EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Благоразумова, А. С. Коренюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.56

УДК: 339.137.2

О. В. Благоразумова, А. С. Коренюк

РОЗВИТОК ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю м’ясопереробного підприємства. Виділено основні проблемами низької конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств на ринку України. Зазначено, що управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на розробці та вдосконаленні управлінських рішень. Наведено алгоритм підвищення конкурентоспроможності підприємства і ефективності управління нею. Визначено, що якість продукції і рівень витрат на її виробництво та просування найбільш істотно визначають конкурентоспроможність м’ясопереробного підприємства. Зроблено стислий аналіз ринку м’яса і м’ясопродуктів України. Зазначено, що саме в умовах жорсткої боротьби розвиток фірмової торгівлі сприятиме досягненню цілей м’ясопереробного підприємства. Розкрито сутність фірмової торгівлі, її функції та головну мету. Наведено думку авторів про те, що створення мережі фірмових збутових точок пов’язане з певними складностями, що виникають у підприємств-виробників. Тому доцільно розробити уніфіковані стандарти, яких слід дотримуватися в процесі створення сукупності торгових точок. Розробки доцільно прив’язувати до таких бізнес-процесів збутової діяльності м’ясопереробного підприємства, як: відкриття торгової точки, організація постачання, робота персоналу, розроблення асортименту тощо. Наведено деякі авторські розробки, що були здійснені для покращення збутової діяльності приватного підприємства «Новожанівський м’ясокомбінат» (м. Харків). Детально розглянуто основні способи залучення клієнтів, товарний асортимент і схеми побудови торгового павільйону. Рекомендовано складати товарний асортимент з 62 % товарів, які користуються підвищеним попитом за рахунок доступної ціни і 38 % більш дорогої продукції. Зазначено, що уніфіковані стандарти підприємства з питань розвитку фірмової торгівлі вважаються організаційно-методичним документом, призваним полегшити контроль за розвитком збутової діяльності суб’єкту господарювання.

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю підприємства; конкурентна перевага м’ясопереробного підприємства; ринок м’яса і м’ясопродуктів; фірмова торгівля; уніфіковані стандарти підприємства.

Література

1. Савицька Н. Л. Маркетингова політика підприємств на вітчизняному ринку м’яса та м’ясопродуктів : монографія / Н. Л. Савицька, О. П. Афанасʼєва. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 344 с.
2. Коренюк А. С. Конкурентоспроможність підприємства у сучасних умовах: проблеми та перспективи / А. С. Коренюк, А. В. Журавльова // Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України : Збірник матеріалів ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Харків, 14 листопада 2018 р. / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 24–26.
3. Модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки : монографія / ред. колегія: Пронкіна Л. І. [та ін.]. – Харків : ФОП «Панов», 2016. – 237 с.
4. Цвьок Д. Р. Формування конкурентних переваг підприємства / Д. Р. Цвьок, Н. П. Яворська // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Випуск 5(61). – С. 141–146.
5. Селезньова Г. О. Формування конкурентних переваг підприємства шляхом розвитку партнерських відносин / Г. О. Селезньова, І. Я. Іпполітова // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : тези доповідей : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 31 травня–1 червня 2018 р. – Харків : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 156–157.
6. Украинский рынок мяса и колбас: анализ [Електронний ресурс] // веб-сайт. – Режим доступу: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/ukrainskiy-rynok-myasa-i-kolbasy-analiz.html. – Станом на 12.10.2018 р. – Назва з екрана.
7. «Мясная корзина» украинца с начала года подорожала почти на 35 % – эксперт [Електронний ресурс] / Голос UA Новости и экономика. – Режим доступу: https://golos.ua/i/569465. – Станом на 10.02.2019 р. – Назва з екрана.
8. Прайс Модуль Строй : малоповерхове будівництво, металоконструкції [Електронний ресурс] / веб-сайт – Режим доступу: http://www.blockunit.com.ua/projects/kioski.php. – Станом на 10.02.2019. – Назва з екрана.
9. Кібальчіч Г. А. Модель гармонійного ринку за правилом «золотого перетину» / Г. А. Кібальчіч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – Том 4. – С. 313– 316.
10. Благоразумова О. В. Якість продукції як вирішальний фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О. В. Благоразумова, Ю. В. Кошелева, О. Ю. Лазаренко // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6702. – Станом на 10.02.2019 – Назва з екрана.

O. Blahorazumova, A. Korenyuk

THE DEVELOPMENT OF BRANDED TRADE IN THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

Summary

The article deals with topical issues of improving the efficiency of management of the competitiveness of the meat processing enterprise. The main problems of the low competitiveness of meat processing enterprises in the Ukrainian market are highlighted. It is noted that the management of the competitiveness of the enterprise is based on the development and improvement of managerial decisions. The algorithm of increasing the competitiveness of the enterprise and its management efficiency is presented. It is determined that the quality of production and the level of expenses for its production and promotion most significantly determine the competitiveness of the meat processing enterprise. A brief analysis of the meat and meat products market of Ukraine was made. It is noted that it is in conditions of hard struggle that the development of branded trade will contribute to the achievement of the goals of the meat processing enterprise. The essence of branded trade, its functions and the main purpose are revealed. The author's opinion is that the creation of a network of branded outlets is connected with certain difficulties that arise in manufacturing enterprises. Therefore, it is advisable to develop unified standards that should be followed in the process of creating a set of outlets. Developments should be tied to such business processes sales activities of the meat processing enterprise as: opening a trading point, organization of supply, personnel, development of assortment, etc. Some author's work has been done to improve the sales activity of a private enterprise «Novozhanivsky Meat Processing Plant» (Kharkiv). The main ways of attracting customers, the product range and the scheme of building a trading pavilion are considered in detail. It is recommended to make a product range of 62 % of goods that are in high demand at an affordable price and 38 % more expensive products. It is noted that the unified standards of the company on the development of branded trade are considered organizational and methodological document, designed to facilitate control over the development of sales activities of the business entity.

Keywords: enterprise competitiveness management; competitive advantage of the meat processing enterprise; meat and meat products market; branded trade; unified enterprise standards.

References

1. Savytska, N. L. and Afanasʼyeva, O. P. (2017), Marketynhova polityka pidpryiemstv na vitchyznianomu rynku miasa ta miasoproduktiv [Marketing policy of enterprises in the domestic market of meat and meat products], Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., Kharkiv, Ukraine, P. 344.
2. Koreniuk, A. S. and Zhuravlova, A. V. (2018), "Competitiveness of the enterprise in the modern conditions: problems and perspectives", Zbirnyk materialiv III Mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh [Collection of materials of the III Interuniversity scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists], Konkurentospromozhnist pidpryiemstv v umovakh transformatsiinykh protsesiv v ekonomitsi Ukrainy [Competitiveness of enterprises in the conditions of transformation processes in the economy of Ukraine], November 14, 2018, KhTEI KNTEU, Kharkiv, Ukraine, pp. 24–26.
3. Pronkina, L. I. and others (2016), Modyfikatsiia konkurentnoi polityky v umovakh stanovlennia innovatsiinoi ekonomiky [Modification of competition policy in the conditions of formation of an innovative economy], FOP «Panov», Kharkiv, Ukraine, P. 237.
4. Tsvok, D. R. and Yavorska, N. P. (2017), " Formation of competitive advantages of the enterprise", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 5(61), pp. 141–146.
5. Seleznova, H. O. and Ippolitova, I. Ya. (2018), "Formation of Competitive Benefits of an Enterprise through the Development of Partnership Relations", Tezy dopovidei: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [ Theses of Reports: Materials of the International Scientific and Practical Conference], Ekonomichnyi rozvytok i spadshchyna Semena Kuznetsia [Economic Development and Legacy of Semen Kuznets], May 31-June 1, 2018, KhNEU imeni Semena Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine, pp. 156–157.
6. Ukrainian meat and sausages market: analysis, [Online], available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/ukrainskiy-rynok-myasa-i-kolbasy-analiz.html (Accessed 12.10.2018).
7. Golos UA Novosti i jekonomika, " Since the beginning of the year, the Ukrainian “meat basket” has risen in price by almost 35%", [Online], available at: https://golos.ua/i/569465 (Accessed 10.02.2019).
8. Price Module Stroy: Low-rise building, metal structures, [Online], available at: http://www.blockunit.com.ua/projects/kioski.php (Accessed 10.02.2019).
9. Kibalchich, H. A. (2010), "The model of harmonious market by the rule of the "golden section"", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, vol. 4, pp. 313– 316.
10. Blahorazumova, O. V. Kosheleva, Yu. V. and Lazarenko, O. Yu. (2018), "Production quality as a crucial factor of providing enterprise competitiveness", Efektyvna ekonomika, vol. 11, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6702 (Accessed 10.02.2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4425

Відомості про авторів

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Blahorazumova


А. С. Коренюк

студентка, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

A. Korenyuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Благоразумова О. В., Коренюк А. С. Розвиток фірмової торгівлі в системі управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6906 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.56

Blahorazumova, O. and Korenyuk, A. (2019), “The development of branded trade in the system of competitiveness of meat processing enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6906 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.