EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
З. П. Двуліт, Н. В. Стасів, Р. М. Терно

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.2

УДК: 658

З. П. Двуліт, Н. В. Стасів, Р. М. Терно

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем застосування єдиних принципів при створенні механізму регулювання ринку із врахуванням його галузевих особливостей. Стрімкі темпи зростання ролі міжнародних економічних відносин у діяльності підприємств суттєво змінили підходи до організації управління та ведення їх діяльності. Відтак, у сучасному бізнесі підприємство слід розглядати цілісно та, як наслідок, управляти ним комплексно. В сучасних умовах холістичне управління набуває популярності, оскільки передбачає використання інтуїтивних методів управління, цілісного погляду на стан підприємства та формування на цій основі стратегій розвитку. В ході досліджень проаналізовано основні підходи до трактування поняття холістичного управління, виокремлено його ключові відмінності від традиційної концепції управління. Виділено принципи, запропоновані вітчизняними та іноземними авторами та доповнено перелік таких принципів. Розглянуто ключові суб’єкти холістичного управління, зокрема, споживачі, суспільство в цілому, власники (акціонери) підприємства, працівники, посередники, партнери, а також доповнено перелік заходів, що дають можливість оптимізувати діяльність підприємств в умовах сьогодення та забезпечити довгострокові відносини між всіма суб’єктами управління.

Ключові слова: холістичне управління; холізм; методи управління; традиційні концепції управління; взаємодія.

Література

1. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко. – К. : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
2. Beinhocker E.D. Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. / Eric D. Beinhocker. – Boston : Harvard Business School Press, 2006. – 530 p.
3. Козлова О.А. Теория и методология формирования рынка органической продовольственной продукции на основе холистического маркетинга : автореф. дис. д-ра экон. Наук : 08.00.05 /Оксана Александровна Козлова. – Омск : ОГУ им. Ф.М. Достоевского, 2011. – 43 с.
4. Загорна Т.О. Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи /Т.О. Загорна, О.М. Стасюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 32-38.
5. Булах І.В. Поняття соціально-відповідального маркетингу / І.В. Булах, Г.А. Какуніна, О.О. Черних // Вісник ХНУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 5. – С. 67-69.
6. Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
7. Олефіренко О.М. Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання / О.М. Олефіренко, Ю.О. Олефіренко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – №3 (7). – С. 200-207.
8. Криковцев А.А. Холистический маркетинг в системе бизнес-взаимодействий предприятий / А.А. Криковцев // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 85-89.
9. Абрамович О.К. Асортиментна політика підприємства як елемент стратегії холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2009. – № 7. – С. 138-146.
10. Чучко Н.О. Підходи щодо визначення впливу ІКТ на розвиток міжнародного туризму / Н.О. Чучко // Прометей. Становлення та розвиток на регіональному рівні індустрії послуг. – 2010. – №2 (32). – С. 225-230.
11. Семеняк І.В. Основні тенденції розвитку сучасного менеджменту маркетингу / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко // Вестник Харьковского национального университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства». – 2010. – № 5. – С. 146-156.
12. Уфімцев Р. Інтрамаркетинг, холістичний маркетинг / Р. Уфімцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metaphor.ru/er/approach/overview.xml.
13. Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу [Електронний ресурс] / Н.В. Герасимяк // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1280.

Z. P. Dvulit, N. V. Stasiv, R. M. Terno

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND BASIC PRINCIPLES OF HOLISTIC MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to research the problems of common principles’ application when creating a market regulation mechanism, taking into account its branch features. The rapid growth of the international economic relations’ role in the activities of enterprises, significantly changed the approach to the organization of management and conducting their activities. Therefore, in today's business, the enterprise should be considered in its entirety, and consequently, managed in a comprehensive manner. In modern conditions, holistic management is gaining its momentum, as it involves the use of intuitive management techniques, a holistic view of the enterprise’s state and the advancement of development strategies on this basis.
Hence, holistic management includes theoretical and methodological views on the definition of nature, objectives, approaches, methods, principles of enterprise management, as well as organizational and practical approach to its implementation in the enterprise, presently.
For a better understanding of the holistic management’s essence, it is advisable to distinguish its key differences from the traditional concept of management. First of all, holistic management is aimed at involving all decision-makers in the decision-making process, while traditional management is characterized by a rigid hierarchy and subordination of the government forms. Secondly, in holistic management, feedback and emphasis on each element are important. Consequently, we can conclude that there are no unimportant aspects in this management, even if they seem to be insignificant.
In the course of the research, the main approach to the interpretation of the holistic management notion are analyzed, and its key differences from the traditional concept of management are distinguished. The principles proposed by domestic and foreign authors are highlighted and a list of such principles is supplemented. Further on, the key subjects of the holistic management are considered and measures, which will enable to optimize the activity of enterprises in the conditions of entering the EU markets and to provide long-term relations between all subjects of management.

Keywords: holistic management; holism; methods of management; traditional concepts of management; interaction.

References

1. Kotler, Ph. Keller, K.L. and Pavlenko, А.F. (2008), Marketynhovyi menedzhment [Marketing management], Himdzest, Kyiv, Ukraine.
2. Beinhocker, E.D. (2006), Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston, USA.
3. Kozlova, O.A. (2011), “Theory and methodology of formation of market of organic food products on the basis of a holistic marketing”, Dr. of Ec. Degree Thesis, Regional economy, ОSU named after F.M. Dostoievskii, Omsk, Russia.
4. Zahorna, T.O. and Stasiyk, O.M. (2012), “The holistic marketing concept: sources of problematic and elements”, Marketynh i menedzhment innovacii, vol. 2, pp. 32-38.
5. Bulah, I.V. Kakunina, H.А. and Chernykh, O.О. (2010), “The concept of socially responsible marketing”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu , vol. 5, pp. 67-69.
6. Illiashenko, S.M. (2008), Marketynh innovatsii i innovatsii v marketynhu [Marketing of innovations and innovations in marketing], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.
7. Olefirenko, O.М. and Olefirenko, Yu.О. (2010), “Evolution of marketing concepts and prospects for their further development in the economy of sustainable social-ecological-economic growth”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytety, vol. 3, pp. 200-207.
8. Krikovtsev, А.А. (2011), “Holistic marketing in the business interaction between enterprises”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 4, pp. 85-89.
9. Abramovych, O.K. (2009), “Assortment policy of the company as part of the strategy of holistic marketing”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia, vol. 7, pp. 138-146.
10. Chuchko, N.O. (2010), “Approaches to determination of the influence of ICT on the development of international tourism”, Stanovlennia ta rozvytok na rehionalnomu rivni industrii posluh, vol. 2, pp. 225-230.
11. Semeniak, I.V. and Yevtushenko, V.А. (2010), “Major trends in modern marketing management”, Vestnik Kharkovskoho natsyonalnoho universiteta, vol. 5, pp. 146-156.
12. Ufimtsev, R. “Intramarketing, holistic marketing”, [Online], available at: http://www.metaphor.ru/er/approach/overview.xml (Accessed 24 Feb 2019).
13. Herasymiak, N.V. (2012), “Holistic marketing as a new paradigm of marketing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1280 (Accessed 25 Feb 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 3720

Відомості про авторів

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Z. P. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of theDepartment of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University


Н. В. Стасів

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

N. V. Stasiv

Master student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University


Р. М. Терно

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

R. M. Terno

Master student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Двуліт З. П., Стасів Н. В., Терно Р. М. Сутнісна характеристика та основні принципи холістичного управління. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6937 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.2

Dvulit, Z. P., Stasiv, N. V. and Terno, R. M. (2019), “The essential characteristics and basic principles of holistic management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6937 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.