EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ
Ю. О. Морщавка

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.199

УДК: 338.021

Ю. О. Морщавка

МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

У науковій статті запропоновано методичне обґрунтування параметрів оцінки динаміки ефективної стратегії розвитку та економічного зростання у видавничій галузі. З метою формування методики оцінювання ефективності функціонування у видавничій галузі, яка відповідала сучасним реаліям господарювання у національному макроекономічному середовищі пропонується використовувати розширену модель «золотого правилу економіки суб’єкта», яка враховує суттєві індикатори діяльності суб’єктів національної економіки. Для оцінювання ефективної стратегії розвитку та економічного зростання важливе значення має нормативні параметри. Нормативний склад параметрів формує умови розробки, обґрунтування та реалізації стратегії розвитку, за якими суб’єкти видавничої галузі мають право збільшувати свої стратегічні можливості та потенційні переваги. Пропонуємо удосконалену модифікацію динамічного ряду з метою оптимізації критериального ряду індикаторів, які характеризують результативну діяльність у видавничій галузі. Для дослідження параметрів оцінки динаміки ефективної стратегії розвитку та економічного зростання у видавничій галузі рекомендована сукупність відповідних показників.

Ключові слова: видавнича галузь; макроекономічне середовище; національна економіка; суб’єкт господарювання; оцінка; стратегія розвитку.

Література

1. Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища. Ефективна економіка: наук. журн. 2009. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=24 (дата звернення 21.10.2018).
2. Побережець О.В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 500 с.
3. Ломачинська І., Кравцова А. Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток національної економіки України // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2012. том 17, вип. 2. С. 139-146.
4. Масленніков Є. І., Кравченко В. І. Фактори трансформації національної економіки в умовах європейської інтеграції //Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4/2. С. 4-6.

Yurii Morshchavka

METHODICAL REASONING FOR THE DYNAMIC EVALUATION PARAMETERS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT STRATEGY AND ECONOMIC GROWTH IN THE PUBLISHING HOUSE

Summary

In the scientific article the methodological substantiation of parameters of estimation of dynamics of effective strategy of development and economic growth in the publishing industry is offered. In order to formulate a methodology for evaluating the efficiency of the publishing industry, which is in line with current economic realities in the national macroeconomic environment, it is proposed to use an expanded model of the "golden rule of the entity's economy", which takes into account significant indicators of the activities of the subjects of the national economy. Normative parameters are important for assessing an effective strategy for development and economic growth. Regulatory structure of the parameters forms the conditions for the development, substantiation and implementation of the development strategy, which subjects publishing industry have the right to increase their strategic capabilities and potential benefits. We offer an advanced modification of the dynamic series in order to optimize the criteria series of indicators that characterize the productive activity in the publishing industry. For the study of the parameters for assessing the dynamics of an effective strategy for development and economic growth in the publishing industry, a set of relevant indicators is recommended. The substantiated parameters for assessing the dynamics of an effective strategy for development and economic growth in the industry confirm the interconnection of the economic result and the production activity of publishing products, which determines the direction of effective management decisions, depending on the ratio of indicators and market conditions in the national macroeconomic environment. To create favorable conditions for the development of the publishing industry of the country, it is necessary to form a developed civilized market of publishing products. The information analytical indicators of the research determine the priority strategic management decisions of changes in the industrial-economic strategies of development and economic growth in the publishing industry of the country.

Keywords: publishing; macroeconomic environment; national economy; entrepreneurship; evaluation; development strategy.

References

1. Mohon'ko, G. A. (2009), "Estimation of strategic stability of enterprises of the publishing and printing industry in conditions of unstable market environment", Efektyvna ekonomika, vol. 2, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=24 (application date 21.10.2018).
2. Poberezhets’, O.V. (2016), Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya rezul’tatamy diyal’nosti promyslovoho pidpryyemstva [Theoretical-methodological and practical principles of research of the system of management of the results of the activity of an industrial enterprise], Vydavnytstvo Hrin’ D.S., Kherson, Ukraine, P. 500.
2. Lomachinskaya, I. and Kravtsova, A. (2012), "Influence of convergence of the financial and real sectors on the development of the national economy of Ukraine", Bulletin of the Odessa National University. Economy, Volume 17, Issue. 2. pp. 139-146.
3. Maslennikov, Ye.I. and Kravchenko, V.I. (2017), "Factors of transformation of the national economy in the conditions of European integration", Ekonomics. Finanse. Law, vol. 4/2. pp. 4-6.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3501

Відомості про авторів

Ю. О. Морщавка

ТОВ «Творче об’єднання «Соняшник»

Yurii Morshchavka

LLC "Creative Union"Sunflower"

Як цитувати статтю

Морщавка Ю. О. Методичне обґрунтування параметрів оцінки динаміки ефективної стратегії розвитку та економічного зростання у видавничій галузі. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6944 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.199

Morshchavka, Yurii (2018), “Methodical reasoning for the dynamic evaluation parameters of effective development strategy and economic growth in the publishing house”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6944 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.199

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.