EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Кисіль

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.150

УДК: 330.341.1

С. С. Кисіль

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Трансформація національної економіки, переформатування фінансових відносин аграрної галузі визначають необхідність переосмислення економічного змісту та ролі механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Кредитні відносини уможливлюють розширення фінансових можливостей сільськогосподарських підприємств щодо збільшення обсягів виробництва, впровадження нової техніки та технологій, модернізації виробничих процесів, удосконалення виробничих активів, і як наслідок – стимулює та пришвидшує технічний прогрес .
Операції банківського кредитування інноваційної діяльності підприємств, являють собою надання фінансових ресурсів підприємствам для здійснення інноваційних процесів та характеризуються певною специфічністю серед інших операцій, якій здійснюють банки.
Пожвавлення банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств набуває поширення, але механізм кредитування сільськогосподарських підприємств в контексті фінансового забезпечення інноваційної діяльності, потребує перегляду та трансформації. Розвиток кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств стримують чимало чинників. Тому важливим є розробка концептуальних підходів щодо формування механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств із обов’язковим врахуванням їх галузевої специфіки.
Важливим напрямком подальшого розвитку процесу банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні є формування прозорої та дієвої системи взаємодії Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, місцевих органів законодавчої та виконавчої влади, комерційних банків, інших фінансових інституцій та Національного банку України.
Участь держави та її гарантування кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, знизить рівень ризикованості кредитних операцій, що уможливлює зменшення рівня процентних ставок для таких операцій. В свою чергу, такі процеси сприятимуть розширенню можливостей підприємств щодо доступу та надходження кредитних ресурсів. Проте, такі операції повинні бути максимально прозорі та фінансово обґрунтовані, з метою запобігання втрати державних фінансових ресурсів.
Для підвищення рівня фінансової дієвості кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, вважаємо за важливе, згуртовану та скоординовану участь сільськогосподарських підприємств, комерційних банків та державних інституцій з урахуванням їх фінансових потреб та інтересів. Таким чином, збалансованість фінансових потреб та інтересів, а також узгодженість дій всіх суб’єктів процесу кредитування, сприятимуть покращенню фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, підвищенню рівня їх інноваційності. Зазначені напрям модернізації механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств позитивно вплине на формування інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності аграрної галузі.

Ключові слова: кредит ; механізм банківського кредитування ; кредитне забезпечення ; сільськогосподарське підприємство ; інноваційний розвиток ; банківське кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.

Література

1. Васильєва Т. А. Банківське інвестування на ринку інновацій : монографія / Т. А. Васильєва. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 513 с.
2. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко [та ін.]; за заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2009. – 740 c.
3. Ісаян А. М. Ризики при кредитуванні підприємств АПК та інструменти їх мінімізації / А. М. Ісаян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.– 2012. – № 2(14). – С. 29–33.
4. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційної моделі розвитку економіки України: [монографія] / М. І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
5. Майорова Т. В. Банківське кредитування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Т. В. Майорова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; редкол.: О. В. Васюренко (відпов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015. – Т. 2, № 19.– С. 10–16.
6. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
7. Пшик Б. І. Фінансові інвестиції банків : навч. посіб. / [Б. І. Пшик, О. М. Сарахман, Н. П. Дребот]; за ред. канд. екон. наук, доц. Б. І. Пшика. – К. : УБС НБУ, 2008. – 194 с.
8. Чепелюк Г.М., Цистан І.В. Банківське інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні / Г.М. Чепелюк, І.В. Цистан //Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 121-128.

S. Kysil

THE MECHANISM OF BANK LENDING FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The transformation of the national economy, reforming the financial relations of the agrarian sector determine the need to rethink the economic content and the role of the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises. Credit relations make it possible to increase the financial capacity of agricultural enterprises to increase production volumes, introduce new technologies and technologies, modernize production processes, improve production assets, and as a result - stimulate and accelerate technical progress.
Bank lending operations of enterprises innovative activity represent the provision of financial resources to enterprises for implementation of innovative processes and are characterized by a certain specificity among other operations carried out by banks.
The revitalization of the bank lending for agricultural enterprises innovative development is becoming widespread, but the mechanism of lending to agricultural enterprises in the context of financial support for innovation activities needs revision and transformation. Development of lending for innovative development of agricultural enterprises is hampered by many factors. Therefore, it is important to develop conceptual approaches to the creation the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises, taking into account their sectoral specifics.
An important direction for further development of the bank lending process for the innovative development of agricultural enterprises in Ukraine is the formation of a transparent and efficient system of interaction between the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, local authorities of legislative and executive power, commercial banks, other financial institutions and the National Bank of Ukraine.
Participation of the state and its guaranteeing of lending to innovative development of agricultural enterprises, will reduce the level of riskiness of credit operations, which makes it possible to reduce the level of interest rates for such operations. In turn, such processes will facilitate the expansion of enterprises' access to and access to credit resources. However, such operations should be as transparent and financially as possible, in order to prevent the loss of public financial resources.
To increase the financial efficiency of lending to innovative development of agricultural enterprises, we consider the important, cohesive and coordinated participation of agricultural enterprises, commercial banks and state institutions, taking into account their financial needs and interests. Thus, the balance of financial needs and interests, as well as the coherence of the actions of all actors in the lending process, will improve the financial provision of innovation development of agricultural enterprises, increase their level of innovation. The indicated direction of modernization of the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises will positively influence the formation of innovation potential and competitiveness of the agrarian sector.

Keywords: credit ; mechanism of bank lending ; credit support ; agricultural enterprise ; innovative development ; bank lending for innovative development of agricultural enterprises.

References

1. Vasileva, T. (2007), Bankivske investuvannya na rynku innovatsiy [Bank investment in the market of innovations], SumDU, Sumy, Ukraine.
2. Savluk, M. (2009), Hroshi ta kredyt [Money and credit], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Isayan, A. (2012), “Risks of agribusiness enterprises lending and tools for their minimization”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnogo banku Ukrainy, vol. 2 (14), pp. 29 – 33.
4. Krupka, M. (2001), Finansovo-kredytnyi mehanizm innovatsiynoi modeli rozvytku economiky Ukrainy [Financial-credit mechanism for economic development innovative model of Ukraine], Vydavnychyi tsentr Lvivskogo natsionalnogo universytetu, Lviv, Ukraine.
5. Mayorova, T. (2015), “Bank lending for investment activity of agricultural enterprises”, Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teoriyi ta praktyky, part 2, vol. 19, pp. 10 – 16.
6. Onyshko, S. (2004), Finansove zabezpechennya innovatsiynogo rozvytku [Financial support of innovative development], Natsionalna akademia DPS Ukrainy, Irpin, Ukraine.
7. Pshyk, B. (2008), Finansovi investytsii bankiv [Financial investments of banks], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
8. Chepeluk, H. Tsystan, I. (2015), “Banking investment lending of agricultural enterprises in Ukraine”, Finansovyi prostir, vol. 2 (18), pp. 121– 128.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4166

Відомості про авторів

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

Як цитувати статтю

Кисіль С. С. Механізм банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6907 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.150

Kysil, S. (2019), “The mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6907 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.