EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. О. Назарко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.38

УДК: 378.095

С. О. Назарко

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

В статті проаналізовано реформування національної вищої освіти, яке почалося з моменту прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). З’ясовано, що МОН відповідно до пропонованого документу розробив пакет змін, які поступово почали втілюватися в життя. Деякі новації, закладені в пакет змін, вже реалізовано, але робота з реалізації реформ за визначеними законом напрямами триває.
Автором зазначено, що одним із реформаційних напрямів є підготовка висококваліфікованих фахівців, компетенції яких формуються у вищій освіті і відтворюються на ринку праці.
Оскільки, сучасні потреби ринку праці пов’язані з поглибленням ринкових відносин, структурними змінами і циклічними коливаннями в економіці та стрімким розвитком бізнес-середовища. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професіонального досвіду.
Тому в статті акцентувалося на проблемі взаємодії системи вищої освіти з ринком праці є актуальним імперативом сьогодення на державному і особливо на регіональному рівнях. В цьому контексті дослідження проводилось в напрямку вивчення попиту та пропозиції в сферах вищої освіти і праці регіону.

Ключові слова: вища освіта; абітурієнт; профорієнтація; професійне самовизначення; безробітні; ринок праці; працевлаштування.

Література

1. Антонюк В. П. Вища освіта України у системі відносин ринку праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.evd-journal.org/download /2015/2(40)/pdf/18-Antonuk.pdf.
2. Вища освіта для безробітного: кого вчить Україна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/47628.
3. Головне управління статистики у Чернігівській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua.
4. Доповідь ООН про людський розвиток за 2018 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/images/ stories/HDR 2018/ UKR_ Ukraine_HDR2018.pdf.
5. Дослідження аналітичного центру CEDOS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cedos.org.ua.
6. Дослідницький центр «Міжнародного кадрового порталу» (HeadHunter Україна). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hh.ua.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. – М. : Ростинтэр, 1996. – 704 с.
8. Куценко В. І. Вища і післядипломна освіта в ринкових умовах / За наук. Ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України 2009. – 224 с.
9. Назарко С. О. Соціологічні аспекти формування світогляду молоді через призму престижності професії / М. І. Мурашко, С. О. Назарко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. - № 41. – С. 32–38 (Серія «Економічні науки»).
10. Назарко С. О. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг: монографія / М. П. Бутко, М. І. Мурашко, С. О. Назарко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 240 с.
11. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naps.gov.ua/ua/press/releases.
12. Оптимізація мережі ВНЗ: бажаний результат. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reform/58357.
13. Статистичні збірники «Вищі навчальні заклади Чернігівської області» «Освіта Чернігівщини», «Показники розвитку освіти Чернігівської області», «Інформаційно-статистичні матеріали». Ч., 2000 –2018 рр.
14. Тупичак Л. Л. Ринок праці регіону як головний чинник визначення потреб в освітніх послугах / Л. Л. Тупичак. // Демократичне врядування. - 2013.
15. Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cost.ua/news/421-college-business-cooperation.
16. Чернігівський регіональний центр зайнятості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/index.

S. O. Nazarko

THE EFFICIENCY OF REGIONAL HIGHER EDUCATION AS A MODERN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

Modernization of Ukraine's economy in the conditions of globalization and strengthening of integration processes requires the formation of innovative components of its economic potential. Consequently, higher education should aim at training highly skilled, competitive specialists in accordance with the needs of the region through information on changes in demand for professions and qualifications.
The reform of the national higher education began with the adoption of the new wording of the Law of Ukraine "On Higher Education" (2014). MES, in accordance with the proposed document, has developed a package of changes that have gradually begun to be put into practice. Some innovations incorporated in the package of changes have already been implemented, but work on the implementation of reforms in the areas determined by law continues.
One of the reform directions is the training of highly skilled professionals, whose competencies are formed in higher education and are reproduced in the labor market. Thus, higher education and vocational training are the determining factors in the employment of graduates of higher education institutions. The quality of the human resources potential of the labor market depends on their level.
After all, youth is the country's largest strategic resource. On the one hand, young age promotes high mobility, openness, readiness for change and job search, and on the other hand, young people lack the relevant experience to be competitive in the labor market.
As modern labor market needs are connected with the deepening of market relations, structural changes and cyclical fluctuations in the economy and the rapid development of the business environment. As a result, the requirements for skills and abilities of employees, their education and professional experience have changed.
Therefore, the problem of interaction of the system of higher education with the labor market is an actual imperative of the present at the state and especially at the regional level. In this context, the study was conducted to study demand and supply in the areas of higher education and labor in the region.

Keywords: higher education; entrant; vocational guidance; professional self-determination; unemployed; labor market; employment.

References

1. Antonyuk V.P. (2015), Higher education of Ukraine in the system of relations of the labor market, available at: http://www.evd-journal.org/download /2015/2(40)/pdf/18-Antonuk.pdf (Accessed January 24, 2019).
2. Higher education for the unemployed: whom Ukraine teaches (2018), available at: http://osvita.ua/vnz/47628 (Accessed January 24, 2019).
3. The Main Department of Statistics in the Chernihiv region (2018), available at: http://www.chernigivstat.gov.ua (Accessed January 24, 2019).
4. UN Human Development Report, 2018 (2018), available at: http://www.undp.org.ua/images/ stories/HDR 2018/ UKR_ Ukraine_HDR2018.pdf (Accessed January 24, 2019).
5. Research of CEDOS Analytical Center (2018), available at: https://cedos.org.ua (Accessed January 24, 2019).
6. Research Center «International Human Resources Portal» (HeadHunter Ukraine), available at: https://hh.ua (Accessed January 24, 2019).
7. Kotler F. (1996), Fundamentals of Marketing, Rosinter, Р. 704.
8. Kutsenko V.I. (2009), Higher and postgraduate education in market conditions, RVPS Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine , Kyiv, Ukraine, Р. 224.
9. Nazarkо S.O. (2010), Sociological Aspects of Formation of Youth's Worldview through the Prism of the Prestige of the Profession, Chernihiv: ChTTU, № 41, рр. 32-38 (Series «Economic Sciences»).
10. Nazarko S.O. (2013), Social aspects of modernization of regional development in the conditions of integration of the market of educational services: a monograph, Chernihiv, Ukraine, Desna Polygraph, Р. 240.
11. National report on the state and prospects of education in Ukraine (2018), available at: https://naps.gov.ua/ua/press/releases (Accessed January 24, 2019).
12. Optimization of the university network: the desired result (2018), available at: https://osvita.ua/vnz/reform/58357 (Accessed January 24, 2019).
13. Statistical collections (2000 - 2018) «Higher educational establishments of Chernihiv region» «Education of Chernihiv region», «Indicators of development of education of Chernihiv region», «Information and statistical materials», Chernihiv, Ukraine, Р. 224.
14. Tupychak L. (2013), Labor market of the region as the main factor determining the needs for educational services, Democratic Governance.
15. Universities and business: international cooperation and perspectives for Ukraine (2018), available at: http://cost.ua/news/421-college-business-cooperation (Accessed January 24, 2019).
16. Chernihiv Regional Employment Center(2018), available at: http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/index (Accessed January 24, 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 3239

Відомості про авторів

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

S. O. Nazarko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

Як цитувати статтю

Назарко С. О. Ефективність регіональної вищої освіти як виду економічної діяльності. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6952 (дата звернення: 22.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.38

Nazarko, S. O. (2019), “The efficiency of regional higher education as a modern economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6952 (Accessed 22 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.