EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Є. Б. Хаустова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.37

УДК: 330.1; 37.07:005.4

Є. Б. Хаустова

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Аналіз наукових джерел показав існування різних підходів до пояснень сутності капіталізації. В запропонованій схемі капіталізація інтелектуальної діяльності виступає інструментом розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти (ЗВО). Тому оцінка можливостей використання наявних активів (їх обсягів) та результатів такого використання (додаткової вартості) дозволяє визначити рівень використання капіталу, тобто фактичний рівень його розвитку. При цьому зміна обсягів та результатів використання активів несе із собою зміну можливостей реалізації поставлених цілей діяльності, а значить зміну рівня використання капіталу або його розвитку, що також потребує проведення відповідної оцінки.
Відмінності в напрямах та загальні принципи розвитку інтелектуального капіталу привідних класичних університетів України стали підставою для побудувати структурно-логічної схему процесу розвитку інтелектуального капіталу ЗВО. Дана схема сформована, виходячи з особливостей та значення прямої та зворотньої капіталізації. Враховуючи мету капіталізації, а саме максимізація суспільної цінності власних та залучених інтелектуальних активів за результатами збільшення впливу ЗВО на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства (країни, регіону, міста), було позначено місце трансферу технологій та трансферу професійно-освітніх знань у взаємопов’язаному відновленні та нарощуванні інтелектуальних людських активів, активів відносин, інноваційних, інформаційних та процесних активів в ході освітньої та наукової діяльності.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; інтелектуальних активів; капіталізація інтелектуальної діяльності; розвиток інтелектуального капіталу; заклади вищої освіти.

Література

1. Маркс К. Капитал / К. Маркс. – Т. 1, кн. 1: Процес производства капитала. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. – 794 с.
2. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: навч. екон. словник–довідник / наук. ред.: Г. І. Башнянин, В. С. Іфтемічук; уклад. В. С. Іфтемічук [та ін.]. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 688 с. – С. 248.
3. Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання: монографія / за ред. М. А. Козоріз. – Львів, 2008. – 290 с.
4. Капитализация экономики: проблемы и перспективы : материалы семинара / Экономическа теория. – 2006. – № 6. – С. 90–102.
5. Горячук В. Ф. Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи / В. Ф. Горячук // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 1. – С. 270-278.
6. Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. / под ред. И. П. Булеева, Н. Е. Брюховецкой. – ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.

Y. B. Khaustova

CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Summary

The analysis of scientific sources has shown the existence of different approaches to explaining the essence of capitalization. In the proposed scheme, the capitalization of intellectual activity acts as an instrument for the development of intellectual capital of the institution of higher education (IHE). Therefore, estimating the possibilities of using available assets (their volumes) and the results of such use (value added) allows us to determine the level of capital use, that is, the actual level of its development. At the same time, the change in the volumes and results of the use of assets entails a change in the possibilities of realization of the set goals of activity, and thus the change in the level of use of capital or its development, which also requires an assessment.
Differences in directions and general principles of intellectual capital development of driving classical universities of Ukraine became the basis for constructing a structural and logical scheme of the development of intellectual capital of the IHE. This scheme is based on the features and values of direct and reverse capitalization. Taking into account the goal of capitalization, namely, maximizing the social value of own and attracted intellectual assets as a result of the increase of the impact of the IHE on the scientific and technical and socio-economic development of society (country, region, city), the place of transfer of technologies and transfer of vocational and educational knowledge in mutual The restoration and growth of intellectual human assets, assets of relationships, innovative, informational and process assets in the course of educational and scientific activities.
The structural and logical scheme of the process of development of intellectual capital IHE reflects the effect of the law of accumulation of capital, which requires a proportional reproduction of intellectual human capital, capital relations and organizational capital (information and process), which is ensured by a sufficient level of productivity of intellectual labor (wages) and increased opportunities for self-realization of them as carriers of specific knowledge, on the one hand, and a sufficient level of innovation in the activity of the IHE for the fulfillment of its social mission in the conditions of merging intellectual and financial capital, on the other hand.

Keywords: intellectual capital; intellectual assets; capitalization of intellectual activity; development of intellectual capital; institutions of higher education.

References

1. Marks, K. (1951), Kapital [Capital], vol. 1, issue. 1, Proces proizvodstva kapitala [The process of capital production], Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, Moscow, P. 794.
2. Bashnianyn, H. I. and Iftemichuk, V. S. (2004), Heneza rynkovoi ekonomiky (politekonomiia, mikroekonomika, makroekonomika, ekonomichnyi analiz, ekonomika pidpryiemstva, menedzhment, marketynh, finansy, banky, investytsii, birzhova diialnist, planuvannia): Terminy. Poniattia. Personalii: navch. ekon. slovnyk–dovidnyk [Genesis of the market economy (political economy, microeconomics, macroeconomics, economic analysis, enterprise economics, management, marketing, finance, banks, investments, stock exchange activities, planning, etc.) Terms: Concepts: Educational Economics Dictionary], Mahnoliia plius, Lviv, Ukraine, P. 688, p. 248.
3. Kozoriz, M. A. (2008), Metodolohichni osnovy otsinky rivnia kapitalizatsii subiektiv hospodariuvannia [Methodological bases of estimation of level of capitalization of business entities], Lviv, Ukraine, P. 290.
4. Capitalization of the economy: problems and prospects: seminar materials, Jekonomicheska teorija, vol. 6, pp. 90–102.
5. Horiachuk, V. F. (2010), "System analysis of the process of capitalization of the country's economy and its definition as a system", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 270-278.
6. Buleeva, I. P. and Brjuhoveckaya, N. E. (2011), Kapitalizacija predprijatij: teorija i praktika [Capitalization of enterprises: theory and practice], DonUJeP, Doneck, Ukraine, P. 328.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 9118

Відомості про авторів

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Y. B. Khaustova

Ph.D (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Хаустова Є. Б. Капіталізація інтелектуальної діяльності як інструмент розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6951 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.37

Khaustova, Y. B. (2019), “Capitalization of intellectual activity as a tool for the development of intellectual capital of the institution of higher education”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6951 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.