EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, ТИПИ, ФОРМИ, МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
А. О. Маслов, А. Т. Гладковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.11

УДК: 336.6

А. О. Маслов, А. Т. Гладковська

СУТНІСТЬ, ТИПИ, ФОРМИ, МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

На основі здійсненого наукового дослідження, розглянута історія формування наукових підходів до розуміння процесу децентралізації та узагальнено основні теоретико-методологічні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення категорії «децентралізація». Визначено сутність, форми і типи децентралізації, їх основні характеристики та доцільність використання. Проаналізовано основні можливості, які відкриває децентралізації, та загрози, які вона може нести. Досліджено проблеми, пов’язані з вибором форми децентралізації та відповідного її типу.
З’ясовано, що ефективне впровадження реформи децентралізації можливо лише за умови розвинутості інституту демократії, громадянського суспільства, сильних інституцій та ефективного державного управління. Вказано основні виклики для місцевого самоврядування та центрального уряду, які постають у процесу реалізації реформи децентралізації національної економіки.

Ключові слова: децентралізація; державні фінанси; бюджетний федералізм; територіальні громади; місцеве самоврядування; державний бюджет.

Література

1. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / [авт.-уклад. Г. Райт та ін.; пер. В. Івашко]. – К.: Основи, 1996. – 128 с.
2. Ведель Ж. Административное право Франции / Ведель Ж.; [пер. с франц.
Л.М. Энтина]. – М.: Прогресс, 1973. – 512 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.
B.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун. – 2001. – 1440 с.
4. Державне управління і менеджмент: навч. посібник у таблицях і схемах /
[Г.С. Одинцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.,
Г.С. Одінцової]. – Х.: ХарРІУАДУ, 2002. – 492 с.
5. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с.
6. Лелеченко А.П. Децентралізація в системі державного управління в Україні: теоретико-методологічний аналіз : дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01/
А.П. Лелеченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 194 с.
7. Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. /
[А.П. Лелеченко, О.І. Васильєва, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук] – К., – 2017. – 110 с.
8. Линьов К.О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні: автореф. дис. кандидата наук з державного управління: 25.00.01. /
К.О. Линьов – Нац. академ. держ. упр. при През. Укр. – К., 2001. – 20 с.
9. Мацедонська Н.В. Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах / Н.В. Мацедонська, Л.М. Клівіденко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 613–618.
10. Скрипнюк О.В. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика / О.В. Скрпинюк // Віче: громадсько-політичний і теоретичний журнал. – 2015. – № 12. – С. 22–24.
11. Слухай С.В. Міжурядові трансферти: теорія і практика: монографія. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – 422 с.
12. Сметанін Р.В. Управління процесом децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування / Р.В. Сметанін // дис. ... к. держ. упр.: спец. 25.00.04 / Р.В. Сметанін. – Д.: Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, 2010. – 177 с.
13. Штатина М.А. Правовое регулирование вопросов местного управления в странах Латинской Америки / М.А. Штатина. – М., 2003.
14. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [pед. кол.: Ю.С. Шемчушенко та ін.] – К.: «Укр. енцикл.» – Т. 2: Д-Й. – 1999. – 744 с.
15. Faguet J.-P. Decentralization and Local Government Performance, Technical Consultation on Decentralization, London School of Economics, Working Group 6: Decentralization and Natural Resources Management, Centre for Economic Performance and Development Studies Institute. – 1997. – P. 5.
16. FAQ on Decentralization retrieved from, [Online], available at: http://www.decentralization.cc/Active_Pages/faqs.asp on 06/23/04
17. Gibson, J. Ivancevich J. and Donelly, J. (1991), Organization: Behavior, Structure, Processes, 7th ed., Homewood, Irwin, USA. – P. 507.
18. Litvack, J. (2004), What is Decentralization? World Bank, Decentralization Thematic Team, [Online], available at: http://www.ciesin.Org/decentralization/English/General/Different_forms.html on 22.11.2004
19. Slater, R. (1989), Democratic Decentralization or Political Consolidation: The Case of Local Government Reform in Karnataka, Public Administration and Development 9, no.2, (April-May), pp. 147–157.
20. The Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe, “Разделение полномочий между отдельными ступенями управления стран Центральной Азии: перспективы дальнейшего развития”, сравнительный анализ, ПРООН, Мировой Банк. – 2002. – C. 7.
21. World Bank, (2001), Decentralization in the transition economies: challenges and the road ahead, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia,
pp. 3–11.

A. Maslov, A. Hladkovska

ESSENCE, TYPES, FORMS, POSSIBILITIES AND THREATS OF DECENTRALIZATION

Summary

On the basis of the conducted scientific research, the history of the formation of scientific approaches to understanding the process of decentralization is considered and the main theoretical and methodological approaches of domestic and foreign scientists to the definition of the category of "decentralization" are coincided. The common and distinctive features in the interpretation of the term "decentralization" between the approaches of domestic and foreign scientists are revealed. The essence, forms and types of decentralization, their basic characteristics and expediency of use are determined. The main opportunities that open up decentralization and the threats it can bear are analyzed. The problems connected with the choice of the form of decentralization and its corresponding type is investigated.
It is revealed that effective implementation of the decentralization reform is possible only with the development of the institute of democracy, civil society, strong institutions and effective public administration. The main challenges for local government and central government that are emerging in the process of implementing the reform of the decentralization of the national economy are specified.
Particular attention is paid to the actualization of the study of decentralization in the context of the reforms carried out in Ukraine, as well as in the global global trends towards decentralization due to the inability of the centralized government to cope with the branching of the modern economy.The problem of starting the reform of economic decentralization and the main stages of its implementation was formulated.
The content of the policy of decentralization of economy is characterized. It is revealed that effective implementation of the decentralization reform is possible only with the development of the institute of democracy, civil society, strong institutions and effective public administration. The main challenges for local government and central government that are emerging in the process of implementing the reform of the decentralization of the national economy are specified.

Keywords: decentralization; public finance; budget federalism; local government; communities; state budget.

References

1. Rajt, H. and Ivashko, V. (1996), Anhlijs'ko-ukrains'kyj slovnyk terminiv i poniat' z derzhavnoho upravlinnia [English-Ukrainian dictionary of terms and concepts of public administration], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
2. Vedel', Zh. (1973), Administrativnoe pravo Francii, [Administrative law in France], Prohress, Moskva, Rossyia.
3. Busel, V.T. (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [The great dictionary of the modern Ukrainian language], Perun, Kyiv, Ukraine.
4. Odyntsova, H.S. Mostovyj, H.I. and Amosov, O.Yu. (2002), Derzhavne upravlinnia i menedzhment: navch. posibnyk u tablytsiakh i skhemakh [Public governance and management: textbook. manual tables and diagrams], KharRIUADU, Kharkiv, Ukraine.
5. Boryslavs'ka, O. Zaverukha, I. and Zakharchenko, E. (2012), Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid ievropejs'kykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: the experience of European countries and the prospects of Ukraine], Shvejtsars'ko-ukrains'kyj proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini» – DESPRO, TOV «Sofiia». Kyiv, Ukraine.
6. Lelechenko, A.P. (2006), “Decentralization in the system of State governance in Ukraine: theoretical and methodological analysis”, Abstract of Ph.D. dissertation, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Lelechenko, A.P. Vasyl'ieva, O.I. Kujbida, V.S. and Tkachuk, A.F. (2017), Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen': navch. posib. [Local government in terms of decentralization of powers: тutorial], Kyiv, Ukraine.
8. Lyn'ov, K.O. (2001), “Centralization, decentralization and nonlinearity in public administration”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Matsedons'ka, N.V. and Klividenko, L.M. (2017) “Decentralization in Ukraine and ways of its implementation in modern conditions”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 8, pp. 613–618.
10. Skrypniuk, O.V. (2015), “Decentralization of power as a factor of stability of the constitutional order: theory and practice”, Viche: hromads'ko-politychnyj i teoretychnyj zhurnal, vol. 12, pp. 22–24.
11. Slukhaj, S.V. (2013), Mizhuriadovi transferty: teoriia i praktyka: monohrafiia [Intergovernmental transfers: theory and practice], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
12. Smetanyn, R.V. (2010), “Managing the process of decentralization of State power and local self-government”, Abstract of Ph.D. dissertation, Donets'kyj derzhavnyj universytet upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Donets'k, Ukraine.
13. Shtatyna, M.A. (2003), Pravovoe regulirovanie voprosov mestnogo upravlenija v stranah Latinskoj Ameriki [The legal regulation of issues of local governance in Latin America], Moskva, Rossyia.
14. Shemchushenko, Yu.S. (1999), Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. [Legal Encyclopedia: in 6 vol.]: / [ped. kol. : ta in.], vol. 2: D-J., Ukrains'ka entsyklonediia, Kyiv, Ukraine.
15. Faguet, J.-P. (1997), Decentralization and Local Government Performance, Technical Consultation on Decentralization, Working Group 6: Decentralization and Natural Resources Management, Center for Economic Performance and Development Studies Institute, London School of Economics, London, UK.
16. Decentralization (2019), “FAQ on Decentralization”, [Online], available at: http://www.decentralization.cc/Active_Pages/faqs.asp on 06/23/04 (Accessed 02 Feb 2019).
17. Gibson, J. Ivancevich J. and Donelly, J. (1991), Organization: Behavior, Structure, Processes, 7th ed., Homewood, Irwin, USA.
18. Litvack, J. (2004), “What is Decentralization?”, World Bank, Decentralization Thematic Team, [Online], available at: http://www.ciesin.Org/decentralization/English/General/Different_forms.html on 22.11.2004 (Accessed 02 Feb 2019).
19. Slater, R. (1989), “Democratic Decentralization or Political Consolidation: The Case of Local Government Reform in Karnataka”, Public Administration and Development, vol. 9, no.2, pp. 147–157.
20. The Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe (2002), “Separation of powers between individual levels of governance in Central Asia: prospects for further development”, comparative analysis, UNDP, World Bank, Washington, D.C., U.S.
21. World Bank (2001), “Decentralization in the transition economies: challenges and the road ahead”, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia, pp. 3–11.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 5484

Відомості про авторів

А. О. Маслов

доктор економічних наук, доцент

A. Maslov

Doctor of Economics, Assistant professo


А. Т. Гладковська

магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Hladkovska

Master student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Маслов А. О., Гладковська А. Т. Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6915 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.11

Maslov, A. and Hladkovska, A. (2019), “Essence, types, forms, possibilities and threats of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6915 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.