EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.11

УДК: 657.62:658.29

М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Інноваційні підприємства (ІП), з метою забезпечення ефективного управління своєю діяльністю потребують гнучких систем аналізу станів функціонування і розвитку своїх підрозділів та підприємства загалом. Функціонування системи управління інноваційних підприємств неможливе без оперативної, достовірної та релевантної інформації, її адекватного аналітичного опрацювання, тому система аналітичного забезпечення (САЗ) відіграє особливо важливу роль у функціонуванні системи управління інноваційних підприємств, оскільки є складовою загальної системи управління інноваційних підприємств та базується на результатах аналізу інформації отриманої у процесі обліку, контролю та аудиту.
Зважаючи на це, в статті проаналізовано роль системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств у прийнятті управлінських рішень та функціонуванні системи управління інноваційних підприємств загалом. Описано господарський аналіз, який забезпечує історичність та об'єктивність дослідження станів діяльності та розвитку інноваційних підприємств, повноту розгляду соціально-економічних процесів у динаміці й розвитку, вивчення явищ у взаємозв'язку і взаємозалежності. Доведено, що аналіз вивчає економічну, технічну та соціальну сфери діяльності інноваційних підприємств, розмаїтість її форм у їх взаємозв'язку, відображених у системі показників обліку, звітності та інших джерелах інформації. Запропонована організація системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, яка включає усі види господарського аналізу та має бути гнучкою та адаптогенною до умов зовнішнього середовища. Подана структура системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, яка має сприяти прийняттю оптимальних управлінських рішень та відпрацюванню стратегічних завдань, забезпеченню інноваційних підприємств стійкого функціонування та розвитку, щоб інноваційні підприємства були високоорганізованими саморозвивальними системами.

Ключові слова: господарський аналіз; інноваційне підприємство; економіко-статистичний аналіз; система аналітичного забезпечення; техніко-економічний аналіз; управлінський аналіз; фінансово-економічний аналіз.

Література

1. Одрехівський М.В. Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами / М. В. Одрехівський.- Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 488 с.
2. Попова Л.В. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы / Л.В. Попова, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова // Финансовый менеджмент, 2003. - № 5. – С. 8-15.
3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. – Мн.: Нове знання, 2002. – 704 с.
4. Управленческий учет: Учеб. пособ. / Под редакцией А.Д. Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 512 с.
5. Шишкін О.К. Облік, аналіз, аудит на підприємстві / О.К. Шишкін, В.А. Мікрюков, І.Д. Дишкан.– М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 496 с.

M. V. Odrekhivsky, O. O. Phsyk-Kovalska

PROBLEMS OF BUILDING AN ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM FOR INNOVATIVE ENTERPRISES

Summary

Innovative enterprises (IE), in order to ensure the effective management of their activities, require flexible systems for analyzing the functioning and development of their units and enterprises in general.
The functioning of the management system of innovative enterprises is impossible without prompt, reliable and relevant information, its adequate analytical work, therefore the system of analytical support (SAS) plays a particularly important role in functioning of the management system of innovative enterprises, as it is an integral part of the overall system of management of innovative enterprises and is based on the results of the analysis of information obtained in the process of accounting, control and audit.
The system of situation analysis is considered of innovative enterprises in making management decisions and functioning of the management system of innovative enterprises in general. The economic analysis, which provides historical and objective research of activity and development of innovative enterprises, is described. The economic analysis is described which provides historicity and objectivity of research of states of activity and development of innovative enterprises, completeness of consideration of social and economic processes in dynamics and development, study of phenomena in interconnection and interdependence. It is proved that the analysis studies the economic, technical and social spheres of innovative enterprises, the diversity of its forms in their interrelation, reflected in the system of indicators of accounting, reporting and other sources of information. The organization of an analytical support system for innovative enterprises is proposed, which includes all types of economic analysis and must be flexible and adaptogenic to the environment. The structure of the analytical support system of innovative enterprises is proposed, which should help to make optimal managerial decisions and work out strategic tasks, provide innovative enterprises with stable functioning and development, so that innovative enterprises are highly organized self-development systems.

Keywords: economic analysis; innovation enterprise; economic-statistical analysis; system of analytical support; technical and economic analysis; management analysis; financial and economic analysis.

References

1. Odrekhivskyj, M.V. (2009), Marketynhovo-oriientovane upravlinnia rekreatsijnymy innovatsijnymy pidpryiemstvamy [Marketing-oriented management of recreational innovation enterprises], RVV DDPU imeni Ivana Franka, Drohobych, Ukraine.
2. Popova, L.V. Maslov, B.G. and Maslova, Y.A. (2003), “Basic theoretical principles of construction of accounting and analytical system”, Fynansovyj menedzhment, vol. 5, pp. 8-15.
3. Savitskaya, G.V. (2002), Analiz hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of the economic activity of the enterprise], Nove znannia, Minsk, Belarus.
4. Sheremeta, A.D. (1999), Upravlencheskyj uchet [Management accounting], Fbk-Press, Moscow, Russia
5. Shishkin, O.K. Mikryukov, V.A. and Dyshkan I.D. (1996), Oblik, analiz, audyt na pidpryiemstvi [Accounting, analysis, audit at the enterprise] Audyt, Yunyty, Moscow, Russia

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3209

Відомості про авторів

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv


О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Як цитувати статтю

Одрехівський М. В., Пшик-Ковальська О. О. Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.11

Odrekhivsky, M. V. and Phsyk-Kovalska, O. O. (2019), “Problems of building an analytical support system for innovative enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.