results. The article investigates the demographic potential of rural areas, namely the state, prospects for their reproduction and development. As a result of the study, it was found that a decrease in the population, primarily in childbirth, has a negative impact on the process of demographic reproduction - fertility. The fertility rate in all areas of the Black Sea region is decreasing. As a result, the total fertility rate also decreases, including in the Black Sea region. A negative phenomenon is the increase in middle-aged mother's birth. The only positive indicator of the studied dynamics is the gradual increase in the average life expectancy at birth. Despite all the socio-economic difficulties, this indicates at least a slow, but a rising standard of living for the population.
Among other things, health indicators are improving, and therefore the duration of the productive (labor) period of the human life cycle increases, which is positively reflected in the economy of the country and in each individual region where the positive changes are taking place.
Conclusions. The overall dynamics of the rural population of Ukraine and the Black Sea Economic Area is negative - the population is declining. At the same time, there is a decrease in the average annual rate of reduction of rural population in the country. In contrast, the rural areas of the Black Sea region are deserted with accelerated dynamics. Kherson region suffers the biggest annual losses. The socio-economic environment of the rural territories of the Mykolayiv region is unfavorable for stabilizing and restoring at least the minimum increase in the population of the population living there.

Keywords: dynamics; demographic potential; rural areas; population; middle age; life cycle.

References

1. UNIAN informational agency "Russia is growing social inequality: the poor became beggars. UNIAN "December 15, 2017, available at: https://economics.unian.ua/other/2300021-u-rosiji-zrostae-sotsialna-nerivnist-bidni-stali-jebrakami.html (Accessed Dec 11, 2018).
2. Mudrak R.P., Lahodiienko V.V., Lahodiienko N.V. Vplyv sukupnykh vytrat na obsyahy natsionalʹnoho vyrobnytstva. Ekonomichnyy chasopys – XXI. -2018, - №172(7-8), -S. 44-50.
3. State Statistics Service of Ukraine, (2018) “Statistical collection "Distribution of the permanent population of Ukraine by gender and age as of January 1, 2018”. Kyiv, p. 345.
4. State Statistics Service of Ukraine, (2017), “Statistical bulletin "Birth rate tables, mortality and life expectancy”, Kyiv, p. 167.
5. State Statistics Service of Ukraine, (2018) “Statistical collection "The number of available population of Ukraine as of January 1, 2018". Kyiv, p. 83.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4395

Відомості про авторів

О. В. Довгаль

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук,Миколаївського національного аграрного університету

O. V. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

Як цитувати статтю

Довгаль О. В. Демографічний потенціал сільських територій: стан, перспективи відтворення та розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6897 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.47

Dovgal, O. V. (2019), “Demographic potential of agricultural territories: state, prospects for reconstruction and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6897 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.