EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
А. О. Румянцев, І. А. Гетьман, М. А. Держевецька

УДК: 330.47

А. О. Румянцев, І. А. Гетьман, М. А. Держевецька

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

Анотація

Останніми роками особливий інтерес представляють системи комп'ютерної алгебри. Саме системи комп’ютерної алгебри є останнім часом потужнім інструментом навчання математики студентів різних країн світу. Системи комп’ютерної алгебри випускаються різного рівня складності – від гнучкої системи Mathcad, до систем Mathematika, Mathlab, Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень. Досліджено особливості використання засобів комп'ютерної алгебри під час розв’язування економічних задач. Наведено основні переваги і недоліки роботи в різних пакетах під час їх застосуванням при вирішенні економічних задач. Розглянуто приклад рішення економічної задачі, а саме задачі математичного програмування. Простежено етапи розв’язання задачі про оптимальну суміш. Наведено приклад розв’язання цієї задачі з використанням пакету Maple. Обґрунтовано доцільність використання даного пакета. Доведено його переваги перед іншими. Представлено графічне рішення економічної задачі.

A. O. Rumyantsev, I. A. Getman, M. A. Derzhvedevskaya

THE USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS FOR SOLVING ECONOMIC TASKS

Summary

In recent years, computer algebra systems are represented of particular interest. The computer algebra systems have recently been a powerful tool for teaching mathematics students from different countries of the world. Systems of computer algebra were issued at different levels of complexity - from the flexible system Mathcad, to systems Mathematika, Mathlab, Maple with the possibility of graphical visualization of computations. The peculiarities of the use of computer algebra tools during the solving of economic problems were investigated. The main advantages and disadvantages of work in different packages were given during their application in solving economic problems. An example of the solution of an economic problem, namely, the problems of mathematical programming, was considered. The stages of the solution of the optimal mixture problem were traced. An example of solving this problem using the Maple package is given. The expediency of using this package was substantiated. Its advantages over others were proved. A graphical solution of an economic problem was presented.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2713

Відомості про авторів

А. О. Румянцев

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

A. O. Rumyantsev

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy Bugay


І. А. Гетьман

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

I. A. Getman

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


М. А. Держевецька

викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ

M. A. Derzhvedevskaya

Lecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, Kramatorsk

Як цитувати статтю

Румянцев А. О., Гетьман І. А., Держевецька М. А. Використання систем комп'ютерної алгебри для розв’язування економічних задач. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6923 (дата звернення: 02.03.2021).

Rumyantsev, A. O., Getman, I. A. and Derzhvedevskaya, M. A. (2018), “The use of computer algebra systems for solving economic tasks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6923 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.