EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
М. А. Держевецька, І. А. Гетьман, А. О. Румянцев

УДК: 330.47

М. А. Держевецька, І. А. Гетьман, А. О. Румянцев

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Ефективність діяльності підприємства залежить від того, наскільки воно адаптоване до зовнішнього середовища, в якій мірі гнучкі, рухливі його структури, і як воно сприйнятливо до нововведень. Необхідність інноваційної діяльності, здатність до нововведень виступає як імперативна вимога нашого часу. Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва.
Проведення будь-якого аналізу в наш час неможливо без використання інформаційних технологій. У статті описана актуальність використання MS Excel для оцінки показників інноваційної діяльності підприємства. Розглянуто поняття винаходів, корисної моделі, промислових зразків та знаків для товарів та послуг. Проведено аналіз показників надходження заявок на об'єкти промислової власності. Розглянуто розподіл заявок на винаходи від національних та іноземних заявників за напрямом машинобудування та розподіл патентів на винаходи та корисні моделі за напрямом машинобудування (від національних власників).

M. A. Derzhvedevskaya, I. A. Getman, A. O. Rumyantsev

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS OF INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The effectiveness of the enterprise depends largely on how it is adapted to the external environment, to what extent its flexible, mobile structures, and how receptive it is to innovate. The need for innovation, the ability to innovate acts were an imperative requirement of our time. Innovative activities are activities aimed at finding and implementing innovations in order to expand the range and improve the quality of products, improve technology and organization of production.
Conducting any analysis in our time is impossible without the use of information technology. The relevance of using MS Excel to assess the indicators of innovation activity of the enterprise was described at the article. The concept of inventions, useful models, industrial designs and signs for goods and services were considered. The analysis of indicators of receipt of applications for industrial property objects was carried out. The division of applications for inventions from national and foreign applicants in the field of machine-building and distribution of patents for inventions and useful models in the field of machine-building (from national owners) were considered.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

М. А. Держевецька

кандидат економічних наук, викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ І. А. Гетьман,кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

M. A. Derzhvedevskaya

Candidate of Economic Sciences, Lecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, Kramatorsk


І. А. Гетьман

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

I. A. Getman

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


А. О. Румянцев

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

A. O. Rumyantsev

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy Bugay

Як цитувати статтю

Держевецька М. А., Гетьман І. А., Румянцев А. О. Використання інформаційних технологій для оцінки показників інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6925 (дата звернення: 15.08.2020).

Derzhvedevskaya, M. A., Getman, I. A. and Rumyantsev, A. O. (2018), “Use of information technologies for analysis of indicators of innovative activity of machine-building enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6925 (Accessed 15 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.