EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХТО ДОМІНУВАТИМЕ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ – КИТАЙ ЧИ ЯПОНІЯ?
І. В. Кривов’язюк, Т. О. Нікітін

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.49

УДК: 339.72:336.76

І. В. Кривов’язюк, Т. О. Нікітін

ХТО ДОМІНУВАТИМЕ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ – КИТАЙ ЧИ ЯПОНІЯ?

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні тенденцій розвитку фондових ринків Китаю та Японії задля подальшого прогнозування ситуації щодо розподілу домінуючих позицій країн у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Критичний аналіз змісту наукових публікацій вчених сучасності вказав на недостатність приділення уваги питанням дослідження тенденцій розвитку фондових ринків окремих країн світу, які мають суттєвий вплив на зміни світової економіки.
Аналіз динамізму економічного розвитку Китаю та Японії вказує на домінування Китаю в кількісних показниках, а Японії – в якісних. Завдяки швидкому зростанню, економіка Китаю здатна залучати значно більші інвестиції порівняно з Японією. Стримуючим фактором розвитку економіки Японії є значне зростання частки державного боргу відносно ВВП.
Визначено, що за обсягами капіталізації та темпами зміни показників розвитку фондових ринків Китай значно випереджає Японію, фондовий ринок якої є більш стабільний, про що свідчить динаміка показників волатильності ринків.
Як показали результати досліджень, в найближчі роки на Азіатсько-Тихоокеанському фондовому ринку домінуватиме Китай, завдяки здатності залучати значно більші обсяги інвестицій в умовах одного з найвищих темпів економічного зростання економіки, а також активного розвитку біржового ринку.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз факторів впливу на розвиток фондових ринків з метою збільшення їх капіталізації.

Ключові слова: фондовий ринок; фондова біржа; економічний розвиток; домінування на світовому ринку; Азіатсько-Тихоокеанський регіон; Китай; Японія.

Література

1. Бурбан О.В. Тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів / І.В. Кривов’язюк, О.В. Бурбан // Молодий вчений. – 2018. – № 3 (55). Частина IІ. – С. 327-331.
2. Любохинець Л.С. Світові фінансові ринки в умовах глобалізації / Л.С. Любохинець, О.О. Лабунець // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 40-45.
3. Сведенцов В.Л. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как фактор политики “мягкой силы” КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона / В.Л. Сведенцов // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – № 3 (42). – С. 172–187.
4. Vanassche J. Investing in the Chinese Stock Markets: Historical Perspective and Performance Analysis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A7296/datastream /PDF_01/view.
5. Carpenter J. The real value of China’s stock market [Електронний ресурс] / J. Carpenter, F. Lu, R. Whitelaw // BOFIT Discussion Papers. – 2/2018. – Режим доступу: https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/ 15107/dp0218.pdf;jsessionid=98D3B9D0F0BF45F329E0034EF2B680AF?sequence=1.
6. Wang Y.-Ch., Tsai J.-Ju., Li Q. Policy Impact on the Chinese Stock Market: From the 1994 Bailout Policies to the 2015 Shanghai-Hong Kong Stock Connect [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/a86b/9415b9c60c4888b68497cb0bdfe443b4c279.pdf.
7. Morck R. and Yeung B. Japanese Economic Success and the Curious Characteristics of Japanese Stock Prices [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/a86b/9415b9c60c4888b68497cb0bdfe443b4c279.pdf.
8. Павлов В.І. Приватизація державних підприємств: курс лекцій / В.І. Павлов, І.В. Кривов’язюк. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 180 с.
9. Павлов В.І. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: монографія / В.І. Павлов, І.В. Кривов’язюк. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – 160 с.
10. Wursthorn M. October’s Market Rout Leaves Investors With No Place to Hide [Електронний ресурс] / M. Wursthorn // The Wall Street Journal. – Oct. 31, 2018. – Режим доступу: https://www.wsj.com/articles/octobers-market-rout-leaves-investors-with-no-place-to-hide-1540978259.
11. World Federation of Exchanges. WFE publishes second report on factors that drive international investor participation in emerging markets [Електронний ресурс]. – January 21, 2019. – Режим доступу : https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/world-federation-exchanges-publishes-second-report-factors-drive-international-investor-participation-emerging-markets.
12. The World Factbook [Електронний ресурс] / Central Intelligence Agency. – Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html.
13. Google Public Data. Indicators of world development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/publicdata/directory?hl=uk&dl=uk.
14. Shanghai Stock Exchange. Market overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://english.sse.com.cn/.
15. Shenzhen Stock Exchange. Market overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://english.sse.com.cn/.
16. Hong Kong Stock Exchange. Market DATA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en.
17. Japan Exchange Group. About JPX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jpx.co.jp/english/.
18. Japan Securities Dealers Association. Fact Book 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/factbook/files/FactBook2018(E)20180913.pdf.
19. Bloomberg. Stocks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bloomberg.com/markets/stocks.
20. MMDS. Volatility index Japan (VXJ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/en/activity/vxj.php.

I. V. Kryvovyazyuk, T. О. Nikitin

WHO WILL DOMINATE THE STOCK MARKET IN THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION – CHINA OR JAPAN?

Summary

The purpose of the article is in the study of trends in the development of stock markets in China and Japan. This is in order to further predict the situation regarding the distribution of the dominant positions of the countries in the Asia-Pacific region.
Critical analysis of the content of scientific publications of contemporary scientists pointed to the insufficiency of focusing attention on the study of trends in the development of stock markets in individual countries of the world, which have a significant impact on changes in the world economy.
A comparative analysis of GDP dynamics in China and Japan over the past 50 years has shown a significant increase in China's gross domestic product over the past decade, with a predominance of its absolute values over Japan. However, over the entire period, GDP per capita is much higher in Japan, but in the last decade, the gap between countries for this indicator has declined significantly. China's economy looks more promising and capable of attracting significantly more investment than Japan. The deterrent factor in Japan's economic development is a significant increase in public debt relative to GDP over the past 15 years.
It is determined that the Tokyo Stock Exchange has significantly more individualized capitalization than the Chinese exchanges, but the latter are substantially above the stock market in Japan. Negative factor for Japan is also the slow recovery of the positive dynamics of the stock index Nikkei 225 after the global financial crisis of 2009.
Comparison of the dynamism of the development of stock markets in Japan and China indicates their significant instability and the prevalence of the latter by the ratio of shares to be sold to the country's GDP in the period 2015-2017. The most stable stock indexes during the study period were Nikkei 225 and HSIH, and the unstable should include SSECI, SZSECI, SHSZCSI 300. At the same time, the volatility of China's stock market is significant compared to the Japanese stock market, which allows the latter to be attributed to relatively stable markets.
Research has shown that in the coming years, the Asia-Pacific stock market will dominate China, thanks to its ability to attract significantly higher investment volumes in one of the highest rates of economic growth, as well as the active development of the stock market.
Prospects for further research in this direction are an analysis of the factors affecting the development of stock markets in order to increase their capitalization.

Keywords: stock market; stock exchange; economic development; domination in the world market; Asia-Pacific; China; Japan.

References

1. Burban, O. and Kryvovyazyuk, I. (2018), “Development trends of international securities markets”, Young Scientist, vol. 3 (55), pp. 327–331.
2. Liubokhynets, L. and Labunets, O. (2018), “The world financial markets in the conditions of globalization”, Economy and Society, vol. 15, pp. 40-45.
3. Svedentsov, V. (2017), “Asian Infrastructure Investment Bank as China`s Soft Power Factor in the Asia-Pacific Region”, National Strategy Issues, vol. 3 (42), pp. 172–187.
4. Vanassche, J. (2016), “Investing in the Chinese Stock Markets: Historical Perspective and Performance Analysis”, available at: https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/ thesis%3A7296/ datastream/PDF_01/view (Accessed 5 Feb 2019).
5. Carpenter, J., Lu, F. and Whitelaw, R. (2018), “The real value of China’s stock market”, BOFIT Discussion Papers, 2/2018, available at: https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/ 123456789/15107/dp0218.pdf;jsessionid=98D3B9D0F0BF45F329E0034EF2B680AF?sequence=1 (Accessed 5 Feb 2019).
6. Wang, Y.-Ch., Tsai, J.-Ju. and Li, Q. (2017), “Policy Impact on the Chinese Stock Market: From the 1994 Bailout Policies to the 2015 Shanghai-Hong Kong Stock Connect”, Int. J. Financial Stud., 5, 4, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a86b/9415b9c60c4888b68497cb0bdfe443b4c279.pdf (Accessed 6 Feb 2019).
7. Morck R. and Yeung B. “Japanese Economic Success and the Curious Characteristics of Japanese Stock Prices”, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a86b/9415b9c60c4888b68497cb0bdfe443b4c279.pdf (Accessed 6 Feb 2019).
8. Pavlov, V.I. and Kryvovyazyuk, I.V. (1998), Pryvatyzatsiia derzhavnykh pidpryiemstv [Privatization of state enterprises], Nadstyria, Lutsk, Ukraine.
9. Pavlov, V.I. and Kryvovyazyuk, I.V. (2002), Rynok tsinnykh paperiv v umovakh pryvatyzatsii: rehional'nyj aspekt [The securities market in terms of privatization: regional aspect], Nadstyria, Lutsk, Ukraine.
10. Wursthorn M. (2018), “October’s Market Rout Leaves Investors With No Place to Hide”, The Wall Street Journal, Oct. 31, available at: https://www.wsj.com/articles/octobers-market-rout-leaves-investors-with-no-place-to-hide-1540978259 (Accessed 8 Feb 2019).
11. World Federation of Exchanges (2019), “WFE publishes second report on factors that drive international investor participation in emerging markets”, available at: https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/world-federation-exchanges-publishes-second-report-factors-drive-international-investor-participation-emerging-markets (Accessed 12 Feb 2019).
12. Central Intelligence Agency (2019), “The World Factbook”, available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (Accessed 12 Feb 2019).
13. Google Public Data (2019), “Indicators of world development”, available at: https://www.google.com.ua/publicdata/directory?hl=uk&dl=uk (Accessed 12 Feb 2019).
14. Shanghai Stock Exchange (2019), “Market overview”, available at: http://english.sse.com.cn/ (Accessed 12 Feb 2019).
15. Shenzhen Stock Exchange (2019), “Market overview”, available at: http://english.sse.com.cn/ (Accessed 12 Feb 2019).
16. Hong Kong Stock Exchange (2019), “Market DATA”, available at: https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en (Accessed 12 Feb 2019).
17. Japan Exchange Group (2019), “About JPX”, available at: https://www.jpx.co.jp/english/ (Accessed 12 Feb 2019).
18. Japan Securities Dealers Association (2017), “Fact Book 2018”, available at: http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/factbook/ files/FactBook2018(E)20180913.pdf (Accessed 12 Feb 2019).
19. Bloomberg (2019), “Stocks”, available at: https://www.bloomberg.com/markets/stocks (Accessed 12 Feb 2019).
20. MMDS (2019), “Volatility index Japan (VXJ)”, available at: http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/en/activity/vxj.php (Accessed 12 Feb 2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 8783

Відомості про авторів

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk


Т. О. Нікітін

студент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

T. О. Nikitin

student, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Кривов’язюк І. В., Нікітін Т. О. Хто домінуватиме на фондовому ринку країн азіатсько-тихоокеанського регіону – китай чи японія?. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6899 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.49

Kryvovyazyuk, I. V. and Nikitin, T. О. (2019), “Who will dominate the stock market in the countries of the asia-pacific region – china or japan?”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6899 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.