EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
С. В. Стеблюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.34

УДК: 377.3:334.7-057.86(043.3)

С. В. Стеблюк

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті з’ясовано сутність та основні напрями інноваційної діяльності банків України на сучасному фінансовому ринку. Метою статті є з’ясування інноваційних тенденцій розвитку банківській системи України. Проаналізовано сучасний стан наукових розвідок в сфері банківських інновацій. Визначено умови конкурентоспроможності банків та окремі шляхи їх досягнення: передбачення поведінки клієнта в мінливих умовах; здійснення моніторингу надання послуг на певному сегменті ринку; розробка системи самовдосконалення та саморозвитку серед працівників банківської сфери; забезпечення культури комунікації з клієнтом; власна ініціативність банку, впровадження новітніх технологій ведення фінансового підприємництва. Розкрито окремі із сучасних банківських послуг, серед яких: платежі через термінал самообслуговування, Інтернет-банкінг, торговий еквайрінг, створення унікальної картки, факторинг. Визначено, що інноваційні технології у банківській сфері значно підвищують ефективність роботи як банку, так і клієнтів; знижуються витрати на залучення нових клієнтів; підвищується якість роботи. Подано перелік окремих перспективних послуг банків України.

Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; інноваційна політика; банківські послуги; конкурентні переваги; фінансовий ринок.

Література

1. Бондаренко Л. П., Політило М. П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку // Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука. № 3. ‒ 2018. ‒ С.5-8
2. Інновації в сфері банківських та фінансових послуг. Реалії та майбутнє. Електронний ресурс. Режим доступу: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/innovacii-v-sfere-bankovskih-i-finansovyh-uslug
3. Лєонов С. В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Котенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. ‒ 2011. ‒ №1. ‒ С. 174-179.
4. Пантєлєєва Н. М. Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи // Вісник Університету банківської справи Національного банку України № 1 (16). ‒ 2013. ‒ С.122-128
5. Ткачук В. О. Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг [Текст] / В. О. Ткачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Том 14. ‒ № 2. ‒ С. 43-51
6. Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / В. О. Ткачук. – Тернопіль : «ТАЙП», ‒ 2010. ‒ 270 с.
7. Трудова М. Є. Інноваційні перспективи розвитку в банківській системі України // Економіка і суспільство. Випуск 3. Мукачівський державний університет. Мукачево. ‒ 2016. ‒ С.485-490.
8. ПриватБанк. Платежі по QR-коду. Електронний ресурс. Режим доступу: https://privatbank.ua/qr
9. ПриватБанк. Карта Юніора. Електронний ресурс. Режим доступу: https://privatbank.ua/qr
10. Цифри – Факти – Аналітика – Інфографіка – Рекомендації // Фінансово-економічний журнал Івано-Франківської області «Бізнес-експерт Прикарпаття» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bizexpert.if.ua

Svetlana Stebljuk

DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Summary

The article clarifies the essence and main directions of innovation activity of Ukrainian banks in the modern financial market. The purpose of the article is to find out innovative trends in the development of Ukrainian`s banking system. Activation of innovation activity in the banking sector is one of the factors for improving the economic climate in Ukraine.The present state of scientific researches in the field of banking innovations is analyzed. Conditions of competitiveness of banks and certain ways of their achievement are defined: prediction of customer`s behavior in changing conditions; monitoring of the provision of services in a certain segment of the market; development of a system of self-improvement and self-development among employees of the banking sector; providing a culture of communication with the client; own initiative of the bank, implementation of the newest technologies of financial entrepreneurship management. The task of functioning of the banking services market is to increase revenues, improve the satisfaction of consumers' needs, and expand their purchasing power, which contributes to the development of the national economy. The research envisaged the study of the identified problem on the basis of analysis of scientific researches of scientists, clarification of the state of banking services. We believe that an important condition for the competitiveness of banks is the ability to analyze and forecast future financial results. Some of the modern banking services are revealed, among them: payments through the terminal of self-service, Internet banking, trade acquiring, creation of a unique card, factoring. It is determined, that innovative technologies in the banking sphere considerably increase efficiency of work of both bank and clients; the cost of attracting new customers is reduced; the quality of work is increased. A list of some promising services of Ukrainian banks is given. The prospects for further research are seen in determining the quality of financial services of banks in Ukraine.

Keywords: innovation; innovative activity; innovation policy; banking services; competitive advantages; financial market.

References

1. Bondarenko, L. P. and Politylo M. P. (2018), “Banking innovations as a necessity for effective functioning of the banking market”, Investyciyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5-8
2. Tvoi Hroshi (2018), “Innovations in banking and financial services. The realities and the future”, available at: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/innovacii-v-sfere-bankovskih-i-finansovyh-uslug (Accessed 25 Feb 2019).
3. Leonov, S. V. (2011), “Innovative package of services as an instrument of crisis management of banking institutions of Ukraine”, Visnyk Sumskogo derzhavnogo universytetu. Seriya Ekonomika, vol. 1, pp. 174-179.
4. Pantyelyeyeva, N. M. (2013), “Organizational-economic mechanism of management of innovations of the banking system”, Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy Nacionalnogo banku Ukrayiny, vol. 1 (16), pp. 43-51.
5. Tkachuk, V. O. (2013), “Innovative policy of banks in the market of banking services”, Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. pracz. Ternopilskyj nacionalnyj ekonomichnyj universytet, vol. 14. no. 2, pp. 43-51.
6. Tkachuk, V. O. (2010), Marketyng u banku [Marketing at the bank], «TAJP», Ternopil, Ukraine.
7. Trudova, M. Ye. (2016), “Innovative prospects for development in the banking system of Ukraine”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 3, pp. 485-490.
8. PryvatBank (2019), “QR code payments”, available at: https://privatbank.ua/qr (Accessed 25 Feb 2019).
9. PryvatBank (2019), “Junior Card”, available at: https://privatbank.ua/qr (Accessed 25 Feb 2019).
10. Biznes-ekspert Prykarpattia (2019), “Figures - Facts - Analytics - Infographics - Recommendations”, available at: bizexpert.if.ua (Accessed 25 Feb 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 3258

Відомості про авторів

С. В. Стеблюк

к. пед. н., викладач економічних дисциплін,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

Svetlana Stebljuk

Candidate of Pedagogical SciencesMukachevo Cooperative Trade and Economic College

Як цитувати статтю

Стеблюк С. В. Розвиток банківських послуг в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6949 (дата звернення: 22.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.34

Stebljuk, Svetlana (2019), “Development of banking services in modern economic conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6949 (Accessed 22 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.