EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
А. О. Бандурко, Л. В. Марценюк, О. П. Власова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.3

УДК: 338.48:656.2(043.5)

А. О. Бандурко, Л. В. Марценюк, О. П. Власова

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних постулатів інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму в сучасних умовах господарювання, що формуються під постійним впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.
На підставі головних економічних інтересів туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення, визначено функції кожного з учасників.
Визначено основні організації зовнішнього середовища, що впливають на діяльність залізничної туристичної компанії.
Сформовано науково-практичний підхід щодо визначення оптимальних структур управління туристичними перевезеннями.
В залежності від пайової участі в уставному капіталі встановлено три основних варіанти управління залізничним туризмом.
В результаті впровадження запропонованих структур управління можливо застосування успішного у всьому світі державно-приватного партнерства – концесії, внаслідок чого вітчизняні та закордонні приватні інвестори, державне підприємство «Укрзалізниця» та органи місцевого самоврядування отримають додаткові грошові надходження, а пасажири – цікавий, доступний та безпечний вид відпочинку – залізничний туризм.

Ключові слова: залізничний транспорт; пасажирські перевезення; структура управління; Укрзалізниця; туризм.

Література

1. Абрамов, В. В. Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонокошкур. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 294 с.
2. Бараш, Ю. С. Розвиток залізничного туризму в України / Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко, О. С. Яснецов // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки трансп.». – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7–11.
3. Гуляєв, В. Г. Організація туристичних перевозок / В. Г. Гуляєв. – Москва : Фінанси і статистика. – 2001. – 512 с.
4. Дем'янчук О. Туристична галузь [області] – мішок для наповнення бюджету / О. Дем'янчук // Вісті Рівненщини. – 2009. – №39/24 верес.
5. Марценюк Л. В. Визначення оптимальних організаційних структур управління туристичними перевезеннями // Економіка та держава. Міжнародний науково-практ. журн. – 2016. – № 1. – С. 22–26.
6. Марценюк Л. В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом // Економіка та держава. Міжнародний науково-практ. журн. – 2016. – № 3. – С.23–27.
7. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, Л. В. Кліменко [та ін.]. – Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2015. – № 4 (58). – С. 23–33.
8. Писаревський, І. М. Туризм як національний пріоритет : монографія / І. М. Писаревський. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 284 с.
9. Стрілець, В. І. Організація залізничного туризму в Україні як чинник підвищення прибутковості галузі / В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки трансп.». – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 114–117.
10. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник, – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

Anna Bandurko, Larysa Martseniuk, Olha Vlasova

ALTERNATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY COMPANIES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism in modern economic conditions, which are formed under constant influence of internal and external factors.
The authors forms the theoretical and methodological foundations of innovative development of the companies, which are based on selectively chosen theories of representatives of economic schools on specific methods and techniques of scientific and empirical knowledge that form the necessary component of innovation activity.
A scientific and practical approach to determine the optimal management structures of tourism transportations was formed. It is based on alternative financing mechanisms, which allows determining the rationality of their destination, use area, time and territorial parameters of the journey, qualitative characteristics, pricing policy, and the principles of their optimal use in different conditions of realization (rest) taking into account the provision of a full range of tourist services, transfers, and sightseeing tours.
The strategy of innovative development of passenger companies was developed. It is based on a complex of organized regulatory analytical and managerial measures aimed at forming decompensating regulators for reducing or eliminating the consequences of the negative influence of destabilizing factors of the external and internal environment of the passenger companies' activity.
A system of methods for organizing the innovative development of passenger railway companies has been developed. It contains scientific, theoretical and practical substantiation of key instruments for studying the nature of changes in the performance indicator of innovative development of passenger companies, depending on the influence of the railway tourism organization. The application of these instruments allows timely production and correction of the actions of managers. It is the basis for forming the theoretical and methodological foundations of innovative development of passenger companies.

Keywords: ailway transport; passenger transportation; management structure; Ukrzaliznytsya; tourism.

References

1. Abramov, V. V. and Tonokoshkur, M. V. (2010), Istoriia turyzmu [History of tourism], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, P.294.
2. Barash, Yu. S. Kravchenko, A. O. and Yasnetsov, O. S. (2014), "Development of railway tourism in Ukraine", Zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana «Problemy ekonomiky transp.», vol. 8, pp. 7–11.
3. Huliaiev, V. H. (2001), Orhanizatsiia turystychnykh perevozok [Organization of travels], Finansy i statystyka, Moskva, Russia, P. 512.
4. Demianchuk, O. (2009), "Tourism industry [oblast] - a bag for filling the budget", Visti Rivnenshchyny, vol. 39/24 September.
5. Martseniuk, L. V. (2016), "Determination of optimal organizational structures for management of tourist traffic", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 22–26.
6. Martseniuk, L. V. (2016), "Organizational Models of Tourism Business Management", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp.23–27.
7. Kuznetsov, V. H. Pshinko, P. O. Klimenko, L. V. and others (2015), "Prospects for the development of railway tourism of Ukraine on narrow-gauge lines of Transcarpathia", Nauka ta prohres transp. Visn. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp., vol. 4 (58), pp. 23–33.
8. Pysarevskyi, I. M. (2010), Turyzm yak natsionalnyi priorytet [Tourism as a National Priority], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, P. 284.
9. Strilets, V. I. and Yalbuhan, O. F. (2011), "The organization of rail tourism in Ukraine as a factor for increasing the profitability of the industry", Zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana «Problemy ekonomiky transp.», vol. 2, pp. 114–117.
10. Chornenka, N. V. (2006), Orhanizatsiia turystychnoi industrii [Organization of the tourism industry], Atika, Kyiv, Ukraine, P. 264.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 7714

Відомості про авторів

А. О. Бандурко

начальник відділу координації закупівельних процедур Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця»

Anna Bandurko

Head of Procurement Coordination Department, Department of Logistics JSC «Ukrainian railways»


Л. В. Марценюк

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДНУЗТ

Larysa Martseniuk

Doctor of Economical Sciences, Associate Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan


О. П. Власова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, ДНУЗТ

Olha Vlasova

Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Як цитувати статтю

Бандурко А. О., Марценюк Л. В., Власова О. П. Альтернативні напрями розвитку пасажирських залізничних компаній в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6938 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.3

Bandurko, Anna, Martseniuk, Larysa and Vlasova, Olha (2019), “Alternative directions of development of passenger railway companies in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6938 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.