EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКИХ СВІДОЦТВ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Н. П. Резнік, Ю. А. Лещук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.6

УДК: 336.763

Н. П. Резнік, Ю. А. Лещук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКИХ СВІДОЦТВ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування прозорого ліквідного організованого аграрного товарного ринку України. Доведено, що біржова інфраструктура, доповнена системою центрів віддаленого доступу в районах області, дозволить сільськогосподарським товаровиробникам самостійно виходити на ринок, минаючи посередників. Аргументована доцільність впровадження моделі ціноутворення на зерно в господарську практику сільськогосподарських товаровиробників, що підвищить прибутковість виробництва зерна і знизить роздрібні ціни на продукцію його переробки та створить додаткові робочі місця в сільській місцевості. Обґрунтовано, що при імплементації моделі збуту зерна за участю інформаційно-консультативних центрів, сприятиме ефективному плануванню виробничих і збутових витрат, підвищенню обізнаності сільськогосподарських товаровиробників про позитивні моменти, пов'язані зі збутом зерна з використанням механізму біржової реалізації зерна.

Ключові слова: біржовий товарний ринок; ринок сільськогосподарської продукції; форвард; ф’ючерс; просте складське свідоцтво; ринок складських свідоцтв.

Література

1. Ганганов В.М. Механізм розподілу доходів на зерновому ринку України / В.М. Ганганов, В.М. Лисюк, О.В. Нікішина // Економіка АПК. – 2012. - №12. – С. 29-36
2. Мacлo A. I. Eкoнoмiчнa cутнicть, клacифiкaцiя ризикiв як oб’єкту упрaвлiння нa бiржoвoму тoвaрнoму ринку [Електронний ресурс] / A. I. Мacлo // Eфeктивнa eкoнoмiкa. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/49.pdf
3. Міщук Г. М. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 47–53.
4. Шаповалов Є. А. Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02«світове господарство і міжнародні економічні відносини». – К., 2001. – 19 с.
5. Шмига О.О. Інфраструктурне забезпечення ринку продукції АПК / О. О. Шмига // Агроінком. – 2005. – №7. – С. 5-8

N. P. Reznik, J. A. Lеschuk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USE OF STOCK CERTIFICATES ON THE EXPORT MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the problem of the formation of a transparent, liquid, organized agricultural commodity market in Ukraine. It has been shown that the stock infrastructure, supplemented by the system of remote access centers in the regions of the region, will allow agricultural commodity producers to enter the market independently, passing through intermediaries. The expediency of introducing the grain pricing model into the economic practice of agricultural producers is justified, which will increase the profitability of grain production and reduce retail prices for products for processing and create additional jobs in rural areas. It is substantiated that in implementing the grain marketing model with the participation of information and consulting centers, it will contribute to efficient planning of production and marketing costs, increase of awareness of agricultural producers about the positive moments associated with the marketing of grain using the mechanism of stock sale of grain. The necessity of forming a transparent liquid agricultural agricultural market in Ukraine, ensuring price stability on agricultural products and operations in the domestic market for the supply of agricultural products between related parties, as well as the export control of the movement of agricultural products across the state border to ensure food security of the population was emphasized. and food control of Ukraine. The importance of creating an electronic bidding system for the purchase and sale of agricultural products for state needs has been proved, which will enable the analysis of the movement of agricultural products and material and technical resources, as well as the decision on related issues at the least cost. It is noted that in order to ensure effective state price regulation it is necessary to stimulate the creation of regional grain monitoring systems at difficult prices for grain, the state of demand and supply, costs and profitability of grain production, as the agroindustrial complex of Ukraine, in the current conditions of globalization, proves the necessity of radical restructuring of the entire system of economic relations, covering the production, distribution, circulation and consumption of agrarian products.

Keywords: exchange commodity market; agricultural market; forward; futures; simple warehouse certificate; warehouse market.

References

1. Ganganov, V. M. Lisyk, V. M. and Nikishina, O. V. (2012), “The mechanism of income distribution on the grain market of Ukraine”, Economika APK, vol.12, pp. 29-36.
2. Maslo, A. I. (2016), “Economic essence, classification of risks as an object management on a stock commodity market”, Efektyvna ekonomika, vol.1, http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/49.pdf (Accessed 25 Feb 2018).
3. Mischuk, G. M. (2005), “Commodity exchanges of Ukraine: trends and development problems”, Economic Ukraine, vol. 4, pp. 47–53.
4. Shapovalov, Y.A. (2001), “Use of international experience in Ukraine derivative financial instruments”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
5. Shmiga, О. О. (2005), “Infrastructure supply of the product market APK”, Agroincom, vol.7, pp. 5-8.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 7882

Відомості про авторів

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедрою біржової діяльності і торгівліНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. P. Reznik

Doctor of Economics, head of Department of exchange activities and trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Ю. А. Лещук

аспірант, Уманський державний педагогічний університетімені Павла Тичини, м. Умань

J. A. Lеschuk

Postgraduate student,Pavlo Tychyna uman state pedagogical university, UMAN

Як цитувати статтю

Резнік Н. П., Лещук Ю. А. Організаційно-економічний механізм використання складських свідоцтв на біржовому ринку сільськогосподарської продукції України. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6941 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.6

Reznik, N. P. and Lеschuk, J. A. (2019), “Organizational and economic mechanism of use of stock certificates on the export market of agricultural products of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6941 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.