EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Л. В. Батченко, Л. О. Гончар

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.12

УДК: 336.225

Л. В. Батченко, Л. О. Гончар

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічні дослідження організаційних проблем податкового адміністрування на сучасному етапі; визначено пріоритетні напрями його удосконалення і розвитку в умовах трансформаційних змін; сформульовано систему першочергових заходів, які відкриють можливості для підвищення ефективності системи податкового адміністрування в країні, що надасть новий поштовх для розвитку національної економіки та української держави загалом.

Ключові слова: адміністрування; податкове адміністрування; організаційні проблеми; компетенції податкових органів; нові технології в податковому адмініструванні; координація.

Література

1. Воронкова О. М. Державний податковий менеджмент в Україні: теорія, методологія, практика : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.08 / О. М. Воронкова; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 36 c.
2. Воронкова О. М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи : монографія / О. М. Воронкова; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2012. - 391 c.
3. Воронкова О. М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України / О. М. Воронкова // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212.
4. Проценко Т. А. Правовое регулирование администрирования налогов и таможенных платежей : автореф. дис. д. юрид. наук : 12.00.07. – Москва, 2008. – 36 с.
5. Wilson Woodrow The Study of Administration // Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2 (Jun., 1887), pp. 197-222.

Liudmila Batchenko, Liliia Honcha

ORGANIZATIONAL PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE

Summary

The article deals with theoretical and methodological research of organizational problems of tax administration at the present stage; the priority directions of its development in conditions of transformation changes are determined; formulated a system of urgent measures that will open up opportunities for improving the efficiency of the tax administration system in the country, which will give a new impetus to the development of the national economy and the Ukrainian state as a whole.

Keywords: administration; tax administration; organizational problems; competences of the tax authorities; new technologies in tax administration; coordination.

References

1. Voronkova, O. M. (2013). Derzhavnyj podatkovyj menedzhment v Ukrayini: teoriya, metodologiya, praktyka [State Tax Management in Ukraine : theory, methodology, practice]. Irpin [in Ukr].
2. Voronkova, O. M. (2014). Podatkovyj menedzhment v Ukrayini: osoblyvosti, problemy, perspektyvy : monografiya [Tax management in Ukraine: peculiarities, problems, perspectives: monograph]. Irpin [in Ukr].
3. Voronkova, O. M. (2014). Rezultaty ta perspektyvy modernizaciyi Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny [Results and Prospects for Modernization of the State Tax Service of Ukraine]. V 22/1, 207-212. [in Ukr].
4. Procenko, T. A. (2008). Pravovoe regulyrovanye admynystryrovanyya nalogov y tamozhennыx platezhej [Legal regulation of the administration of taxes and customs duties]. Moskow [in Rus].
5. Wilson Woodrow (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, 197-222.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 310

Відомості про авторів

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Liudmila Batchenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine


Л. О. Гончар

викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Liliia Honcha

the teacher of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Батченко Л. В., Гончар Л. О. Організаційні проблеми та шляхи розвитку податкового адміністрування на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6931 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.12

Batchenko, Liudmila and Honcha, Liliia (2018), “Organizational problems and ways of development of tax administration at the present stage”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6931 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.