EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
І. І. Білоус

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.41

УДК: 65.012.8:316.4

І. І. Білоус

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

В статті досліджено нормативно-правове забезпечення щодо розкриття суті соціальної безпеки, зокрема визначено, що незважаючи на актуальність та важливість питання соціальної безпеки, єдине офіційне визначення даного терміну міститься лише в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Також висвітлено погляди різних науковців щодо визначення дефініції соціальної безпеки.
Для більш повного визначення поняття «соціальна безпека» досліджено суть та мету ключових категорій, які утворюють зміст цієї дефініції, зокрема безпека, соціальна держава та соціальна функція держави. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення “соціальна безпека”.
З'ясовано роль соціальної безпеки в системі національної безпеки держави.
Визначено основні загрози національній безпеці держави в соціальній сфері та проведено аналіз основних індикаторів загроз соціальної безпеки, зокрема: високий рівень бідності, соціальна нерівність та висока диференціація доходів населення, бідність працюючого населення, погіршення стану фізичного здоров’я населення, погіршення демографічного стану держави. На основі чого встановлено, що практично з усіх найважливіших соціальних показників світового цивілізованого розвитку Україна продовжує перебувати в небезпечній зоні.

Ключові слова: соціальна безпека; національна безпеки; населення; безпека; загрози.

Література

1. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки [Текст] : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості . – К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с.
2. Новикова О.Ф. Організаційно-економічне регулювання соціальної безпеки в системі державного управління. Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 1998. – 51с.
3. Конституція України. Режим відкритого доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
4. Копенгагенська декларація про соціальний розвиток. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505
5. Закон України про основи національної безпеки України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15
6. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0060665-07
7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України". Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n7
9. Закон України «Про національну безпеку України». Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
10. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист : навч. посібн. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. – К. : Вид-во "Основи", 2004. – 491 с.
11. Приятельчук А. О. Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин / А. О. Приятельчук, О. М. Іщенко // Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2010. – № 19. – С. 135-140.
12. Весельська Л. А. Соціальна безпека: проблема визначення / Л. А. Весельська // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3. – С. 457-461. – (Серія управління).
13. Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення / О.Ф. Новікова. – Донецьк : Вид-во ІЕП НАН України, 1997. – 460 с.
14. Скуратівський В., Линдюк О. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення // Вісник Національної академії державного управління.– 2011.– №3. – С. 194–204.
15. Коленда Н.В. Соціальна безпека населення та її основні складові / Н.В. Коленда // Modern directions of theoretical and applied researches. – 2013. – March, 19-30. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.sworld.com.ua/index.php/ru/ component/search/?searchword=коленда&ordering=&searchphrase=all
16. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави / Г.А. Пастернак-Таранушенко. – К. : Ін-т держ. упр. і самоврядування при КМ України, 1994. – 112 с.
17. Подольська Є.А. Новий сенс й інноваційні способи забезпечення соціальної безпеки / Є.А. Подольська, П.О. Назаркін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Соціологія і політичні науки. – 2015. – Т. 20. – Вип. 2. – С. 19–25.
18. Сиченко О.О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави / О.О. Сиченко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Державне управління. – 2012. – Т. 186. – Вип. 174. – С. 34–38.
19. Підлипна Р.П. Методологічні засади тлумачення дефініції “соціальна безпека” / Р. П. Підлипна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 275-280.
20. Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системних показників [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua/
21. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
22. Енциклопедія Сучасної України. – К. : Вид-во "Либідь", 2003. – Т. 2. – 871 c.
23. Теория государства и права: Учебник под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юрист, 2002. – 591 с.
24. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира : [акад. курс] : учеб. / О. Ф. Скакун ; Министерство образования и науки Украины. – К. : Ін Юре, 2008. – 460 с.
25. Гетьман Г.П. Чи стане Україна соціальною державою? Бесіди про конституцію [Текст] / Гетьман Г.П., Килимник Ю.В. – К.: Пресс, 1996. – 187с.
26. У ситуації з бідністю в Україні відбулися позитивні зрушення, водночас рівень бідності за немонетарним критерієм у 2017 році збільшився до 27% - Рахункова палата: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16757361
27. Що в Україні погіршувало ситуацію з правами людини у 2017? // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vgoru.org/index.php/prava-lyudini/item/24293-shcho-v-ukraini-pohirshuvalo-sytuatsiiu-z-pravamy-liudyny-u-2017
28. В Україні середня зарплата становить 190 євро і є найнижчою в Європі // Центр інформації про права людини [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://humanrights.org.ua/material/v_ukrajini_serednjia_zarplata_skladaje_190_jevro_i_je_najnizhchojiu_v_jevropi
29. Навіть за Держстатом в Україні чоловіки заробляють на 27% більше за жінок // Центр інформації про права людини [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://humanrights.org.ua/material/navit_za_derzhstatom_v_ukrajini_ choloviki_zarobljiajiut_na_27_bilshe_za_zhinok_
30. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

I. I. Bilous

CONCEPT OF SOCIAL SECURITY AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The article examines the legal framework for disclosing the essence of social security, in particular, it is determined that despite the urgency and importance of the issue of social security, the only official definition of this term is contained only in the Methodological Recommendations for the calculation of the level of economic security of Ukraine. Over the past decades, scientists have been studying and analyzing in detail the reasons for the actualization of social security issues. However, in the domestic science, the social component of Ukraine's national security has an extremely inadequate level of theoretical elaboration. The article outlines the views of various scholars in defining the definition of social security.
For a more complete definition of the concept of "social security", the essence and purpose of the key categories that form the meaning of this definition, in particular, security, social state and social function of the state, are explored. On the basis of the research, it was established that social security is intended to provide a decent standard of living for the population, and on the basis of this proposed author's definition of "social security".
The role of social security in the system of national security of the state is determined. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", in particular on the issue of social security, is investigated. It is noted that it is social stability that plays a key role in the whole system of national security. It is determined that ineffective reform of the social sphere of society leads to a number of certain threats to national security.
The main threats to the national security of the state in the social sphere are identified and the main indicators of threats to social security are analyzed, in particular: high poverty, social inequality and high differentiation of incomes, poor working population, deterioration of the state of physical health of the population, worsening of the demographic state of the state. It is decided that one of the main factors of the emergence of many threats to social security is the unresolved social problems in the vast majority of Ukrainian society. On the basis of this, it is established that practically from all the most important social indicators of the world civilized development, Ukraine continues to be in a dangerous zone.

Keywords: social security; national security; population; security; threats.

References

1. Novikova, O. F. Sydorchuk, O. H. and Pan'kova, O. V. (2018), Stan ta perspektyvy sotsial'noi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Status and prospects of social security in Ukraine: expert assessments], L'vivs'kyj rehional'nyj instytut derzhavnoho upravlinnia NADU, NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, Kyiv, Ukraine.
2. Novykova, O.F. (1998), “Organizational and economic regulation of social security in the system of public administration”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =254%EA%2F96-%E2%F0 (Accessed 25 Feb 2019).
4. UN (1995), “Copenhagen Declaration on Social Development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505 (Accessed 25 Feb 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On the Fundamentals of National Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 25 Feb 2019).
6. Ministry of Economy of Ukraine (2007), “On Approval of the Methodology for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0060665-07 (Accessed 25 Feb 2019).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On Approval of Methodical Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 25 Feb 2019).
8. President of Ukraine (2015), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 “On the Strategy of National Security of Ukraine””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n7 (Accessed 25 Feb 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 25 Feb 2019).
10. Libanova, E. and Palij, O. (2004), Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [Labor Market and Social Protection], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
11. Pryiatel'chuk, A. O. (2010), “Social security in the context of managing the development of susceptible vodnosin”, Al'manakh: Filosofs'ki problemy humanitarnykh nauk, vol. 19, pp. 135-140.
12. Vesel's'ka, L. A. (2010), “Social security: the problem of assignment”, Naukovy Vіsnik of the Academy of municipal administration: znіrnik naukovih prats, Seria Management, vol. 3, pp. 457-461.
13. Novikova, O.F. (1997), Sotsial'na bezpeka: orhanizatsijno-ekonomichni problemy i shliakhy vyrishennia [Social security: Organizational economical problems and the success of the virus], Institute of Economics and Forecast of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
14. Skurativs'kyj, V. and Lyndiuk, O. (2011), “Social security of Ukrainian society and ways of ensuring it”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp. 194–204.
15. Kolenda, N.V. (2013), “Modern directions of theoretical and applied researches”, Scientific World, [Online], available at: www.sworld.com.ua/index.php/ru/component/search/?searchword=Коленда&ordering=&searchphrase=all (Accessed 25 Feb 2019).
16. Pasternak-Taranushenko, H.A. (1994), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state], Institute of public administration and self-government at the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
17. Podol's'ka, Ye.A. (2015), “New sense and innovative ways to ensure social security”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu, Seriia : Sotsiolohiia i politychni nauky, vol. 20, no. 2, pp. 19–25.
18. Sychenko, O.O. (2012), “Social security in the system of national security of the state”, Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylians'ka akademiia». Ser. : Derzhavne upravlinnia, vol. 186, no. 174, pp. 34–38.
19. Pidlypna, R.P. (2015), “Methodological principles for the interpretation of the definition of “social security””, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25, no. 2, pp. 275-280.
20. Davydiuk, O.O. (2010), “Social security: the problems of theoretical analysis and the construction of system indicators”, [Online], available at: http://cpsr.org.ua/?pr=6&id=175 (Accessed 25 Feb 2019).
21. Busel, V. T. (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Perun, Kyiv, Ukraine.
22. NASU Institute of Encyclopaedic Research (2003), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Contemporary Ukraine], vol.2, Lybid, Kyiv, Ukraine.
23. Babaev, V.K. (2002), Teoryia hosudarstva y prava [The theory of state and law], Yuryst, Moscow, Russia.
24. Skakun, O. F. (2008), Obschee sravnytel'noe pravovedenye: osnovnye typy (sem'y) pravovykh system myra [General comparative law: the main types (families) of the legal systems of the world], In Yure, Kyiv, Ukraine.
25. Het'man, H.P. (1996), Chy stane Ukraina sotsial'noiu derzhavoiu? Besidy pro konstytutsiiu [Will Ukraine become a social state? Conversations about the constitution], Press, Kyiv, Ukraine.
26. Accounting Chamber (2018), “In the situation of poverty in Ukraine, there have been positive developments, while the poverty rate for the non-monetary criterion in 2017 has increased to 27%”, available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16757361 (Accessed 25 Feb 2019).
27. Vhoru (2017), “What has worsened the human rights situation in Ukraine in 2017?”, available at: http://vgoru.org/index.php/prava-lyudini/item/24293-shcho-v-ukraini-pohirshuvalo-sytuatsiiu-z-pravamy-liudyny-u-2017 (Accessed 25 Feb 2019).
28. Human Rights Information Center (2018), “In Ukraine, the average salary is 190 euros and is the lowest in Europe”, available at: https://humanrights.org.ua/material/v_ukrajini_serednjia_zarplata_ skladaje_190_jevro_i_je_najnizhchojiu_v_jevropi (Accessed 25 Feb 2019).
29. Human Rights Information Center (2017), “Even under the State Statistics Service in Ukraine men earn 27% more than women”, available at: https://humanrights.org.ua/material/navit_za_ derzhstatom_v_ukrajini_choloviki_zarobljiajiut_na_27_bilshe_za_zhinok_ (Accessed 25 Feb 2019).
30. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 Feb 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 9290

Відомості про авторів

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

I. I. Bilous

I. I. BilousCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Білоус І. І. Поняття соціальної безпеки та її роль в системі національної безпеки держави. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6955 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.41

Bilous, I. I. (2019), “Concept of social security and its role in the system of national security of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6955 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.