EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ Й ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Іванченкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.48

УДК: 658. 14

Л. В. Іванченкова

ПРИНЦИПИ Й ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні принципи й завдання планування та організації контролю фінансово-економічних результатів харчових підприємств. Доведено, що наукова організація праці в контрольно-моніторинговому процесі - це система прийомів, створених наукою й передовою практикою, за допомогою яких забезпечується правильна організація контрольно-моніторингових процедур і найбільш раціональне їхнє виконання. Визначено, що організація фінансово-господарського контролю включає: організацію контрольно-моніторингового процесу, управління цим процесом та його обслуговування.
Обґрунтовано, що критерії фінансово-економічної стійкості підприємств чи так інакше пов'язані з проблемою наявності в підприємств власних коштів для виконання своїх зобов'язань перед державою чи партнерами, тобто з проблемою платоспроможності. Вона ж виступає вирішальною характеристикою фінансово-економічної стійкості підприємств, недопущення їх банкрутств.

Ключові слова: контроль; діагностика; планування; моніторинг; фінансово-економічні результати; харчові підприємства.

Література

1. Єлецьких С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навчальний посібник – Київ. Центр учбової літератури, – 2007. – 176 с.
2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики діяльності підприємств : навч. посіб. – Київ. Кондор, –2004. – 180 с.
3. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування : монографія. – Луцьк : Надстир’я, –2007. – 260 с.
4. Картохіна Н. В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління. Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9 (88). – С. 19–24.
5. Брюховецкая Н. Е. Теоретические аспекты решения задач диагностики результатов деятельности промышленных предприятий. Бизнес Информ: Научный информационный журнал. Харків: ХНЕУ, –2008. – № 10. – С. 73–75.
6. Кривов’язюк І. В. Методичні підходи до здійснення фінансової діагностики підприємств. Perspectywiczne opracowania nauki i tekhniki-2007 : materiały ІІ międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 16–30 listop. –2007 r. – Przemyśl, 2007. – tym 4. – Str. 30–32. – (ekonomiczne nauki).
7. Лагодієнко В.В., Голодонюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип.– 2. – 2018. – С. 40-50.
8. Кость Я. О. Генезис поняття „фінансова діагностика” в сучасній економічній теорії. Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доповідей. – Ялта, –2008. – С. 45–47.

L. V. Ivanchenkova

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF PLANNING AND ORGANIZATION OF CONTROL OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF FOOD ENTERPRISES

Summary

The article deals with the main principles and tasks of planning and organizing the control of financial and economic results of food enterprises. It is proved that the scientific organization of labor in the control and monitoring process is a system of receptions, created by science and best practice, through which the correct organization of monitoring and monitoring procedures and their most rational implementation are ensured. It is determined that the organization of financial and economic control includes: organization of monitoring and monitoring process, management of this process and its maintenance.
It is substantiated that the criteria of financial and economic stability of enterprises or otherwise are related to the problem of the availability of own funds in enterprises to fulfill their obligations to the state or partners, that is, with the problem of solvency. It is also a decisive feature of the financial and economic stability of enterprises, preventing their bankruptcy.
The volume of funds varies in time depending on production schedule, sales volume, receivables collection, capital expenditures and financing. On the other hand, stocks of raw materials, work in progress, finished goods, accounts receivable and commercial payable loans fluctuate depending on the size of the company's funds and their focus on ensuring the expansion of the production process. The size of the company's assets in comparison with its expenses and debts and determines its financial stability.
The ultimate result of the company's operating income is profit (loss). Profit and profitability of the enterprise are the most important indicators that characterize its financial and economic condition. Profit is, on the one hand, the basis for the formation of its funds and ultimately ensuring financial and economic stability. On the other hand, profits are the most important source of income of the State and local budgets. It is important in determining the factors of ensuring financial and economic stability of the enterprise to take into account not only the volume and profit growth, but also the level of profitability: to know how much profit is received per unit of production assets.

Keywords: control; diagnostics; planning; monitoring; financial and economic results; food enterprises.

References

1. Yeletsky S.Y., (2007), Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv [Financial recovery and bankruptcy of enterprises] textbook, Kyiv, Center uchbovoi literatyru, 176 p.
2. Gadzevich O.I., (2004), Osnovy ekonomichnoho analizu i diahnostyky diial'nosti pidpryiemstv [Fundamentals of economic analysis and diagnostics of enterprises] Textbook, Kiev, Condor, 180 с.
3. Krivovozyuk I.V., (2007), Ekonomichna diahnostyka pidpryiemstva: teoriia, metodolohiia ta praktyka zastosuvannia [Economic diagnostics of an enterprise: theory, methodology and practice of application], Lutsk, Ultestir, 260 p.
4. Kartokhina N.V., (2008), “Diagnostics of the financial state of the enterprise as a basis for decision-making in the system of crisis management”, Formation of market relations in Ukraine, No. 9 (88), pp. 19-24.
5. Bryukhovetskaya N.E., (2008), “Theoretical aspects of the problem of diagnosing the results of the activity of industrial enterprises”, business inform: Scientific information magazine, Kharkiv, No. 10, pp. 73-75.
6. Krivovozyuk I.V., (2007), “Methodical approaches to the implementation of financial diagnostics of enterprises”, Perspectywiczne opracowania nauki i tekhniki-2007: materiały II międzynarodowej naukowi praktycznej konferencji, 16-30 listop, tym 4, Przemysl, pp. 30-32.
7. Lagodiienko V.V., Holodonyuk O.M., Milʹcheva V.V. Marketynhova stratehiya vyvedennya na rynok innovatsiynoho produktu. Ekonomika kharchovoyi promyslovosti. T.10, Vyp.– 2. – 2018. – S. 40-50.
8. Kost’ Y.O., (2008), “Genesis of the concept of "financial diagnostics" in modern economic theory”, Economics. Management and marketing of non-production sphere: theory, practice, perspectives: intern. sci. pract. Conf .: Sb. theses of reports. Yalta, pp. 45-47.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4055

Відомості про авторів

Л. В. Іванченкова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудитуОдеської національної академії харчових технологій

L. V. Ivanchenkova

candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

Як цитувати статтю

Іванченкова Л. В. Принципи й завдання планування та організації контролю фінансово-економічних результатів харчових підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6898 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.48

Ivanchenkova, L. V. (2019), “Principles and objectives of planning and organization of control of financial and economic results of food enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6898 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.