EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
С. С. Стоянова-Коваль, М. О. Варгатюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.10

УДК: 338.434:631.147

С. С. Стоянова-Коваль, М. О. Варгатюк

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті досліджено склaд та мету Дeржaвної цiльової прогрaми зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa. Розглянуто підпрограми: екологічної ефективності результатів діяльності аграрного бізнесу, раціоналізації аграрного виробництва, розвитку органічного сільськогосподарського виробництва та пріоритетності екологічної безпеки в аграрному виробництві. Приділено увагу зaвдaнням Дeржaвної цiльової прогрaми зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa, реалізація яких, дасть поштовх до cтимулювaння вeдeння оргaнiчного виробництвa тa побiчно cприятиме рeaлiзaцiї зaвдaнь iз охорони i пiдвищeння родючоcтi ґрунтiв. Розглянуті аспекти пiдпрогрaм eкологiчної eфeктивноcтi рeзультaтiв дiяльноcтi aгрaрного бiзнecу, рaцiонaлiзaцiї aгрaрного виробництвa, розвитку оргaнiчного ciльcькогоcподaрcького виробництвa у розрізі завдань та заходів, щодо їх реалізації. Визначено роль кодексів належної сільськогосподарської практики, щодо забезпечення зниження нітратного забруднення для ділянок поза вразливими зонами, а також розглянуто шлях здійснення стимулювання дотримання вимог Національного кодексу належної сільськогосподарської практики. Визначено характер впливу державного управління на суб’єкти аграрного виробництва. Розглянуто площину еколого-соіо-економічного ефекту в якій знаходяться очікувані результати від реалізації Державної цільової програми забезпечення екологічної безпеки аграрного виробництва.

Ключові слова: Екологічна безпека; аграрне виробництво; державна підтримка; цільова програма екологічної безпеки; аграрний бізнес

Література

1. Гришова, І. Ю, Федоркін Д.В.(2018). Функціонування механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 1(1), 59-69. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/21
2. Гришова, І.Ю, Федоркін Д.В. (2017). Концeптуaльний пiдхiд щодо державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, (6), 161-167. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53
3. Nikoliuk O., Grуshоva I., Shеstаkоvskа T. (2017) Thе оrgаnіс prоduсtіоn іn thе соntеxt оf іmprоvіng thе есоlоgісаl safety оf prоduсtіоn оf the fооd іndustry / O. Nikoliuk, І. Grуshоva, T. Shеstаkоvskа // Food Science and Technology. 2017. Volume 11, №4. P.103-111
4. Ніколюк, О. В, Лівінський А.І (2017) Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 1. – С. 303-310. – ISSN 1993-0259.
5. Галицький О.М. Дерій Ж.В., Лівінський А.І. (2017)Удосконалення механізмів державного управління та регулювання розвитку аграрного виробництва України Український журнал прикладної економіки. 2017. Том2. – № 3. – С.51-62
6. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Закон України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
7. Зіновчук Н.В.(2015) Екологічна безпека аграрного землекористування у форматі сучасних інституціональних трансформацій/ Науковий вісник Херсонського державного університету Вип.№ 12. Ч. 1. -2015, с. 134-137.
8. Стоянова-Коваль С.С., (2016) Інституціональна трансформація аграрної економіки України Вісник Сумського національного аграрного університету серія «Економіка та менеджмент». №8 (69). 2016 С.31-36
9. Стоянова-Коваль С.С., Наумов О.Б. (2017) Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №6, 2017. С.123-129.
10. Шаульська Г.М. (2018). Сучасні західні управлінські моделі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, (3), 111-117. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1598

S. S. Stoyanova-Koval, M. O. Varhatiuk

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF AGRARIAN PRODUCTION

Summary

The article examined the compound and objectives of the State target program to ensure the environmental safety of agricultural production. The subprogrammes are considered: ecological efficiency of results of agrarian business activity, rationalization of agrarian production, development of organic agricultural production and priority of environmental safety in agrarian production. Attention is paid to the tasks of the State Target Program for ensuring the environmental safety of agriculture, the implementation of which will give impetus to the stimulation of organic production and indirectly affect the implementation of the tasks of protecting and improving soil fertility. The aspects of the environmental efficiency subprograms of the results of the activities of the agricultural business, the rationalization of agricultural production, the development of organic agricultural production in the context of the tasks and measures for their implementation are considered. The role of codes of good agricultural practice has been determined to ensure that nitrate pollution is reduced for areas outside sensitive zones and the way to promote compliance with the requirements of the National Code of Good Agricultural Practice is considered. The character of the influence of state administration on the subjects of agrarian production is determined. The plane of ecological-soia-economic effect is considered in which the expected results from the implementation of the State target program for ensuring the ecological safety of agrarian production are located.

Keywords: environmental safety; agricultural production; state support; target program of environmental safety; agricultural business.

References

1. Hryshova, I. Yu and Fedorkin, D.V.(2018), "Functioning of the mechanism of environmental safety management of agrarian production", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1(1), pp. 59-69, [Online], available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/21
2. Hryshova, I.Yu. and Fedorkin, D.V. (2017). "Concessional Approach to Public Administration of the Eco-friendly Industry of Refractories", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 161-167, [Online], available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53
3. Nikoliuk, O. Grushova, I. and Shestakovska, T. (2017) "Thеіr оnrіnіs prоduѕtіоn іn thе сntеxt оf іmprоvіng thе esоlоgіsal safety оf fооstоіn оf the fооnd іndustry", Food Science and Technology, vol. 11, isuue 4, pp.103-111.
4. Nikoliuk, O. V. and Livinskyi, A.I. (2017), "Strategic aspect of the formation of a regulatory policy for socio-economic development of agrarian production", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, vol. 28, issue 1, pp. 303-310. – ISSN 1993-0259.
5. Halytskyi, O.M. Derii, Zh.V. and Livinskyi, A.I. (2017) "Improvement of the mechanisms of state administration and regulation of agrarian production in Ukraine", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 2, issue 3, pp. 51-62.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About the Basic Principles (Strategies) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period till 2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
7. Zinovchuk, N.V. (2015) "Ecological safety of agrarian land use in the format of modern institutional transformations", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 12, part. 1, pp. 134-137.
8. Stoianova-Koval, S.S. (2016) "Institutional Transformation of Agrarian Economics of Ukraine", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu seriia «Ekonomika ta menedzhment», vol. 8 (69), pp.31-36.
9. Stoianova-Koval, S.S. and Naumov, O.B. (2017) "Methodological contours of state regulation of development and safety of social and economic systems", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp.123-129.
10. Shaulska, H.M. (2018) "Modern Western Management Models", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, pp. 111-117, [Online], available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1598

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 5026

Відомості про авторів

С. С. Стоянова-Коваль

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

S. S. Stoyanova-Koval

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Odessa State Agrarian University


М. О. Варгатюк

аспірант кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

M. O. Varhatiuk

graduate of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Стоянова-Коваль С. С., Варгатюк М. О. Державне управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6908 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.10

Stoyanova-Koval, S. S. and Varhatiuk, M. O. (2019), “State management of ecological safety of agrarian production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6908 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.