EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗАМОВНИКА-РЕЗИДЕНТА ТА ВИКОНАВЦЯ-РЕЗИДЕНТА
В. Ю. Гордополов

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.125

УДК: 657

В. Ю. Гордополов

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗАМОВНИКА-РЕЗИДЕНТА ТА ВИКОНАВЦЯ-РЕЗИДЕНТА

Анотація

У процесі вивчення методичних положень облікового відображення толінгових операцій у замовника-резидента та виконавця-резидента, зважаючи на їх класифікації для цілей бухгалтерського обліку, та враховуючи здійснене моделювання їх облікового відображення, охарактеризовано порядок облікового відображення даних операцій за схемами: «замовник-резидент – виконавець-нерезидент» та «замовник-нерезидент – виконавець-резидент». З огляду на відсутність договору толінгу, та враховуючи те, що договір щодо оформлення відносин толінгу поєднує положення договорів підряду та зовнішньоекономічних договорів, ідентифіковано його концептуальні положення, що впливатимуть на систему облікового відображення даних операцій. До ключових особливостей договору толінгу, що впливають на систему бухгалтерського обліку віднесено положення, що стосуються давальницької сировини, готової продукції, розрахунків та умов постачання. Конкретизації зазначених положень договору толінгу є необхідною умовою, з огляду на їх вплив на систему облікового відображення господарських операцій, що було охарактеризовано з позицій фундаментальних елементів методу бухгалтерського обліку. На основі аналізу та систематизації облікових, податкових, валютних та митних вимог, визначено порядок облікового відображення толінгових операцій за схемами: «замовник-резидент – виконавець-нерезидент» та «замовник-нерезидент – виконавець-резидент». При визначенні порядку облікового відображення толінгових операцій з позицій замовника-резидента та виконавця-резидента, враховано нормативно-правові вимоги щодо їх здійснення в розрізі форм оплати (грошова, товарна, змішана). Залежно від форми оплати визначено облікові особливості толінгових операцій з позицій замовника-резидента та виконавця-резидента щодо врахування валютних змін та відображення курсових різниць.

Ключові слова: Бухгалтерський облік; толінг; толінгові операції; облікове відображення; замовник-резидент; виконавець-резидент.

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show.
3. Митний кодекс України // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
4. Податковий кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00/print.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
7. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» // Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2013-%D0%BF.

V. Gordopolov

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE ACCOUNTABLE DISPLAY OF TOLING PAYMENT OPERATIONS BY THE RESIDENT AND RESIDENCE AUTHORIZING REPRESENTATIVE

Summary

In the process of studying the methodological provisions of the accounting reflection of tolling transactions from the customer-resident and resident executor, taking into account their classification for accounting purposes, and taking into account the simulation of their accounting mapping, the order of accounting reflection of the data of operations according to the following procedures is described: "customer-resident-executor -non-resident "and" non-resident customer - resident executor ". Given the lack of a tolling agreement, and taking into account that the contract for the registration of the toling relationship combines the provisions of subcontracts and external economic agreements, its conceptual provisions have been identified that will affect the accounting system of these transactions. The key features of the tolling agreement affecting the accounting system include provisions relating to customer-supplied raw materials, finished products, calculations and delivery terms. Specifying the specified provisions of the toling agreement is a prerequisite, given their influence on the accounting system of economic transactions, which was characterized from the standpoint of the fundamental elements of the accounting method. On the basis of analysis and systematization of accounting, tax, currency and customs requirements, the order of accounting reflection of tolling operations is determined according to the following schemes: "resident customer - non-resident executor" and "nonresident customer - resident executor". In determining the order of accounting reflection tourning operations from the position of the customer-resident and resident executor, the regulatory-legal requirements for their implementation in terms of forms of payment (monetary, commodity, mixed) are taken into account. Depending on the form of payment, the accounting features of tolling transactions from the positions of the customer-resident and resident executor in terms of taking into account currency changes and reflecting exchange differences are determined.

Keywords: Accounting; toling; toling operations; accounting reflection; resident customer; resident executor.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 30 Nov 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On foreign economic activity”, available at: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show (Accessed 30 Nov 2018).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Customs code”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 30 Nov 2018).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 30 Nov 2018).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “Regulation of accounting (standard) 21 "Influence of changes in foreign exchange rates”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00/print (Accessed 30 Nov 2018).
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Regulation (standard) of accounting 9 "Stocks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 30 Nov 2018).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2001), “Regulation on the form of foreign economic agreements (contracts)”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 (Accessed 30 Nov 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On certain issues of goods stay in the customs regime of processing in the customs territory of Ukraine, restrictions and prohibitions on the placement of certain goods in the specified customs regime and the recognition of certain acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2013-%D0%BF (Accessed 30 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3725

Відомості про авторів

В. Ю. Гордополов

кандидат економічних наук, доцентКиївського національного торговельно-економічного університету

V. Gordopolov

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKyiv National University of Trade and Economic

Як цитувати статтю

Гордополов В. Ю. Методичні положення облікового відображення толінгових операцій у замовника-резидента та виконавця-резидента. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6920 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.125

Gordopolov, V. (2018), “Methodological provisions of the accountable display of toling payment operations by the resident and residence authorizing representative”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6920 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.