EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРТАЛУ «ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ»
О. В. Корнута, В. А. Корнута

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54

УДК: 004.77:336.14

О. В. Корнута, В. А. Корнута

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРТАЛУ «ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ»

Анотація

Розглянуті питання створення та впровадження в Україні нового формату презентації бюджетної інформації ―Відкритий бюджет , що надає громадськості дієві методи контролю за використанням бюджетних коштів органами місцевого самоврядування. Відкритий бюджет – цифровий сервіс, створений для забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості до інформації про стан планування та виконання бюджету міста. Цей портал розроблений фахівцями Центру політичних студій та аналітики (Центр Ейдос). Система «Відкритий бюджет» складається з набору 9 інтерактивних модулів. Модуль «Бюджет» дозволяє створювати візуалізацію дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів. Видаткова частина може бути представлена в різних розрізах: функціональному, відомчому, економічному чи з використанням кодів тимчасової класифікації видатків. При введенні інформації автоматично генерується 4 види візуалізації – бульбашкова та кругові діаграми, горизонтальна гістограма та таблиця. Всі візуалізації є інтерактивними. Механіка Порталу дозволяє також аналітичну обробку інформації. Модуль «Бюджет на мапі» дозволяє здійснити автоматичне нанесення на мапу як планових, так і фактичних показників видатків бюджету розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Модуль KPI призначений для створення «Приборної панелі міста» яка б компактно, на одній сторінці, давала вичерпну характеристику динаміки стану справ в адміністративно-територіальній одиниці для пересічного громадянина. Модуль “Бюджетний календар” здійснює в автоматичному режимі поєднання на одній візуалізації часової шкали - етапів бюджетного процесу, дій органів влади та можливостей, які відкриваються перед зацікавленими сторонами для участі в бюджетному процесі. Бюджетний календар виконує також функцію навігаційного елементу, за допомогою якого можна переходити від одного етапу бюджетного процесу до іншого. Починаючи з 2015 року для використання системи на «Відкритому бюджеті» зареєструвалось 47 місцевих рад, з них 11 завантажили бюджетні документи в систему та розмістили модулі на своїх сайтах.

Ключові слова: відкритий бюджет; відкриті дані; портал; бюджетні програми; інтерактивний модуль.

Література

1. Школа бюджетної грамотності для громадських організацій. Посібник для тренерів / авт. кол. : А. М. Бойко, Г. А. Борщ, Н. М. Гринчук та ін. ; за заг. ред. Г. А. Борща. – Київ : Фонд Східна Європа, 2017. – 298 с.
2. Тарнай В.А., Карелін С.І., Таран В.В., Бабакішиєва Г.Н., Канєвський Г.О. Інструкція з використання порталу «Відкритий бюджет»./За редакцією В.Тарная - К.: Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», 2016, 44с.
3. Проблеми формування ефективного контролю використання публічних коштів через систему "відкритий бюджет” / Н. Тополенко, В. Терещенко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2015. - № 12. - С. 201-214
4. Перчук О. В. Бюджет для громадян як інструмент підвищення відкритості бюджетної системи / О. В. Перчук // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 36(1). - С. 244-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_36(1)__30.
5. Глущенко Ю. А. Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні./Ю.А.Глущенко// Вісник НАДУ при Президентові України (Серія “Державне управління”) -2017. – №4. - С.100-106.
6. Комареус О. Відкритий бюджет: а що здатна запропонувати Україна [Електронний ресурс] / Олександр Комареус. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://biz.nv.ua/ukr/experts/oleksandr-komareus/vidkritij-bjudzhet-a-shcho-zdatna-zaproponuvati-ukrajini-2470687.html. – Назва з екрану.
7. Інтерактивна система візуалізації «Відкритий бюджет» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://eidos.org.ua/interaktyvna-systema-vizualizatsiji-vidkrytyj-byudzhet. – Назва з екрану.
8. Закордоний досвід використання систем «Відкритий бюджет» [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://eidos.org.ua/analityka/zakordonyj-dosvid-vykorystannya-system-vidkrytyj-byudzhet/. – Назва з екрану.
9. Kornuta, O., Yeremenko, V. Analysis of the functioning of the «Open budget» interactive visualization system . // Proceedings of XXXI International scientific conference «Science of the future». Morrisville, Lulu Press., 25.10.2018. PP 50-53.

O. Kornuta, V. Kornuta

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE "OPEN BUDGET" PORTAL

Summary

The article deals with problems of the creation of "Open Budget" – a new format for budget information presentation in Ukraine, which provides the public with effective methods for controlling the usage of budget funds by local governments. The open budget is a digital service created to provide transparency and free public access to information about city budget planning and execution. This portal is developed by specialists of the Center of Political Studies and Analytics (Eidos Center). The "Open Budget" system consists of a set of 9 interactive modules. The Budget module allows visualizing the revenue and expenditure part of local budgets. The expenditure part can be represented in different sections, such as functional, departmental, economic or using the codes of the temporary classification of expenditures. When entering information, 4 types of visualization are automatically generated – bubble and pie charts, horizontal histogram and a table. All visualizations are interactive. The mechanics of the Portal also allows analytical processing of information. The module "Budget on the map" allows automatic mapping of both planned and actual indicators of the expenditures of the administrative-territorial unit development budget. The KPI module is designed to create a "Dashboard" that would compactly, on one page, give a comprehensive description of the dynamics of the state of affairs in the administrative-territorial unit for the average citizen. The Budget Calendar module performs automatic combining of stages of the budget process, government actions and opportunities that are open to interested parties to participate in the budget process on single visualization of the timeline. The budget calendar also serves as a navigational element, through which one can move from one stage of the budget process to another. Since 2015, 47 local councils have registered in the "Open Budget" to use the system, 11 of which have uploaded budget documents into the system and placed modules on their sites.

Keywords: open budget; open data; portal; budget programs; interactive module.

References

1. Boiko, A. Borshch, H., and Hrynchuk, N. (2017), Shkola biudzhetnoi hramotnosti dlia hromadskykh orhanizatsii. Posibnyk dlia treneriv [School budget literacy for community organizations. A guide for coaches], Fond Skhidna Yevropa, Kyiv, Ukraine.
2. Tarnai, V.A., Karelin, S.I., Taran, V.V., and Babakishyieva, H.N. (2016), Instruktsiia z vykorystannia portalu «Vidkrytyi biudzhet» [Instructions on using the Open Budget Portal], Eidos, Kyiv, Ukraine.
3. Topolenko, N. and Tereshchenko, V (2015), “Problems of the formation of effective control over the use of public funds through the system of "open budget”, Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol 12, pp. 201-214.
4. Perchuk, О. V. (2018), “Budget for citizens as a tool to increase the openness of the budget system”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 36(1), pp. 244-254.
5. Hlushchenko, Iu. A. (2017), “Participatory budget as an innovative instrument of management at local level”, Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia “Derzhavne upravlinnia”), vol.4, pp.100-106.
6. Komareus, O. (2018), “Open budget: what can Ukraine offer”, available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/oleksandr-komareus/vidkritij-bjudzhet-a-shcho-zdatna-zaproponuvati-ukrajini-2470687.html (Accessed 15 Feb 2019).
7. Interactive Visualization System "Open Budget", available at: https://eidos.org.ua/interaktyvna-systema-vizualizatsiji-vidkrytyj-byudzhet (Accessed 18 Feb 2019).
8. Foreign experience in using the "Open Budget" systems (2014), available at: http://eidos.org.ua/analityka/zakordonyj-dosvid-vykorystannya-system-vidkrytyj-byudzhet/ . (Accessed 19 Feb 2019).
9. Kornuta, O. and Yeremenko, V. (2018) “Analysis of the functioning of the «Open budget» interactive visualization system”, Proceedings of XXXI International scientific conference «Science of the future», Morrisville, Lulu Press, pp 50-53.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 7725

Відомості про авторів

О. В. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

O. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk


В. А. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

V. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Корнута О. В., Корнута В. А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку порталу «відкритий бюджет». Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6904 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54

Kornuta, O. and Kornuta, V. (2019), “Analysis of the current state and prospects of the "open budget" portal”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6904 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.