EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
С. Л. Литвиненко, І. В. Смола, В. В. Дяченко, І. А. Скузь

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.59

УДК: 330.35:339.5

С. Л. Литвиненко, І. В. Смола, В. В. Дяченко, І. А. Скузь

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу глобалізаційних процесів на інвестиційну привабливість регіонів як складової економічної безпеки України. Визначено складові інвестиційної активності, проаналізовано вплив транснаціональних компаній на економіку України. За результатами критичного аналізу встановлено, що проблема міжнародної інвестиційної привабливості та впливу на неї глобалізаційних процесів, аналізу інвестиційної привабливості регіонів України вивчена недостатньо. Були проаналізовані процеси формування інвестиційного іміджу регіону, його інвестиційного клімату та потенціалу, а також вивченні найбільш популярні визначення цих понять. Розглянуто основні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість регіону, на прикладі Західної України, вивчено загальний обсяг інвестицій, їх структура, характер, встановлено передумови для спеціалізації регіонів України, необхідності інфраструктурного забезпечення окремих галузей економіки, що дозволило говорити що ключовими для Західної України є автомобілебудівна та аграрна галузь економіки. Було детально вивчено ринок точного землеробства в Україні та виробництва автокомпонентів великими світовими корпораціями у Західній Україні. За результатами аналізу досліджень провідних наукових інститутів кращі умови для бізнесу мають Львівська та Івано-Франківська області, у п'ятірку лідерів, серед регіонів України, також потрапила Вінницька область. Відзначено низький рівень інтернаціоналізації (міжнародної кооперації) України, а також що Україна фактично субсидує виробництво розвинутих країн, що часто передбачає екологічну деградацію та виснаження ресурсів, що не є добрим для України з точки зору її економічної безпеки.

Ключові слова: інвестиційна привабливість; економічна безпека; регіони; глобалізаційні процеси; транснаціоналізація.

Література

1. Фісун К. А. Зарубіжний досвід формування іміджу й інвестиційної привабливості країни. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 6 (61). С. 100 – 104.
2. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2013. 320 с.
3. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: колективна монографія / О.А. Карлова та ін. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 182 с.
4. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show /5/2015#n10 (дата звернення: 10.01.2019).
5. Шевченко Н. І. Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах. Економіка та держава. 2010. № 4. С. 141–143.
6. World Investment Report 2017. URL: http://www.worldinvestmentreport.org (дата звернення: 05.01.2019).
7. Дмитрів В. І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Ефективна економіка. 2014. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=3214
8. Стукало Н. В., Хуторна А. В. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій у країнах світу. Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. URL: http://economics-issues.com.ua/zmist-zhurnalu/ekonomika-sogodennya-aktualni-pitannya-ta-perspektivi-2012-1/dosvid-derzhavnogo-regulyuvannya-inozemnix-investicij-u-kra%D1%97nax-svitu/
9. Зовнішня інвестиційна привабливість країни. URL: https://ldaily.ua/zovnishnya-investitsijna-privablivist-krayini.html (дата звернення: 07.01.2019).
10. Китайський інвестор в українському автопромі URL: http://aucc.org.ua/kitayskiy-investor-v-ukrayinskomu-avtopromi/ (дата звернення: 08.01.2019).
11. Інвестиційна ефективність міст України: Київ вперше поступився лідерством Тернополю URL: http://ua-ekonomist.com/16399-nvesticyna-efektivnst-mst-ukrayini-kiyiv-vpershe-postupivsya-lderstvom-ternopolyu.html (дата звернення: 09.01.2019).
12. Kordos M., Vojtovic S. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. Procedia. Social and Behavioral Sciences. Vol. 230 (2016). pp. 150-158. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281631120X.
13. Lymonova E.M. Transnational corporations activities in Ukraine: analysis and prospects. Академічний огляд. 2013. № 2 (39). С. 134-138.
14. Болгарова Н. К., Паневник Т. М. Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів. Ефективна економіка. 2011. № 1. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=445.

Sergiy Lytvynenko, Ivan Smola, Viktoria Dyachenko, Ivan Skuz

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS AS A COMPONENT OF UKRAINE’S ECONOMIC SECURITY

Summary

The article is devoted to the analysis of the influence of globalization processes on investment attractiveness of regions as an integral part of Ukraine's economic security. The components of investment activity were determined, the influence of transnational companies on the Ukrainian economy was analyzed. According to the results of the critical analysis, it was determined that the problem of international investment attractiveness and influence of globalization processes on it, analysis of investment attractiveness of Ukraine’s regions is insufficiently studied. The processes of forming the investment image of the region, its investment climate and potential, and also the study of the most popular definitions of these concepts were analyzed. Main factors influencing the investment attractiveness of the region on the example of Western Ukraine were considered. The total volume of investments, their structure, and nature in the economy of Western Ukraine were studied in detail. Prerequisites for the specialization of Ukraine’s regions, the need for infrastructure provision of certain sectors of the economy was identified, which allowed to set that the automotive and agrarian sectors of the economy are key ones to Western Ukraine. The precision agriculture market in Ukraine, its features and prospects from the point of view of investment attractiveness were studied in detail. In addition, key opportunities for further investment in the development of automotive components production by major world corporations in Western Ukraine were identified. It was emphasized that without private investments, which come both in the form of funds and technological support, Ukraine's defense industry will not be able to develop. According to the results of researches by leading research institutes, the Lviv and Ivano-Frankivsk regions have the best conditions for business, and the Vinnytsya region has also been among five leaders among the regions of Ukraine. Moreover, these indicators were achieved by the Western regions of Ukraine due to "soft" factors – business climate, openness of local authorities, low level of corruption and pressure on business by the authorities. The low level of internationalization (international cooperation) of Ukraine was noted, as well as the fact that Ukraine actually subsidizes the production of developed countries, which often involves environmental degradation and depletion of resources, which is not good for Ukraine in terms of its economic security.

Keywords: investment attractiveness; economic security; regions; globalization processes; transnationalization.

References

1. Fisun, K. A. (2010), “Foreign experience of forming the image and investment attractiveness of the country”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (61), pp. 100 – 104.
2. Karlin, M. I. (2013), Finansovi systemy krain Zakhidnoi Yevropy [Financial Systems of Western European Countries], Center “Academy”, Kyiv, Ukraine.
3. Karlova, O.A. (2016), Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti [Socio-economic development of the territory: formation of investment attractiveness], Typography Madrid, Kharkiv, Ukraine.
4. President of Ukraine (2015), Decree “Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (Accessed 10 Feb 2019).
5. Shevchenko, N. I. (2010), “Experience of a system of state guarantees of foreign investment in different countries” Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 141–143.
6. World Investment Report (2017), available at: http://www.worldinvestmentreport.org (Accessed 10 Feb 2019).
7. Dmytriv, V. I. (2014), “World experience of financial regulation of investment and innovation activity”, Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=3214 (Accessed 10 Feb 2019).
8. Stukalo, N. V. and Khutorna, A. V. (2012), “Experience of state regulation of foreign investments in countries of the world”, Ekonomika sohodennia: aktualni pytannia ta perspektyvy, available at: http://economics-issues.com.ua/zmist-zhurnalu/ekonomika-sogodennya-aktualni-pitannya-ta-perspektivi-2012-1/dosvid-derzhavnogo-regulyuvannya-inozemnix-investicij-u-kra%D1%97nax-svitu/ (Accessed 10 Feb 2019).
9. LDaily (2018), “Foreign investment attractiveness of the country”, available at: https://ldaily.ua/zovnishnya-investitsijna-privablivist-krayini.html (Accessed 10 Feb 2019).
10. Association of Ukrainian-Chinese Cooperation (2018), “Chinese investor in Ukrainian automotive industry”, available at: http://aucc.org.ua/kitayskiy-investor-v-ukrayinskomu-avtopromi/ (Accessed 10 Feb 2019).
11. Haluschak, I. (2017), “Investment efficiency of the Ukrainian cities: Kiev for the first time gave way to the leadership of Ternopil”, available at: http://ua-ekonomist.com/16399-nvesticyna-efektivnst-mst-ukrayini-kiyiv-vpershe-postupivsya-lderstvom-ternopolyu.html (Accessed 10 Feb 2019).
12. Kordos, M. and Vojtovic, S. (2016), “Transnational Corporations in the Global World Economic Environment”, Procedia, Social and Behavioral Sciences. vol 230, pp. 150-158, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281631120X (Accessed 10 Feb 2019).
13. Lymonova, E.M. (2013), “Transnational corporations activities in Ukraine: analysis and prospects”, Akademichnyi ohliad, vol. 2 (39), pp. 134-138.
14. Bolharova, N. K. and Panevnyk, T. M. (2011), “Transnational corporations in the aspect of the development of globalization processes”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=445 (Accessed 10 Feb 2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4455

Відомості про авторів

С. Л. Литвиненко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Sergiy Lytvynenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Air Transport Economics National Aviation University


І. В. Смола

магістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Ivan Smola

Master of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University


В. В. Дяченко

магістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Viktoria Dyachenko

Master of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University


І. А. Скузь

студент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Ivan Skuz

Student of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

Як цитувати статтю

Литвиненко С. Л., Смола І. В., Дяченко В. В., Скузь І. А. Вплив глобалізаційних процесів на інвестиційну привабливість регіонів як складової економічної безпеки України. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6911 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.59

Lytvynenko, Sergiy, Smola, Ivan, Dyachenko, Viktoria and Skuz, Ivan (2019), “Influence of globalization processes on investment attractiveness of regions as a component of Ukraine’s economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6911 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.