EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н. А. Караван

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.57

УДК: 338.1

Н. А. Караван

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції є важливою складовою вітчизняної промисловості, яка обумовлює темпи науково-технічного прогресу. Проведений аналіз довів, що останнім часом намітилася стійка тенденція зменшення обсягів виробництва основних видів хімічної продукції, яке супроводжується зростанням матеріально-енергетичних витрат та відповідним зростанням ціни кінцевої продукції. Значна частка підприємств працює із від’ємним фінансовим результатом. Наголошено, що розробка управлінських заходів щодо покращення фінансового становища повинна базуватися на даних аналізу. Щодо вибору методів оцінки існує два підходи: оцінка фінансової стійкості повинна базуватися на тільки на підставі даних пасиву балансу; для оцінки фінансової стійкості необхідно аналізувати взаємозв’язок між активом і пасивом балансу, тобто аналізувати напрямки використання капіталу. У структурі пасиву балансу найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання і забезпечення. За розрахунковий період вона збільшилася у два рази. Основною характеристикою пасиву балансу виробництв хімічних речовин і хімічної продукції є те, що власний капітал протягом усього періоду набував від’ємних значень, які щороку зростали. Оцінка фінансової стійкості виробництв хімічних речовин і хімічної продукції була здійснена за наступними етапами: аналіз покриття матеріальних обігових коштів стабільними джерелами фінансування; аналіз платоспроможності підприємств; аналіз структури джерел фінансування; комплексна оцінка фінансової стійкості. Проведений аналіз довів нестійкий фінансовий стан як підприємств промисловості в цілому та виробництв хімічних речовин і хімічної продукції зокрема. У підприємств не вистачає грошових коштів для покриття невідкладних зобов’язань. Фактичні значення коефіцієнту абсолютної ліквідності не тільки не відповідають нормативу, а й мають тенденцію до зниження. Прогресуюча динаміка показника загальної рейтингової оцінки також свідчить про загальну тенденцію погіршення фінансового стану підприємств промисловості, а особливо виробництв хімічних речовин і хімічної продукції.

Ключові слова: виробництва хімічних речовин; фінансова стійкість; джерела фінансування; аналіз; ліквідність.

Література

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: пер. с англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.
2. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Видання третє, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр видавничої літератури», 2004. – 531 с.
3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: МАУП, 2001. – 152 с.
4. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. - 144 с.
5. Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів господарювання за 2017 рік» / Державна служба статистики України за ред. М. Кузнєцової; Відп. за випуск О. Колпакова. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант». – 2018. – 145 с.
6. Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України за ред. І. Є. Вернера; Відп. за випуск О. А. Вишневська – http://www.ukrstat.gov.ua
7. Статистичний збірник «Промисловість України у 2011-2015 роках» / Державна служба статистики України за ред. І.С. Петренко; Відп. за випуск Ю.М. Лосєва – http://www.ukrstat.gov.ua

N. A. Karavan

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF PRODUCTION OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS

Summary

The production of chemicals and chemical products is an important component of the domestic industry, which determines the pace of scientific and technological progress. The analysis showed that there has been a steady trend in the decline of production volumes of the main types of chemical products, which is accompanied by an increase in material and energy costs and a corresponding increase in the price of final products. There is also a deterioration of the material and technical base of production. Negative factors that caused the deterioration of financial indicators were the use of outdated technological processes, slow pace of reproduction process, progressive physical, moral and functional wear of the active part of fixed assets, decrease in the rate of innovation activity, etc. A significant proportion of enterprises work with a negative financial result. It was emphasized that the development of management measures to improve the financial situation should be based on analysis data. In the economic literature, many methods of conducting such an analysis are presented. There are two approaches to choosing evaluation methods: the assessment of financial stability should be based only on the data of the balance sheet; for the assessment of financial stability it is necessary to analyze the relationship between the asset and the liability balance, that is, to analyze the use of capital. The assessment of the financial sustainability of chemicals and chemical products was carried out at the following stages: analysis of the coverage of material working capital by stable sources of financing; solvency analysis of enterprises; analysis of financing sources structure; comprehensive assessment of financial sustainability. The information base for the analysis was the consolidated balance sheets of the industry for 2013-2017. In the structure of the liability balance, the largest share is occupied by current liabilities and collateral. During the calculation period it has doubled. The main characteristic of the liability of the balance of production of chemicals and chemical products is that equity capital acquired negative values throughout the period, which grew each year. The analysis conducted proves the unstable financial state as the enterprises of industry in general and the production of chemicals and chemical products in particular. The enterprises do not have enough money to cover urgent obligations. Actual values of the absolute liquidity coefficient not only do not meet the norm, but also tend to decrease. The progressive dynamics of the overall rating score also indicates a general tendency for the deterioration of the financial situation of the industrial enterprises, and in particular the production of chemicals and chemical products.

Keywords: chemical production; financial stability; sources of financing; analysis; liquidity.

References

1. Brihkhem, Ye.F. (1997), Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of Financial Management], Molod, Kyiv, Ukraine, P. 1000.
2. Finansovyi menedzhment: Navchalnyi posibnyk [Financial Management: A Manual], Third edition, «Tsentr vydavnychoi literatury», 2004, Kyiv, Ukraine, P. 531.
3. Izmailova, K.V. (2001), Finansovyi analiz [Financial Analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine, P.152.
4. Kononenko, O. (2002), Analiz finansovoi zvitnosti [Analysis of financial statements], Faktor, Kharkiv, Ukraine, P.144.
5. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statistical collection "Activities of Business Entities for 2017", TOV «Vydavnytstvo «Konsultant», Kyiv, Ukraine, P.145.
6. State Statistics Service of Ukraine, "Statistical Yearbook of Ukraine for 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua
7. State Statistics Service of Ukraine, Statistical collection "Industry of Ukraine in 2011-2015", available at: http://www.ukrstat.gov.ua

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4355

Відомості про авторів

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

N. A. Karavan

PhD, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology,Dniprovsk State Technical University, Kamiansk

Як цитувати статтю

Караван Н. А. Оцінка фінансової стійкості виробництв хімічних речовин і хімічної продукції. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6909 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.57

Karavan, N. A. (2019), “Estimation of financial stability of production of chemicals and chemical products”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6909 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.