EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Л. В. Козарезенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.7

УДК: 338.2:[338.46:37](043.3)

Л. В. Козарезенко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Анотація

В статті представлено дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів оцінки соціально-економічної ефективності функціонування сфери освітніх послуг, а саме: узагальнено процес становлення освіти в якості об’єкта економічних досліджень, систематизовано існуючі методики визначення соціально-економічної ефективності функціонування сфери освітніх послуг, запропоновано систему показників оцінки ефективності сфери освітніх послуг, здійснено аналіз існуючих тенденцій та перспектив розвитку освітньої сфери в Україні, визначено основні чинники ефективності її функціонування, проведено оцінку ефективності функціонування сфери освітніх послуг в Україні, запропоновано прогноз деяких аспектів функціонування сфери освітніх послуг. Встановлено, що основою реалізації державної освітньої політики є розвиток інституційного середовища. Зроблено висновок що за умов незмінності дії зовнішніх чинників динаміка зростання рівня освіти найманих працівників, як одного з показників результативності функціонування системи освіти, суттєво не зміниться. Зазначено, що основними якісними змінами в освітній політиці України мають стати створення механізмів ефективного кредитування для здобуття освіти та перекваліфікації, інвестування освіти роботодавцями, залучення додаткових джерел фінансування освіти.

Ключові слова: ефективність освіти; сфера освітніх послуг; фінансування освіти; економічне зростання; суспільний розвиток.

Література

1. Campbell J. Restoring Rational Choice: The Challenge of Consumer Financial Regulation. American Economic Review, American Economic Association. 2016. No. 106(5). Р. 1-30.
2. Hicks N. Economic Growth and Human Resources. World Bank Staff Working Paper. 1980. No. 408. – Access mode: http://documents.worldbank.org/curated/en/178991468739490287/Economic-growth-and-human-resources
3. Lucas R. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1988. No.22. P. 3–42.
4. Machlup F. The Economics of Information and Human Capital. Princeton, N. J.: Princeton University Press. 1984. 644 p.
5. Mankiw G., Romer D., Weil D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 1992. No. 107. Р. 407–438.
6. Mehrotra S., Jolly R. Development with a Human Face: Experiences in Social Achievement and Economic Growth. Oxford. 1997. 512 p.
7. Murphy K., Shleifer A., Vishny R. The Allocation of Talent: Implications for Growth. Quarterly Journal of Economics. 1991. No.106. Р. 503–530.
8. Попов В. В. Стратегии экономического развития [Текст]. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2011. 336 с.
9. Sen А. Development as Capability Expansion. Journal of Development Planning. 1989. No.19. P. 41–58.
10. Wheeler D. Human Resource Development and Economic Growth in Developing Countries: A Simultaneous Model. World Bank Staff Working Paper. 1980. No. 407. 129 p.
11. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с англ. В. Лопатка]. М.: Эксмо, 2011. 512 с.
12. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса :[Текст] / подобщ. ред. проф. В. П. Колесова. – 2-е изд., дополн. и перераб. М. : Права человека, 2008. 636 с.
13. Чугунов І. Я., Козарезенко Л. В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. №3. С. 116–132.
14. Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність. Економіка України. 2014. № 3. С. 419.
15. Стефанишин О. Людський потенціал економіки України [Текст]. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2006. 316 с.
16. Бобух І. М. Тенденції параметрів формування людського потенціалу України у міжнародному контексті. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 3. С. 334–341.
17. Боголіб Т. М. Бюджетна політика як інструмент макроекономічної стабільності. Економічний часопис  ХХІ. 2015. № 34(1). С. 8487.
18. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К. : 2009. 864 с.
19. Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development. N. Y.,Oxford : Oxford University Press, 1990. 141 р.
20. Human Development Report 2015: Work for Human Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf.
21. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. United Nations Development Programme. New York, NY 10017 USA. 123 р.
22. Denison E. The Sources of Economic Growth in the United States and Alternative Before Us. N.Y.: Committee for Economic Development. 1962. 297 p.171
23. Schultz Th. Resources for Higher Education: An Economist’s View. The Journal of Political Economy. 1968. No. 76. Р. 327. 193
24. Solow R. Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics. 1957. No. 39. Р. 312–320. 195
25. Галаган А. И. Сравнительный анализ эффективности современных систем образования. Социально-гуманитарные знания. 2006. № 5. С. 216–232. 15
26. Дятлов С. А. Теория человеческого капитала: учеб. пособ. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. 160 с. 27
27. Марцинкевич В. И. США: человеческий фактор и эффективность экономики. М.: «Наука». 1991. 240 с. 78
28. Струмилин С. Г. Избранные произведения. М.: Изд-во «Наука». В 5-ти томах. Т. 3: Проблемы экономики труда. 1964. 528 с. 142
29. Фитц-енц Як. Рентабельность инвестиций в персонал. Измерение экономической ценности персонала. [пер. с англ. М. С. Меньшикова. Ю. П. Леонова]. М.: Вершина, 2009. 319 с. 156
30. Экономика народного образования: учеб. для студ. пединститутов]. / [В. А. Жамин, С. Л. Костанян, В. К. Розов, В. Н. Усанов] – [2-е изд. перераб. и доп.]. М.: «Просвещение», 1986. 336 с. 163
31. Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: учеб. для вузов. М.: ГУВШЭ, 2000. 367 с. 165

Liudmyla Kozarezenko

SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY FUNCTIONALITY OF EDUCATIONAL SERVICES SPHERE

Summary

The article presents the study of theoretical, methodological, and practical aspects of the assessment of the socio-economic efficiency of the functioning of the educational services sphere. The positive impact of education on socio-economic development has been proven and, given this, a number of countries in the world make priority funding for this area, material incentives for workers, actively implement educational development programs at the state and local levels, etc. With one of the highest levels of education in Europe, Ukraine is not characterized by high rates of economic growth and low standards of living. Therefore, there is an objective need to increase the level of efficiency of the functioning of the educational services. The article summarizes the process of formation of education as an object of economic research, systematic existent methods of determining the socio-economic efficiency of the functioning of the educational services, proposes a system of indicators for assessing the efficiency of the educational services sphere, analyzes existing trends and prospects for the development of the educational sphere in Ukraine, defines the main the factors of its functioning efficiency, an estimation of efficiency of functioning of the sphere of educational services in Ukraine, the forecast of some aspects of the functioning of the field of educational services. It was established that the basis of implementation of any variant of the state educational policy is the development of the institutional environment. It is concluded that in the conditions of the unchanged actions of external factors, the dynamics of the growth of the level of education of hired workers, as one of the indicators of the outcome of the functioning of the education system, will not significantly change. It is noted that the main qualitative changes in the educational policy of Ukraine should be the creation of mechanisms for effective lending for education and retraining, investment by education employers, and the attraction of additional sources of education funding. The article examines three possible scenarios for the further development of education: pessimistic, basic and optimistic, related to the state and processes of reforming the educational sphere, as well as the peculiarities of the economic and political life of the country. Pessimistic implies deepening the crisis in education, reducing the quality and availability of education, further reducing its competitiveness, increasing the gap between demand and supply of graduates specialty in the labor market, further reducing the share of education in economic growth. The basic scenario of development does not involve significant changes in the development of the educational sphere, but it involves a partial overcoming of negative trends. Optimistic implies a gradual development of the education system, a complete renovation of the material and technical base of educational institutions at the expense of public and private investments, quality of life, and the availability of education, which will bring the share of education in economic growth closer to the level of countries with a high level of social and economic development.

Keywords: education efficiency; sphere of educational services; financing of education; economic growth; social development.

References

1. Campbell, J. (2016), “Restoring Rational Choice: The Challenge of Consumer Financial Regulation”, American Economic Review, American Economic Association, vol. 106(5), pp. 1-30.
2. Hicks, N. (1980), “Economic Growth and Human Resources”, World Bank Staff Working Paper, vol. 408, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/178991468739490287/Economic-growth-and-human-resources (Accessed 10 March 2019).
3. Lucas, R. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, vol.22, pp. 3–42.
4. Machlup, F. (1984), The Economics of Information and Human Capital, Princeton University Press, Princeton, N. J, USA.
5. Mankiw, G. Romer, D. and Weil, D. (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol. 107, pp. 407–438.
6. Mehrotra, S. and Jolly, R. (1997), Development with a Human Face: Experiences in Social Achievement and Economic Growth, Oxford, UK.
7. Murphy, K. Shleifer, A. and Vishny, R. (1991), “The Allocation of Talent: Implications for Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol.106, pp. 503–530.
8. Popov, V. V. (2011), Strategii jekonomicheskogo razvitija [Economic Development Strategies], Izd. Dom Vysshej shkoly jekonomiki, Moscow, Russia.
9. Sen, А. (1989), “Development as Capability Expansion”, Journal of Development Planning, vol.19, pp. 41–58.
10. Wheeler, D. (1980), “Human Resource Development and Economic Growth in Developing Countries: A Simultaneous Model”, World Bank Staff Working Paper, vol. 407, 129 p.
11. Stiglic, Dzh. E. (2011), Krutoe pike: Amerika i novyj jekonomicheskij porjadok posle global'nogo krizisa [Steep dive: America and the new economic order after the global crisis], Jeksmo, Moscow, Russia.
12. Kolesov, V. P. (2008), Chelovecheskoe razvitie: novoe izmerenie social'no-jekonomicheskogo progressa [Human development: a new dimension of socio-economic progress], Prava cheloveka, Moscow, Russia.
13. Chuhunov, I. Ia. and Kozarezenko, L.V. (2017), “State financial regulation of human potential development”, Visnyk KNTEU, vol.3, pp. 116–132.
14. Libanova, E. M. (2014), “Inequality in Ukrainian society: origins and modernity”, Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 4–19.
15. Stefanyshyn, O. (2006), Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy [Human potential of Ukraine's economy], Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
16. Bobukh, I. M. (2014), “Trends in the parameters of formation of human potential of Ukraine in the international context”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 334–341.
17. Boholib, T. M. (2015), “Budget policy as an instrument of macroeconomic stability”, Ekonomichnyi chasopys XXI  ХХІ, vol. 3-4(1), pp. 84–87.
18. Heiets, V. M. (2009), Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economics: phenomenology of interaction and development], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
19. Oxford University Press (1990), Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development, Oxford University Press, Oxford, UK.
20. UNDP (2015), “Human Development Report 2015: Work for Human Development”, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf (Accessed 10 March 2019).
21. United Nations Development Programme (2018), Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, United Nations Development Programme, New York, USA.
22. Denison, E. (1962), The Sources of Economic Growth in the United States and Alternative Before Us, Committee for Economic Development, N.Y., USA.
23. Schultz, Th. (1968), “Resources for Higher Education: An Economist’s View”, The Journal of Political Economy, vol. 76, pp. 327.
24. Solow, R. (1957), “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review of Economics and Statistics, vol. 39, pp. 312–320.
25. Galagan, A. I. (2006), “Comparative analysis of the effectiveness of modern education systems”, Social'no-gumanitarnye znanija, vol. 5, pp. 216–232.
26. Djatlov, S. A. (1994), Teorija chelovecheskogo kapitala [Human Capital Theory], Izd-vo SpbUJeF, St. Petersburg, Russia.
27. Marcinkevich, V. I. (1991), SShA: chelovecheskij faktor i jeffektivnost' jekonomiki [USA: the human factor and economic efficiency], Nauka, Moscow, Russia.
28. Strumilin, S. G. (1964), Izbrannye proizvedenija [Selected Works]. vol. 3, Problemy jekonomiki truda [Problems of labor economics], Nauka, Moscow, Russia.
29. Fitc-enc, Jak. (2009), Rentabel'nost' investicij v personal. Izmerenie jekonomicheskoj cennosti personala [Return on investment in staff. Measuring the economic value of staff], Vershina, Moscow, Russia.
30. Zhamin, V. A. and Kostanjan, S. L. (1986), Jekonomika narodnogo obrazovanija: ucheb. dlja stud. Pedinstitutov [Economics of public education: a textbook for students of pedagogical institutes], Prosveshhenie, Moscow, Russia.
31. Jakobson, L. I. (2000), Gosudarstvennyj sektor jekonomiki: jekonomicheskaja teorija i politika: ucheb. dlja vuzov [Public sector of the economy: economic theory and politics: studies for universities], GUVShJe, Moscow, Russia.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8159

Відомості про авторів

Л. В. Козарезенко

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет

Liudmyla Kozarezenko

D.Sc.(Economics), Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Козарезенко Л. В. Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6942 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.7

Kozarezenko, Liudmyla (2019), “Social and economic efficiency functionality of educational services sphere”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6942 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.