EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В. Ю. Гордополов

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.106

УДК: 657

В. Ю. Гордополов

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

В статті проаналізовано ряд наукових праць, які стосуються толінгових операцій, визначено яким питанням було приділено недостатньо уваги. Проведено аналіз підходів щодо визначення мотивів здійснення толінгових операцій. Характеристика толінгових операцій як об’єкту бухгалтерського обліку та обґрунтування їх значення, в умовах посилення глобалізації, дозволили встановити мотиви здійснення даних операцій з позицій підприємства-власника сировини та підприємства-переробника. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних праць, а також визначення підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій у сфері толінгу, встановлено ототожнення «толінг», «толінгові операції» та «операції з давальницькою сировиною». З метою розмежування даних понять та уточнення понятійно-категоріального апарату, запропоновано авторські визначення категорій «толінг» та «толінгові операції» з позицій бухгалтерського обліку. Під категорією «толінг» запропоновано розуміти процес взаємодії контрагентів (резидента та нерезидента) щодо переробки давальницької сировини в умовах відсутності заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за договором толінгу, відповідно до чинного законодавства; а під категорією «толінгові операції» - сукупність господарських операцій, що виникають між підприємством-резидентом та підприємством-нерезидентом щодо переробки (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини з метою отримання готової продукції, на умовах визначених договором та у межах чинного законодавства. На основі визначення особливостей толінгових операцій та в результаті визначення підходів щодо трактування сутності даних операцій, побудовано теоретичну конструкцію здійснення толінгових операцій як об’єкту бухгалтерського обліку, що включає понятійно-категоріальний апарат, загальну модель здійснення толінгових операцій з позиції виділення груп господарських операцій, та нормативно-правові особливості їх здійснення.

Ключові слова: Бухгалтерський облік; толінг; толінгові операції; давальницька сировина; зовнішньо-економічна діяльність.

Література

1. Bruce Goldner and Jonathan Hillel. Toll Manufacturing Transactions Trade Secret and IP Protection [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.skadden.com.
2. Бабіченко В. В. Використання толінгу при переробці нафти та зниження витрат при організації транспортування нафтопродуктів / В. В. Бабіченко, Л М. Хоменко, І. М. Шкалабан // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – Вип. 6/2009 (59). Ч. 1. – 209-216 с.
3. Барна М. Ю. Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки / М. Ю. Барна, Н. М. Гарбар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – 165-169 с.
4. Белова И. А. Толлинг как экономическое явление [Електронний ресурс] / И. А. Белова. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/ press/management/2000-3/14.shtml.
5. Белова, И.А. Анализ применения толлинговых схем в Германии [Текст] / И.А. Белова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. –№ 4. – 83-90 с.
6. Білинська Н. Є. Позабалансовий облік операцій з давальницькою сировиною у виробника / Н.Є. Білинська // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – 151-158 с.
7. Богомазова К. К. Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення. [Електронний ресурс] / К.К. Богомазова // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.
8. Бурков А. Г. Толлинг: экономический анализ / А. Г. Бурков // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 2. – 110-121 с.
9. Гончаров Ю.В. Вплив толінгу на конкурентоспроможність легкої промисловості України / Ю. В. Гончаров, А. О. Дворецький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 1. – № 4. – 99-101 с.
10. Гордієць В. В. Теоретико-методологічні засади реалізації толінгових операцій в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Гордієць, Л. М. Римарева. – Режим доступу: http://int-konf.org/.
11. Єдинак Т.С. Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності: автореф. дис. … канд. наук з держ. управл.: спец. 25.00.02 – механізми державного управління / Т. С. Єдинак. Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління. – Запоріжжя, 2007. – 23 с.
12. Єфременкова Н. А. Шляхи підвищення якості швейних виробів в умовах толінгу / Н. А. Єфременкова, Т.В. Байдак // Вісник КНУТД. Серія “Економічні науки”. – 2015. – № 1 (83). – 59-65 с.
13. Житний В. Є. Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: автореф. дис. … 08.06.04 / В. Є. Житний. – Х.: Харківська державна академія технології та організації харчування, 2001. – 19 с.
14. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності" № 327/95-ВР від 15.09.1995 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/327/95-%D0%B2%D1%80.
15. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” №960-XII від 16.04.1991 [Електронний ресурс]. // Верховна Рада України. – 1991. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show.
16. Іваненко В. О. Облікове відображення виготовлення промислової продукції на давальницьких умовах / В. О. Іваненко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4. – 89-93 с.
17. Кіляр О. Р. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит / О. Р. Кіляр. ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – К., 2008. – 18 с.
18. Коць І. І. Концептуальні засади визначення сутності толінгових операцій [Електронний ресурс] / І. І. Коць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33787/1/08-44-55.pdf.
19. Коць І. І. Управління толінговими операціями на підприємствах : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Коць ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 269 с.
20. Кузічкіна Л. І. Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною / Н. І. Кузічкіна // Інвестиції: практика та досвід. – № 8/2014. – 57-59 с.
21. Мельник О. Г. Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності / О. Г. Мельник, З. М. Дутко. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – №778. – 348-358 с.
22. Мельник О. Г. Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах / О. Г. Мельник, І.І. Коць, О.М. Урікова // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 819. – 148-155 с.
23. Митний кодекс України 4495-17 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
24. Осницька Н. А. Підходи до трактування ключових понять щодо операцій з давальницькою сировиною в економічній літературі / Н.А. Осницька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – 155-159 с.
25. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В. В. Козик та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.
26. Офіційний сайт Державної служби статистики: Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] // Державна служба статистики. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm.
27. Партин Г. О. Толінг як форма залучення обігового капіталу / Г. О. Партин, А. О. Горбач. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – №21. – 243-248 с.
28. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
29. Родченко В. Б. Производство продукции на давальческом сырье как средство оптимизации управления ресурсами предприятия. Его достоинства и недостатки / В. Б. Родченко, К. К. Челышева // Вестник Нац. техн. ун-та “ХПИ”. – 2011. – № 62. – 134-141 с.
30. Сергієнко Л.В. Впровадження циркулярної економіки в Україні: державно-управлінський аспект : дис. канд. наук з державного управління : 25.00.02 / Л.В. Сергієнко. – Чернігів, 2017. – 265 с.
31. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: учебник / Б.И. Синецкий. – М.: Юристь, 2000. – 659 с.
32. Фролов В. И. Толлинг как инструмент управления оборотным капиталом аграрных предприятий / В. И. Фролов // Финансы, банки, инвестиции. – Симферополь: НАПКБ. – 2010. – № 1 (6). – 27–30 с.
33. Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15

V. Gordopolov

TOLLING OPERATIONS AS OBJECT ACCOUNTING ECONOMIC CONTENT AND SIGNIFICANCE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

Summary

The article analyzes a number of scientific works dealing with tolling operations, which determines which issues have been given insufficient attention. The analysis of approaches to determining the motives for doing tolling operations is carried out. The characterization of tolling operations as an object of accounting and substantiation of their significance, in conditions of increasing globalization, allowed to establish the motives for carrying out these operations from the positions of the enterprise-owner of the raw material and the enterprise-processor. On the basis of the analysis of domestic and foreign works, as well as the definition of approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories in the sphere of tolling, the identification of "toiling", "toiling operations" and "operations with tolling raw materials" was established. In order to delimit these concepts and clarify the concept-categorical apparatus, author definitions of categories "toiling" and "toiling operations" are proposed from the standpoint of accounting. Under the category of "toling" it is proposed to understand the process of interaction of counterparties (resident and non-resident) with regard to processing of tolling raw materials in the absence of measures of non-tariff regulation of foreign economic activity, according to the contract of toling, in accordance with the current legislation; and under the category of "toiling operations" - a set of business transactions that arise between a resident and a non-resident enterprise for the processing (processing, enrichment or use) of the customer's raw materials for the purpose of obtaining the finished product, under the conditions specified in the contract and within the limits of the current legislation. On the basis of the definition of the features of tolling operations and as a result of determining the approaches to the interpretation of the nature of these operations, the theoretical construction of the transaction transaction as an object of accounting, including the conceptual categorical apparatus, the general model of the implementation of tolling operations from the position of the allocation of business operations groups, and normative-legal peculiarities of their implementation.

Keywords: Accounting; toling; toling operations; tolling raw materials; foreign-economic activity.

References

1. Goldner, B. and Hillel, J. (2013), “Toll Manufacturing Transactions Trade Secret and IP Protection”, available at: https://www.skadden. com (Accessed 30 Oct 2018).
2. Babichenko, V.V. Homenko, L.M., and Shkalaban, I.M. (2009), “Use of toning during oil refining and reducing costs when organizing transportation of petroleum products”, Visnyk KDPU imeni Myhajla Ostrograds'kogo, Vol. 6/2009 (59), no. 1, pp.209-216.
3. Barna, M.Ju. and Garbar, M.N. (2012), “Tolling operations in Ukraine: advantages and disadvantages”, Naukovyj visnyk NLTU, Vol. 22.4, pp. 165-169.
4. Belova, I.A. (2000), “Tolling as an economic phenomenon”, available at: http://www.cfin.ru/press/management/2000-3/14.shtml (Accessed 30 Oct 2018).
5. Belova, I.A. (2009), “Analysis of the use of tolling schemes in Germany”, Menedzhment v Rossii i za rubezhom, Vol. 4, pp. 83–90.
6. Bilyns'ka, N.Je. (2011), “Off-balance sheet accounting of operations with tolling raw materials from the manufacturer”, Naukovyj visnyk NLTU, Vol. 21.7, pp. 151-158.
7. Bogomazova, K.K. (2013), “The essence of operations with tolling raw materials and their significance”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182 (Accessed 30 Oct 2018)
8. Burkov, A.G. (2011), “Tolling: an economic analysis”, Problemy prohnozyrovanyia, Vol. 2, pp. 110-121.
9. Goncharov, Ju.V. and Dvorec'kyj, O.A. (2009), “The impact of toning on the competitiveness of light industry in Ukraine”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, vol. 1, no. 4, pp. 99-101.
10. Gordijec', V.V. and Rymareva, L.M. (2018), “Theoretical and methodological principles of implementation of tolling operations in Ukraine in modern conditions”, available at: http://int-konf.org/ (Accessed 30 Oct 2018)
11. Jedynak, T.S. (2007), “State regulation and control of operations with tolling raw materials in foreign economic activity”, Ph.D. Thesis, Zaporizhzhja, Ukraine.
12. Jefremenkova, N.A. and Bajdak, T.V. (2015), “Ways to improve the quality of garments in toiling”, Visnyk KNUTD, Vol. 1 (83), pp. 59-65.
13. Zhytnyj, V.Je. (2001), “Improving the analysis of transactions with tolling raw materials in foreign economic relations”, Ph.D. Thesis, Kharkivs'ka derzhavna akademija tehnologii' ta organizacii' harchuvannja, Kharkiv, Ukraine.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On operations with tolling raw materials in foreign economic activity”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/327/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Oct 2018).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On foreign economic activity”, available at: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show (Accessed 30 Oct 2018).
16. Ivanenko, V.O. (2010), “Accounting representation of production of industrial products under tolling conditions”, Visnyk ZhDTU, Vol. 4, pp. 89-93.
17. Kiljar, O.R. (2008), “Accounting and analysis of operations with tolling raw materials”, Ph.D. Thesis, DVNZ “Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet im. Vadyma Get'mana”, Kyiv, Ukraine.
18. Koc', I.I. (2015), “Conceptual basis for determining the essence of tolling operations”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33787/1/08-44-55.pdf (Accessed 30 Oct 2018).
19. Koc,' I. I. (2017), “Managing toiling operations at enterprises”, Ph.D. Thesis, Nacional'nyj universytet “L'vivs'ka politehnika”, L'viv, Ukraine.
20. Kuzichkina, L.I. (2014), “Features of transactions with tolling raw materials”, Investycii': praktyka ta dosvid, Vol. 8, pp. 57-59.
21. Mel'nyk, O.G. and Dutko, Z.M. (2013), “Peculiarities of implementation of tolling operations by subjects of foreign economic activity”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku», Vol. 778, pp. 348-358.
22. Mel'nyk, O.G. Koc', I.I. and Urikova, O.M. (2015), “The essence and motives of implementation of tolling operations at enterprises”, Visnyk Nats. un-tu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, Vol. 819, pp. 148-155.
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Customs code”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 30 Oct 2018).
24. Osnyc'ka, N.A. (2011), “Approaches to the interpretation of key concepts regarding operations with tolling raw materials in the economic literature”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (56), pp. 155-159.
25. Kozyk, V.V. (2013), Osnovy zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti: praktykum [Fundamentals of Foreign Economic Activity: Workshop], Znannja, Kyiv, Ukraine.
26. Official site of the State Statistics Service (2018), “Foreign Economic Activity”, available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm (Accessed 30 Oct 2018).
27. Partyn, G.O. and Gorbach, A.O. (2011), “Toiling as a form of working capital”, Naukovyj visnyk NLTU, Vol. 21, pp. 243-248.
28. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 30 Oct 2018).
29. Rodchenko, V.B. and Chelysheva, K.K. (2011), “Production on the customer-supplied raw materials as a means of optimizing the management of enterprise resources. Its advantages and disadvantages”, Vestnik Nats. tekhn. un-ta “KhPI”, Vol. 62, pp. 134-141.
30. Sergijenko, L.V. (2017), “The introduction of the circular economy in Ukraine: the state-management aspect”, Abstract of Ph.D. dissertation, Chernigiv, Ukraine.
31. Sinetskiy, B.I. (2000), Osnovy kommercheskoy deyatel'nosti [Basics of commercial activity], Yurist', Moscow, Russia.
32. Frolov, V.I. (2010), “Tolling as a tool for managing working capital of agricultural enterprises”, Fynansy, banky, ynvestytsyy, Vol. 1 (6), pp. 27-30.
33. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, availabe at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (Accessed 30 Oct 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7738

Відомості про авторів

В. Ю. Гордополов

кандидат економічних наук, доцентКиївського національного торговельно-економічного університету

V. Gordopolov

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Гордополов В. Ю. Толінгові операції як об’єкт бухгалтерського обліку: економічний зміст та значення в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6919 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.106

Gordopolov, V. (2018), “Tolling operations as object accounting economic content and significance in the contemporary economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6919 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.