EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ТУРИЗМУ
Н. І. Моісєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.50

УДК: 339.9(4)+339.137.2+338.48

Н. І. Моісєєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ТУРИЗМУ

Анотація

У статті розкрито теоретичні засади понятійно-категоріальної складової сутності туризму. Досліджено туризм як специфічний вид економічної діяльності, що здійснює реалізацією відповідних конституційних прав. Обґрунтовано історичні передумови виникнення та ретроспектива визначення категорії «туризм» та його широкий функціональний спектр як процесу або ж явища. Встановлено, що становлення туризму, розвиток ринку туристичних послуг залежить від регіональних, географічних, соціальних та економічних чинників. Його роль у системі світової торгівлі визначають форми, види та напрямки туризму. Оптимізовано загальну класифікацію видів туризму. Виникнення та поширення нових видів туризму забезпечується як глобалізаційними процесами, так і науково-технічним прогресом. Різновекторність видів туризму дає змогу констатувати, що у процесі цієї діяльності відбувається активний і тісний взаємозв’язок усіх сфер соціально-економічного життя, консолідація зусиль та ресурсів усіх учасників процесу, що перетворює туризм в індустрію туризму.

Ключові слова: туризм; подорож та відпочинок; комерційний прибуток; прогнозування; туристичні послуги.

Література

1. Про внесення змін до Закону України "Про туризм": Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1282-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
2. Орленко Я. Ю. Імперативи розвитку туристичної галузі України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2016. – Вип. 2. – С. 25–36
3. Остап’юк Н. І. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні: автореф. дис. к.е.н.: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". – Харків, – 2011. – 23 с.
4. Про підтримку розвитку туризму в Україні. Указ Президента Укра-їни від 2 березня 2001 р. № 127/2001. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
5. Вишнева Н. Как найти свое место в туристическом бизнесе? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://statuspress.com.ua/big-theme/kak-najti-svoemesto-v-turisticheskom-biznese.html.
6. Інтернет видання «Cегодня.ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.segodnya.ua/turizm-yak-kozirna-karta-ukransko-ekonomki-706563.html.
7. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізінес: теорія та практика. Навч. посібник. – Київ. Центр учбової літератури, – 2007. – 424 с.
8. Пєклун О. С. Сприяння органів державної влади створенню позитивного іміджу країни в міжнародному туристичному просторі. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 186–192
9. Мельниченко О. А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму. Державне будівництво. – 2010. – № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2010-2/index.html.
10. Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції: автореф. дис. к.держ.упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління". – Одеса, – 2005. – 20 с.
11. Коржилов Л.І. Туризм в Україні. Класифікація та види. / Л.І. Кожилов. Ефективна економіка. – 2014. - №9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2014_9_41
12. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Книги-ХХІ. – Чернівці.– 2003. – 300 с.
13. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: Монографія. Новий Світ-2000. – Львів. – 2012. – 176 с.

N. I. Moisieieva

THEORETICAL SUBSTANCES OF THE CONCEPTUAL AND CATEGORY COMPLEXITY OF TOURISM

Summary

The article reveals the theoretical principles of the conceptual and categorical component of tourism. The article investigates tourism as a specific type of economic activity that implements the corresponding constitutional rights. The swiftness of modern life prompts a person to remove fatigue before proper restoration of his own organism and a feeling of new emotions. One of the sources of satisfaction of these moral and physical needs is the travel and leisure, which in modern societies are called "tourism". Tourism is a multifaceted and complex phenomenon, whose significance only grows. Traveling around the world, people get new knowledge, skills, and insight as well as engage in other cultures. Today, travel and leisure are an integral part of the life of the population of all continents and, as a result, in the structure of the expenses of the average family, the cost of travel services is the fourth article after the cost of food, clothing and car maintenance.
Results Tourism as a specific type of economic activity carries out the implementation of the corresponding constitutional rights (for rest, for education, for treatment ...), the relevant subjects and groups that independently, or using the services of tourists, travel in places that are outside their normal environment, for up to one year in a row, which is not aimed at obtaining commercial profits, etc.
The variety of interpretations of the categorical definition of "tourism" and its wide functional spectrum as a process or phenomenon determine a certain classification of this concept by functional features and direction of implementation.
Conclusions The formation of tourism, the development of the tourist services market, which depends on regional, geographical, social and economic factors, its role in the system of world trade, determine the forms, types and directions of tourism. In addition, the emergence and spread of new types of tourism are provided by both globalization processes and scientific and technological progress.
The multidisciplinarity of tourism makes it possible to state that active and close interconnection of all spheres of socio-economic life, consolidation of efforts and resources of all participants of the process, which transforms tourism into the tourism industry, takes place in the process of this activity.

Keywords: tourism; travel and leisure; commercial profit; forecasting; tourist services.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, (2003), The law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine" On Tourism”: available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show (Accessed 16 December 2018)
2. Orlenko Y. Y. (2016) “Imperatives of the development of the tourism industry of Ukraine”. Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Series: Public Administration. Whip 2. S. 25-36
3. Ostapyuk N.I., (2011), “State regulation of tourism industry development in Ukraine”, author's abstract. dis Candidate: Specialist 08.00.03 "Economics and management of national economy". Kharkov, Ukraine.
4. Decree of the President of Ukraine, (2001), “On Supporting the Development of Tourism in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/2001, (Accessed 20 December 2018).
5. Vishneva N.P., (2008), “How to find your place in the tourism business?”, available at: http://statuspress.com.ua/big-theme/kak-najti-svoemesto-v-turisticheskom-biznese.html, (Accessed 21 December 2018).
6. Internet publication "Segodnya.ua", “Tourism as a trump card of the Ukrainian economy” available at: http://segodnya.ua, (Accessed 22 December 2018).
7. Malskaya MP, Khudo V.V. (2007), Turystychnyj bizines: teoriia ta praktyka [Turestuchnuy biznes: teoriya, metodologiya, prakse] teach manual, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine 424 p.
8. Pekklun O. S., (2012), “Promoting state authorities to create a positive image of the country in the international tourist space”, Actual problems of public administration, pedagogy and psychology: Sob. Sciences, № 1. С. 186-192.
9. Melnychenko OA, (2010), “Theoretical and Methodological Foundations of State Regulation of Tourism”, State Construction. No. 2. available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2010-2/index.html, (Accessed 22 December 2018).
10. Alekseeva Y. V. (2005), “State regulation of the development of the tourism industry in Ukraine in the context of the French experience”, author's abstract. dis k.derzh.upr, special 25.00.02 “Mechanisms of state administration”. Odessa, Ukraine.
11. Korzhilov L.I. (2014), "Tourism in Ukraine. Classification and species ". Effective economy. No. 9, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN = LINK & P21DBN = UJRN & Z21ID = & S21REF = 10 & S21CNR = 20 & S21STN = 1 & S21FMT = ASP_meta & C21COM = S & 2_S21P03 = FILA = & 2_S21STR = Effect_2014_9_41, (Accessed 26 December 2018).
12. Kifyak V.F. (2003), Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourism activity in Ukraine], Books XXI, Chernivtsi, Ukraine.
13. Muzychenko-Kozlovskaya O.V. (2012), Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii [Economic appraisal of tourist attractiveness of the territory], New World-2000, Lviv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4267

Відомості про авторів

Н. І. Моісєєва

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

N. I. Moisieieva

candidate of philosophical sciences, assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after. Petr Vasilenko

Як цитувати статтю

Моісєєва Н. І. Теоретичні засади понятійно-категоріальної складової сутності туризму. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6900 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.50

Moisieieva, N. I. (2019), “Theoretical substances of the conceptual and category complexity of tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6900 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.