EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Сметанюк, С. А. Зварищук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.40

УДК: 658.15

О. А. Сметанюк, С. А. Зварищук

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті відзначено, що поняття фінансової стійкості є ширшим за традиційні економічні категорії, такі як, «кредитоспроможність», «рентабельність» та інші, адже інтегрує у собі оцінку фінансових результатів підприємства з багатьох сторін. Авторами визначено, що фінансова стійкість є багатогранним економічним явищем, що виявляє здатність підприємства здійснювати свою діяльності безперебійно, незважаючи на загрози, які можуть позначатись на його господарській активності. Фінансова стійкість досліджується як комплексна категорія, яка з однієї сторони розглядає суто внутрішні елементи забезпечення стабільної роботи підприємства, а з іншої – передбачає ефективне функціонування підприємства в мінливих умовах, котрі часто здійснюють дестабілізуючий вплив. Доведено, що оптимізація фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства здійснюється для забезпечення якісних змін у складі інших елементів фінансового стану, що забезпечує нові можливості для його економічного зростання. Обґрунтовано доцільність використання при управлінні структурою фінансових ресурсів методів, які враховують специфічні галузеві особливості підприємства такі як сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних факторів, значна тривалість виробничого циклу, використання частини готової продукції у власному виробництві, конкуренцію на ринку та інші. Виявлено особливості ідентифікації фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства на основі оцінювання відносних показників фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Вінницької області, де у даний час створюються передумови для трансформації міжгалузевих відносин, налагоджується механізм цінового та фінансово-кредитного спрямування на ефективний розвиток аграрного сектору, формується система інвестиційно-інноваційного забезпечення сільського господарства. Проведені розрахунки показників фінансової стійкості підтверджують наявність порушень платіжного балансу підприємств та неналежну структуру розподілу власного капіталу сільськогосподарських підприємств регіону.

Ключові слова: фінансова стійкість; фінансовий стан; сільськогосподарське підприємство; фінансова залежність; маневрування робочим капіталом; рівновага; власний капітал.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/svvpzkd_u.htm.
2. Іноземні інвестори вклали в українське сільське господарство 1 млрд доларів // УНН. – 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unn.com.ua/uk/news/1730593-inozemni-investori-vklali-v-ukrayinske-silske-gospodarstvo-1-mlrd-dolariv
3. Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : [монографія] / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова. – К. : КНЕУ, 2011. – 184 с.
4. Гізатулліна О. М. Фінансова стійкість підприємства: економічна сутність та методика оцінки / О. М. Гізатулліна // Прометей. – 2010. – № 2. – С. 239-244.
5. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.В. Савицька. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Знання, 2010. – 654 с.
6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник / В.М. Івахненко. – Київ: Знання-Прес, 2000. – 208 с.
7. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ю.М.Тютюнник. – К.: Знання, 2012. – 815 с.
8. Мішина С. В. Аналіз у галузях виробництва та послуг : навч. посібн. / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 240 с.
9. Захарова Н.Ю. Оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств/ Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2012. – №3, 28
10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/informatsiya-dlya-zmi/2012-05-29-12-14-25/506----2018-/5683-2018-11-16-12-31-45.html
11. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2009 .– 536 с

O. A. Smetaniuk, S. A. Zvaryshchuk

FEATURE IDENTIFICATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article notes that the concept of financial sustainability is wider than traditional economic categories, such as "creditworthiness", "profitability" and others, since it integrates the estimation of financial results of the enterprise from many parties. The authors ware defined that financial sustainability is a multi-faceted economic phenomenon that manages the ability of an enterprise to carry on its activity without interruption, despite threats that may affect its economic activity. Financial stability is investigated as a complex category, which on the one hand considers purely internal elements of ensuring the stable operation of the enterprise, and on the other - provides for the effective operation of the enterprise in a changing environment, which often has a destabilizing effect. It is proved that optimization of financial stability of agricultural enterprise is carried out to provide qualitative changes in composition of other elements of the financial state, providing new opportunities for its economic growth. The expediency of use in the management of the structure of financial resources methods that take into account specific industry features of the enterprise such as seasonality of production, dependence on natural and climatic factors, a significant length of the production cycle, the use of part of the finished product in its own production, competition in the market and others. The peculiarities of identification of financial sustainability of agricultural enterprise on the basis of estimation of relative indicators of financial stability of agricultural enterprises of Vinnytsia region are revealed, where the preconditions for the transformation of inter-branch relations are created, the mechanism of price and financial-credit direction for the effective development of the agrarian sector is being established, the system of investment-innovation support is being created Agriculture. The conducted calculations of indicators of financial sustainability confirm the existence of violations of the balance of payments of enterprises and inappropriate structure of the distribution of equity capital of agricultural enterprises in the region.

Keywords: financial stability; financial condition ; agricultural enterprise; financial dependence; maneuvering working capital; equilibrium; equity.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/svvpzkd_u.htm (Accessed 25 Feb 2019).
2. UNN (2018), “Foreign investors have invested $ 1 billion in Ukrainian agriculture”, available at: https://www.unn.com.ua/uk/news/1730593-inozemni-investori-vklali-v-ukrayinske-silske-gospodarstvo-1-mlrd-dolariv (Accessed 25 Feb 2019).
3. Poddier'ohin, A. M. and Naumova, L. Yu. (2011), Finansova stijkist' pidpryiemstv v ekonomitsi Ukrainy [Financial stability of enterprises in the economy of Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Gizatullina, O.M. (2010), “Financial durability of enterprise : economical essence and methodology of evaluation”, Prometei, vol. 2, pp. 239-244.
5. Savitskaya, G.V. (2010), Ekonomichnyy analiz diyalnosti pidpryyemstva [Economic analysis of activity of enterprise], 3rd ed, Prometey, Kyiv, Ukraine.
6. Ivahnenko, V. M. (2000), Kyrs ekonomichogo analizy [Course of economic analysis], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
7. Tjutjunnyk, Ju. M. (2012), Finansovyj analiz [Financial analysis]. Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Mishyna, S. V. and Mishyn, O. Yu. (2008), Analiz u haluzyakh vyrobnytstva ta posluh [The analysis in the fields of production and services], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
9. Zakharova, N.Yu. (2012), “Assessment of financial stability of agricultural enterprises”, Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 3, p.28
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), “By the day the farm worker”, available at: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/informatsiya-dlya-zmi/2012-05-29-12-14-25/506----2018-/5683-2018-11-16-12-31-45.html (Accessed 25 Feb 2019).
11. Poddyerohin, A.M. (2009), Finansovyy menedzhment [Financial management], KNEU, Kiev, Ukraine.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8209

Відомості про авторів

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. A. Smetaniuk

PhD, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


С. А. Зварищук

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

S. A. Zvaryshchuk

student , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Сметанюк О. А., Зварищук С. А. Особливості ідентифікації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6954 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.40

Smetaniuk, O. A. and Zvaryshchuk, S. A. (2019), “Feature identification of financial sustainability of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6954 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.