EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОН – ЦЕНТР ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ
В. О. Шпильова, В. В. Білик

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.14

УДК: 336.478

В. О. Шпильова, В. В. Білик

РЕГІОН – ЦЕНТР ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

Анотація

У статті визначено роль освіти та ключові ознаки регіонального розвитку на інноваційній основі, наведено характерні ознаки типології «регіон – центр знань та інновацій», де економіка знань оптимізує інфраструктуру виробництва і використання людського капіталу, Запропоновано стратегічний інструментарій реалізації комплексу пріоритетних завдань регіонального соціально-економічного розвитку, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності регіону. Презентовано, що особливістю світових тенденцій в сучасних умовах є зміна ключових чинників економічного розвитку, що забезпечують формування «економіки, заснованої на знаннях». Авторами обґрунтовано, що становлення економіки знань має розглядатись як необхідна умова виходу країни з економічної кризи, як інструмент подолання труднощів соціального, політичного і духовного життя як чинник інтеграції суспільної свідомості навколо гуманістичних цінностей і національно-історичних традицій, як інструмент зміцнення держави і соціально-економічного вирівнювання рівня життя в регіонах України.

Ключові слова: інноваційна основа; типологізація; регіональний розвиток; економіка знань; стратегічні пріоритети.

Література

1. Бутко М.П. Розв‘язання проблем регіонального розвитку / М.П. Бутко // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 12 – 16.
2. Пила В.І. Деякі підсумки і перспективи розвитку регіонів України / В.І. Пила, В.М. Абрамов // Економіка України. – 1999. – № 1. – С. 40 – 46.
3. Дзісь Г.В. Роль регіонів у становленні національної економіки України / Г.В. Дзісь // Економіка України. – 1999. – № 10. – С. 19 – 28.
4. Лагутін В.М. Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : 21.06.01 / В.М. Лагутін ; Укр. НДІ екол. проблем. – Х., 2004. – 20 с.
5. Геєць, В. М. Україна у вимірі економіки знань [Текст] / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України»; За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : «Основа», 2006. – 592 с.
6. Економіка знань та її перспективи для України : наук. доп. / В. М. Геєць, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал, М. С. Данько, В. В. Дем’яненко ; НАН України ; Інститут економічного прогнозування ; В. М. Геєць (ред.). – К., 2005. – 168 с.
7. Шевчук А.В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку. Монографія. Львів. 2013.
8. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / Національний ін-т стратегічних досліджень ; А. С. Гальчинський (заг. ред.). – К., 2004. – 268 с.
9. Федулова Л. І. Економіка знань: підруч. для вищ. навч. закл. / Л. І. Федулова. – К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 600 с.
10. Курець В. Децентралізація фінансового управління загальноосвітніми школами України - нагальна проблема часу [Електронний ресурс] / В. Курець. - Режим доступу: www.confcontact.com/2009kach/kurec.htm
11. Турський І. В. Особливості впливу економіки знань на соціо-гуманітарний розвиток підприємництва регіонів. 2017р. №7. Ефективна економіка .[Електронний ресурс] Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5687
12. Соловйов, В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: монографія / В.П. Соловйов, Г.І. Кореянко, В.М. Головатюк. — К.: Фенікс, 2008. — 224 с.
13. Ніколайчук М. В. Інвестиції в людський капітал як передумова становлення та розвитку економіки знань. [Електронний ресурс] / Ніколайчук М. В. – Режим доступу: http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-12-08-57
14. Семиноженко В. Доктрина економіки знань (Проект). [Електронний ресурс] / В. Семиноженко. – Режим доступу: http://www.semynozhenko.net
15. Буга Н., Науменко Т. Аналіз готовності України до впровадження економіки знань. Економічний аналіз. 2013 рік. Випуск 12. Частина 1. C. 55-61.

V. Shpylyova, V. Bilyk

REGION - THE CENTER OF KNOWLEDGE AND INNOVATION: THE TRENDS OF THE PRESENT

Summary

The article describes the role of education and key features of regional development on an innovative basis, features typical features of the "region - center of knowledge and innovation" typology, where the knowledge economy optimizes the infrastructure of production and use of human capital. The strategic tool for realization of the complex of priority tasks of regional socio-economic development is proposed. , aimed at increasing the competitiveness of the region. It is suggested that the peculiarity of world trends in modern conditions is the change of key factors of economic development, which ensure the formation of a "knowledge-based economy". The article proposes an own vision of the typology of regions in the context of economic knowledge. The main specificity of knowledge as a source of sustainable competitive advantage in the regional typology under consideration is that they can not be completely alienated from their human carrier. In this regard, increasing knowledge-based competitiveness requires the formation of a system of interaction in which knowledge is transmitted and used effectively. Such a system of interaction is the infrastructure of knowledge sharing in those regions where the historically formed and successfully developing scientific and educational complex, integrated with innovative enterprises both in the region and beyond. Priorities of regional policy in choosing the "region - center of knowledge and innovation" typology is an extremely important task in the context of understanding of intra-system relations, factor influence on its functioning and determinism development of other subsystems in the region. The formation of an efficient and balanced regional economy based on knowledge and innovation is based on a group of factors shaping the production environment: human capital, regional social development, employment, entrepreneurial culture, knowledge economy, innovation, environmental policy and institutional capacity. The authors substantiate that the formation of the knowledge economy should be regarded as a necessary condition for the country's exit from the economic crisis as an instrument for overcoming the difficulties of social, political and spiritual life as a factor in integrating social consciousness around humanistic values and national-historical traditions as an instrument for strengthening the state and socio-economic equalization of living standards in the regions of Ukraine.

Keywords: innovation foundation; typology; regional development; knowledge economy; strategic priorities.

References

1. Butko M.P. (2000), “The solution of the problems of regional development”, Ekonomika Ukrayiny`, vol. 1, pp.12-16.
2. Pila V.I. and Abramov V.M. (1999), “Some Results and Prospects for the Development of Regions of Ukraine”, Ekonomika Ukrayiny`, vol. 1, pp.40-46.
3. Dzis’ G.V. (1999), “The role of regions in the formation of the national economy of Ukraine”, Ekonomika Ukrayiny`, vol. 10, pp.19-28.
4. Lagytin V.M. (2004), “Ecological safety of the region: methods and means of its maintenance in conditions of occurrence of extreme situations in an environment”, Ph.D. Thesis, Ecological safety, Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems, Kharkiv, Ukraine.
5. Geyecz` V.M. (2006), Ukrayina u vy`miri ekonomiky` znan` [Ukraine in the Measure of Knowledge Economy], Osnova, Kyiv, Ukraine.
6. Geyecz` V.M. (2005), Ekonomika znan` ta yiyi perspekty`vy` dlya Ukrayiny` [Knowledge economy and its prospects for Ukraine], Osnova, Kyiv, Ukraine.
7. Shevchuk A.V. (2013), Regional`ni osvitni sy`stemy`: teoriya, metodologiya, prakty`ka innovacijnogo rozvy`tku. Monografiya [Regional educational systems: theory, methodology, practice of innovative development. Monograph ], L`viv, 2013.
8. Gal`chy`ns`ky`j A. S. (2004), Ekonomika znan`: vy`kly`ky` globalizaciyi ta Ukrayina [Economics of knowledge: the challenges of globalization and Ukraine], Kyiv, Ukraine.
9. Fedulova L.I. (2009), Ekonomika znan` [Economics of knowledge], Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Kurecz` V. (2016), “Decentralization of financial management by secondary schools of Ukraine is an urgent problem of time”, available at: www.confcontact.com/2009kach/kurec.htm (Accessed 20.06.2018).
11. Turs`ky`j I. V. (2017), “The peculiarities of the influence of the knowledge economy on the socio-humanitarian development of entrepreneurship in the regions”, Efekty`vna ekonomika, [Online], vol.7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5687 (Accessed 20.06.2018).
12. Solovjov V.P., Koreyanko G.I., Holovetyuk V.M. (2008), Innovacijny`j rozvy`tok regioniv: py`tannya teoriyi ta prakty`ky`: monografiya [Innovative development of regions: questions of theory and practice: monograph], Feniks, Kyiv, Ukraine.
13. Nikolaichuk M.V. (2010), “Investment in human capital as a prerequisite for the formation and development of knowledge economy”, available at: http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-12-08-57 (Accessed 20.06.2018).
14. Semynozhenko V. (2017), “Doctrine of Knowledge Economy (Project)”, available at: http://www.semynozhenko.net (Accessed 20.06.2018).
15. Buga N. and Naumenko T. (2013), “Analysis of Ukraine's Readiness to Implement Knowledge Economy”, Ekonomichny`j analiz, vol. 12/1, pp.55-61.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3681

Відомості про авторів

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»

V. Shpylyova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Finance, Accounting and Audit, BSU "European University"


В. В. Білик

д. е. н., доцент, директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки»,Черкаський національний Університет ім. Богдана Хмельницького

V. Bilyk

Doctor of Economics, Associate Professor, Director of NSC «Institute of Postgraduate Education and course preparation»,Cherkassy National University Bohdan Khmelnitsky

Як цитувати статтю

Шпильова В. О., Білик В. В. Регіон – центр знань та інновацій: тенденції сьогодення. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6932 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.14

Shpylyova, V. and Bilyk, V. (2018), “Region - the center of knowledge and innovation: the trends of the present”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6932 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.