EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
В. Л. Осецкий

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.11

УДК: 330.322

В. Л. Осецкий

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуті такі перспективні напрями підвищення ефективності національної економіки та динамізації економічного розвитку як використання кластерного та інноваційного підходів. При цьому використання цих підходів розглядається у статті як спосіб підвищення ефективності державно-приватного партнерства, що створює умови для виведення проектів державно-приватного партнерства на якісно новий рівень.
Також стаття дає уявлення про розвиток бачення суті поняття «кластер» в економічній науці, про те, як це бачення змінювалось і доповнювалось у зв’язку з переходом до інноваційного розвитку. При цьому традиційний кластер характеризується як територіальне поєднання підприємств не тільки якоїсь однієї галузі, а різних галузей, тобто це міжгалузеве об’єднання, в яке входять підприємства, що спільно працюють на створення певного виду кінцевого для відповідної економіки продукту. Саме тому між цими підприємствами виникають не тільки поточні коопераційні зв’язки, а й довгострокова координація діяльності.
Традиційний кластер також охарактеризується і як своєрідний «технологічний спрут», ядро якого складають одне або кілька підприємств-лідерів, що виробляють кінцеву для відповідної економіки продукцію. Саме вони стають локомотивами розвитку кластеру, і знаходяться у його центрі. Саме вони виробляють той кінцевий продукт, який є конкурентоспроможним на світовому чи національному ринках, і саме вони отримали назву ядра кластеру. Важливою рисою, яка об’єднує різні підприємства та організації в один кластер, визначена також і наявність загальної інфраструктури, яка стає спільним надбанням всіх зацікавлених суб’єктів відповідної території.
Автором дається характеристика суті поняття «інноваційний кластер», а також умов, за яких він може бути сформований. Наводиться бачення і того, де і як при формуванні кластерів можуть також бути застосовані механізми державно-приватного партнерства.
Визначаються умови, які повинні бути виконані для подальшої реалізації стратегічного управління інноваційним процесом в Україні шляхом використання методів державно-приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; кластер; інноваційний кластер; структура традиційного кластера; особливості інноваційного кластера.

Література

1. Портер М. Конкуренція. – М.: Издат. дом «Вильямс». – 2005. – 608 с.
2. Мельник О.М. Економічний розвиток: логіка господарського прогресу. – К.: КНЕУ,. 2013. – 425 с.
3. Варяниченко О.В. Формування інноваційних кластерів в Україні як інструмент розвитку та конкурентоздатності. Наук. вісн. НГУ. – 2011. – № 3. – С. 118– 121.
4. Родионова Л.Н. Кластеры как форма интеграции инвестиционных ресурсов. Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн. 2006. Вып. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ogbus.ru/authors/Rodio№ova/Rodio№ova_4.pdf.
5. Doran George. There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review. Volume 70, Issue 11 (AMA FORUM). – P. 32-36.
6. Шишмарьова О.О. Кластери в економіці України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/shishmarova-oo-klasteri-v-ekonomitsi-ukrayini/
7. Дегтярьова І.О. Наукові та практичні аспекти застосування кластерного підходу в управлінні конкурентоспроможністю регіонів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf
8. Організаційні аспекти розбудови інноваційних кластерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/ 58/23.pdf
9. Дежина И.Г. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России. – М.: ИЭПП, 2008. – 227 с.
10. Павлов В.І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. Регіональна економіка. 2013. №3. С. 57–65
11. Тофанюк О.В. Організаційно-економічне та бюджетне регулювання регіонального розвитку із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2012. № 1. С. 33-46.

V. Ossetsky

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERN UKRAINE

Summary

The article considers such promising directions of increasing the efficiency of the national economy and dynamizing economic development as the use of cluster and innovative approaches. At the same time, the use of these approaches is considered in the article as a way to increase the effectiveness of public-private partnership, which creates conditions for the withdrawal of public-private partnership projects to a qualitatively new level.
Also, the article gives an idea of the development of the vision of the essence of the concept of "cluster" in economic science, how this vision was changed and supplemented in connection with the transition to innovative development. At the same time, the traditional cluster is characterized as a territorial combination of enterprises not only of one particular industry, but also of various branches, that is, an inter-branch association, which includes enterprises that work together to create a definite end product for the relevant economy. That is why between these enterprises there are not only current cooperative ties, but also long-term coordination of activities.
The traditional cluster is also characterized as a kind of "technological octopus", the core of which is one or several leading enterprises that produce the final product for the economy. That they become the locomotives of the development of the cluster, and are in its center. It is they who produce the final product that is competitive in the world or national markets, and they themselves have received the cluster nucleus. An important feature that unites different enterprises and organizations into a single cluster is also the presence of a common infrastructure that becomes a common property of all interested actors in the respective territory.
The author gives a description of the essence of the concept of "innovation cluster", as well as the conditions under which it can be formed. The vision and where and how cluster shaping can also be applied to mechanisms of public-private partnership.
The conditions that must be fulfilled for the further implementation of the strategic management of the innovation process in Ukraine through the use of public-private partnership methods are determined.

Keywords: public-private partnership; cluster; innovation cluster; structure of traditional cluster; features of innovation cluster.

References

1. Porter, M. (2005), Konkurentsiia [Competition], Yzdat. dom «Vyl'iams», Moscow, Russia.
2. Mel'nyk, O.M. (2013), Ekonomichnyj rozvytok: lohika hospodars'koho prohresu [Economic development: the logic of economic progress], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Varianychenko, O.V. (2011), “Formation of innovative clusters in Ukraine as a tool for development and competitiveness”, Nauk. visn. NHU, vol. 3, pp. 118– 121.
4. Rodyonova, L.N. (2006), “Clusters as a form of integration of investment resources”, Neftehazovoe delo: elektron. nauch. zhurn., vol. 1, available at: http://www.ogbus.ru/authors/Rodio№ova/Rodio№ova_4.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
5. Doran, G. (1981), “There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives”, Management Review, vol. 70, no. 11, pp. 32-36.
6. Shyshmar'ova, O.O. (2010), “Clusters in the economy of Ukraine”, available at: http://intkonf.org/shishmarova-oo-klasteri-v-ekonomitsi-ukrayini/ (Accessed 20 Sept 2018).
7. Dehtiar'ova, I.O. (2011), “Scientific and practical aspects of application of a cluster approach in the management of the competitiveness of Ukrainian regions”, available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
8. Yanenkova, I. H. (2012), “Organizational aspects of developing innovative clusters”, available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/58/23.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
9. Dezhyna, Y.H. (2008), Hosudarstvo, nauka y byznes v ynnovatsyonnoj systeme Rossyy [State, science and business in the innovation system of Russia], YEPP, Moscow, Russia.
10. Pavlov, V.I. (2013), “Features of forms of public-private partnership in the innovation sphere”, Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 57–65
11. Tofaniuk, O.V. (2012), “Organizational-economic and budgetary regulation of regional development using the mechanisms of public-private partnership”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 1, pp. 33-46.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

В. Л. Осецкий

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, ДВНЗ «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»

V. Ossetsky

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macroeconomics and Microeconomics, Taras Shevchenko Kyiv National University

Як цитувати статтю

Осецкий В. Л. Перспективні напрями розвитку державно-приватного партнерства в сучасній Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6917 (дата звернення: 25.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.11

Ossetsky, V. (2018), “Perspective directions of development of public-private partnership in modern Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6917 (Accessed 25 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.