EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПОТОКІВ У ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ
Ю. М. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.126

УДК: 338.021

Ю. М. Мельник

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПОТОКІВ У ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття присвячена особливостям процесу регулювання розвитку промисловості у національній економіці, що полягає в її інформаційній природі. Це відбувається на основі обґрунтованого синтезу та цілісності дослідження інформації про принципи, функції й завдання, які стоять перед суб’єктом національної економіки, про стан промислового об’єкта, тенденції його динамічного розвитку, про джерела формування інвестиційних ресурсів, інноваційні розробки тощо. У керуючій системі створюється інформаційно-аналітична модель стану промислового об’єкта у майбутніх стратегічних періодах та обґрунтовуються варіанти, умови й етапи її впровадження, що забезпечує прийняття рішень щодо перетворення об’єкта національної економіки.
Проаналізовано інформаційно-аналітичні потоки, як елемент регулювання та управління, повинні забезпечити якісне і кількісне уявлення про принципи, завдання та стан керованої та керуючої системи, забезпечити розробку стратегічних моделей бажаного їх стану в нестабільних умовах функціонування. Досліджено специфічні особливості інформаційно-аналітичних потоків у промисловій галузі національної економіки.

Ключові слова: національна економіка; інформаційна модель; державне регулювання; система управління; інформаційно-аналітичне забезпечення.

Література

1. Побережець О.В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 500 с.
2. Григор'єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.

References.
1. Poberezhets’, O.V. (2016), Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya rezul’tatamy diyal’nosti promyslovoho pidpryyemstva [Theoretical-methodological and practical principles of research of the system of management of the results of the activity of an industrial enterprise], Vydavnytstvo Hrin’ D.S., Kherson, Ukraine, P. 500.
2. Hryhor'yev, H. S. (2017), Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehulyuvannya finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsiyi [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization], Oldi-plyus, Kherson, Ukraine, P. 380.

Yurii Melnyk

PROVIDING TRANSPARENCY IN FORMATION OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL FLOWS IN THE INDUSTRIAL SECTOR

Summary

The article is devoted to the peculiarities of the regulation process of the development industry in the national economy, which means its informational nature. This is based on a sound synthesis and integrity of the study of information on the principles, functions and tasks faced by the subject of the national economy, the state of the industrial object, trends in its dynamic development, sources of investment resource formation, innovation development, etc. An information and analytical model of the state of an industrial object in future strategic periods is created in the control system and the options, conditions and stages of its implementation are substantiated, which provides decision-making on the transformation of the object of the national economy.
The analyzed information and analytical flows, as an element of regulation and management, should provide a qualitative and quantitative idea about the principles, tasks and state of the control and management system, to ensure the development of strategic models of their desired state in unstable operating conditions. The specific features of informational-analytical flows in the industrial sector of the national economy are investigated. Investigation of information and analytical support, taking into account the target orientation and subordination to the requirements of the system of management in the industrial sector of the country, includes interrelated directions of the separation of information and analytical support on its components, segmental elements and the synthesis of individual parties, with an assessment of their conformity to each other and complexity of all data. Changes in the macroeconomic space and the intensification of international competition led to the transition to the formation of strategic development of the industrial sector and its structural segments. Effective use of information-analytical connections, providing access to qualitative analytical information, are factors of the strategy of successful development of the industrial industry in the context of the European vector of development of the national economy.

Keywords: national economy; information model; state regulation; management system; informational and analytical support.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

Ю. М. Мельник

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудитуОдеської національної академії харчових технологій

Yurii Melnyk

Candidate of Economic Sciences, associate professor Accounting and Audit Department Odessa National Academy of Food Technologies

Як цитувати статтю

Мельник Ю. М. Забезпечення транспарентності в формуванні інформаційно-аналітичних потоків у промисловій галузі. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6935 (дата звернення: 25.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.126

Melnyk, Yurii (2018), “Providing transparency in formation of informational and analytical flows in the industrial sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6935 (Accessed 25 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.