EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

MARGINALISM AS THE BASIS OF ECONOMIC BEHAVIOR
Andrey V. Litvinenko, Maryna A. Mashchenko

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.62

УДК: 65.01

Andrey V. Litvinenko, Maryna A. Mashchenko

MARGINALISM AS THE BASIS OF ECONOMIC BEHAVIOR

Summary

The article presents separate results of the theoretical substantiation of the marginal approach to the research and optimization of company expenses. The ways of further elaboration of practical recommendations concerning the complex application of the marginal approach to research, optimization of the company's activities and its costs are given.
It is proved that from the positions of marginalism such categories as price, value and value do not act as synonyms, one-serial interchangeable entities, as each of these words has its strict meaning, and their corresponding phenomena - their boundaries, their content, a kind of immanent content. It is determined that cost is a key problem of market relations, and therefore only in connection with the value measure (explicit or implicit) market relations actually occur. The genesis of the phenomenon of value is accompanied by the development of not only forms of exchange (from the natural to the money, further - to the virtual), but also in the form of participants, in the form of observance of its main principle of communication - equivalence.
The main approaches to the problem of analysis and cost accounting are generalized, the possibility of using the margin approach is determined. The key elements of margin analysis and further implementation in the activities of firms are determined. The nature of the influence of marginal (marginal) costs on the results of activities in conditions of imperfect competition, and not in abstract, perfectly competitive, is established. The correlation between value, price and marginal costs was established, which allowed to determine certain directions of increasing the efficiency of economic behavior. Particular attention is paid to the relationship between value, price, marginal costs and financial ratios, which are the second and third derivative function to cost, which allows a new interpretation of financial relations, namely: the relationship of the real sector of the economy with the financial, commodity market - from currency, money market, mortgage, debt markets. It is assumed that it is probably the breakdown of prices and values and forms the source of economic imbalances and crisis phenomena in the modern economy, and the state has every means to correct this.

Keywords: costs; marginal costs; marginality; economic behavior; transaction costs.

References

1. Blaug M. (2003), Economic thought in retrospect. 5th ed. – 670 p.
2. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. (2009) Economics: Principles, Problems and Policies [The Economics: principles, problems and politics]. 18th ed, INFRA-М, M., Russia, 917 p.
3. Mahlup F. (2000) Theories of the firm: marginalist, behavioral and managerial [Theories of the firm: marginalistic, behavioral and managerial]. // Milestones of economic thought. In 2 tons. Theory of the company / Pod red. V. M. Galperin. – SPb., p. 73-92.
4. Lancaster K. (1972) Mathematical economics [Mathematical Economics]. Pod red. D. B. Yudin. «Sov. Radio», М., Russia, 464 p.
5. Sio K. (2000) Management Economics [Managerial Economics], 7th ed Publ. INFRA-М, M., Russia, 668 p.
6. Malenve E. (1985) Lectures on microeconomic analysis [Lectures on microeconomic analysis] / Per. Z franc. Kh. A. Atakshiyeva. Под ред. K. D. Bagrinovsky. Fizmatlit, M., Russia, 390 p.
7. Galperin V.M., Ignatiev S.I., Morgunov V.I. (1998) Microeconomics [Microeconomics] / Pod red. V. M. Galperin. Econ. shkola, SPb, Russia, 503 p.
8. Malakhova N.B. (2009) Mikroekonomichna teoriia vyrobnytstva ta vytrat [Microeconomic theory of production and costs], KhNUE, Kharkov, Ukraine. – 157 p.
9. Steven R. Marginalism / The Library of Economics and Liberty, available at: https://www.econlib.org/library/Enc/Marginalism.html (Accessed 16 Feb 2019).
10. Sanchez D. Mises on Marginalism / Mises Institute: Austrian Economics, Freedom, and Peace, available at: https://mises.org/library/mises-marginalism (Accessed 18 Feb 2019).

А. В. Литвиненко, М. А. Мащенко

МАРЖИНАЛІЗМ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Анотація

У роботі представлені окремі результати теоретичного обґрунтування застосування маржинального підходу до дослідження і оптимізації витрат фірми. Наведені шляхи подальшої розробки практичних рекомендацій щодо комплексного застосування маржинального підходу до дослідження, оптимізації обсягів діяльності фірми та її витрат.
Доведено, що з позицій маржиналізму такі категорії як ціна, вартість та цінність не виступають синонімами, одно-порядковими взаємозамінними сутностями, так як кожне з цих слів має свій строгий сенс, а відповідні їм явища - свої кордони, своє наповнення, своєрідне іманентна зміст. Визначено, що вартість - ключова проблема ринкових відносин, а отже тільки в зв'язку з вартісним виміром (явним або неявним) ринкові відносини власне і виникають. Генезис явища вартості супроводжується розвитком не тільки форм обміну (від натурального до грошового, далі - до віртуального), але і за формою учасників, за формою дотримання головного свого принципу зв'язку - еквівалентності.
Узагальнено основні підходи до проблеми аналізу та обліку витрат, визначена можливість застосування маржинального підходу. Визначено ключові елементи маржинального аналізу і подальшої реалізації в діяльності фірм. Встановлено характер впливу граничних (маржинальних) витрат на результати діяльності в умовах недосконалої конкуренції, а не у абстрактних, досконалоконкурентних. Встановлено співвідношення між вартістю, ціною і маржинальними витратами, що дозволило визначити певні напрямки підвищення ефективності економічної поведінки. Особлива увагу приділена співвідношення між вартістю, ціною, маржинальними витратами і фінансовими коефіцієнтами, які є другою та третьою похідною функцією до вартості, що дозволяє по-новому тлумачити фінансові відносини, а саме: зв'язок реального сектора економіки з фінансовим, товарного ринку - з валютно-грошовими, фондовими, іпотечними, борговими ринками. Зроблено припущення, що, ймовірно, саме розрив цін та вартостей і утворює джерело економічної нерівноваги і кризових явищ в сучасній економіці, а держава, шляхом реалізації відповідної політики, має усі важелі виправити це.

Ключові слова: витрати; граничні витрати; маржиналізм; економічна поведінка; трансакційні витрати.

Література

1. Blaug M. Economic thought in retrospect. 5th ed. 2003. – 670 p.
2. Макконелл К. Р., Брю С. Л., Флинн Ш. М. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 18-ого изд. – М.: ИНФРМА-М, 2015. – 1028 с.
3. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие // Вехи экономической мысли. В 2-х т. Теория фирмы. / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб., 2000. – C.73-92.
4. Ланкастер К. Математическая экономика. Пер. с англ. Под ред. Д. Б. Юдина. – М.: Изд-во «Сов. Радио», 1972. – 464 с.
5. Сио К. Управленческая экономика. Изд-е 7. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 668 с.
6. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу / Пер. с фр. Х. А. Атакшиева. Под ред. К. Д. Багриновского – М.: Физматлит, 1985. – 390 с.
7. Гальперин В. М., Игнатьев С. И., Моргунов В. И. Микроэкономика: в 2-х т. / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб: Экон. школа, 1994. – Т.1. – 349 с.; Т.2. – 1998. – 503 с.
8. Малахова Н.Б. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. – Харків, ХНЕУ, 2009. – 157 с.
9. Steven R. Marginalism / The Library of Economics and Liberty [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://www.econlib.org/library/Enc/Marginalism.html]
10. Sanchez D. Mises on Marginalism / Mises Institute: Austrian Economics, Freedom, and Peace [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://mises.org/library/mises-marginalism]

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3882

Відомості про авторів

Andrey V. Litvinenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

А. В. Литвиненко


Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Як цитувати статтю

Litvinenko, Andrey V. and Mashchenko, Maryna A. (2019), “Marginalism as the basis of economic behavior”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6918 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.