EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. В. Лепьохін, О. В. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.42

УДК: 338.242.4

О. В. Лепьохін, О. В. Іващенко

ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті здійснено узагальнення досвіду концентрації банківського капіталу із застосуванням механізму поглинання та злиття банків економічно розвинутих країн та визначено напрями його адаптації у вітчизняну практику з метою забезпечення фінансової безпеки України, а саме запропоновано: створення спеціалізованої державної інституції, яка має здійснювати контроль процедури злиття і поглинання банків і забезпечення її прозорості; формування виваженої державної політики щодо стимулювання концентрації банківського капіталу; розробити систему методичного та консультаційного забезпечення комерційних банків у здійсненні операцій злиття і поглинання; створити на державному рівні інформаційний банк даних, основною функцією якого має стати накопичення інформації за встановленими параметрами щодо сторін угод та результатів злиття, поглинання банків; впровадити систему податково-фінансових стимулів для банків, що об’єднуються; посилити державний контроль щодо процесу злиття, поглинання банків з метою не допустити шахрайства.
Удосконалення законодавства в сфері злиття, поглинання банків слід здійснювати в напрямах: захисту інтересів банківських клієнтів шляхом підтримки конкуренції та запобігання монополізації ринку банківських послуг; розширення переліку банківських послуг і підвищення загальної культури банківського бізнесу; підвищення прозорості угод і діяльності банків, що об’єднуються, розкриття інформації про діяльність і стратегії розвитку.

Ключові слова: фінансова безпека; банки; злиття; поглинання; регулювання; контроль; ефективність.

Література

1. Васильчишин О.Б. Злиття та поглинання в банківській системі України. ScienceRise. 2015. № 6(3). С. 43–50.
2. Гнатишак О. В. Вплив злиття та поглинання на формування вартості банку. Бізнес Інформ. 2012. № 9. С. 269–272.
3. Ковач М.Й. Управління ризиками в процесі здійснення операцій злиття, придбання та поглинання банків. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 5. С. 35–39.
4. Колодізєв О.М. Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 1. С. 221–227.
5. Кот О.В., Дзюбанова Н. Д. Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 165–168.
6. Мусій Я.М. Забезпечення конкурентоспроможності банківського сектору на прикладі регулювання угод злиття і поглинання у США. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2. С. 144–148.
7. Мусій Я.М. Умови регулювання процесів злиття і поглинання в контексті забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора України. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 293–298.
8. Мусій Я. Особливості злиття і поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України. Економічний аналіз. 2013. Т. 13. С. 223–229.
9. Набок І.І., Вішнякова О. В. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 116–120.
10. Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121–III від 7 грудня 2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5–6. ст.30.
11. Радова Н.В. Фінансова глобалізація та її вплив на національні процеси злиття та поглинання банків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 16(3). С. 119–122.

Oleksandr Lepokhin, Olga Ivashchenko

MEASURES TO STIMULATE THE CONCENTRATION OF BANK CAPITAL IN THE PROCESS OF FORMING A MECHANISM FOR ENSURING UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

Summary

The article summarizes the experience of concentrating bank capital with the use of the mechanism of absorption and merging banks of economically developed countries and identifies the directions of its adaptation to domestic practice in order to ensure the financial security of Ukraine, namely, it is proposed:
1) the creation of a specialized state institution, which should control the merger and acquisition procedures of banks and ensure the transparency of the procedure;
2) the formation of a well-balanced state policy to stimulate the concentration of bank capital. It is necessary to prevent the monopolization of the banking services market and the unjustified reduction of the number of regional banks, including medium and small, who work successfully with regular customers. The concentration of capital is important for the creation of large systemic banks, including transnational ones;
3) develop a system of methodological and consulting support for commercial banks in the implementation of mergers and acquisitions. The efforts of the National Bank of Ukraine should be aimed at providing advisory assistance to commercial banks at the stage of drawing up a business plan for mergers and acquisitions, for what it is expedient to create a commission with its respective functional responsibilities in its structure;
4) to create at the state level an information bank of the data, the main function of which should be the accumulation of information on the parameters set by the parties to the agreements and results of mergers, takeovers of banks;
5) introduce a system of tax and financial incentives for united banks, namely: tax benefits, access to attractive market segments; tax relief for the seller of a financial institution, etc.;
6) to strengthen state control over the process of merger, absorption of banks in order to prevent fraud. Mergers and acquisitions should contribute to increasing the stability of the banking system of the country, reducing the risk to depositors and investors.
The generalization of the essence and components of financial security of the state deepen the theory of economic science. The implementation of the measures proposed in the article for the formation of an effective mechanism of consolidation and concentration of bank capital will make it possible to significantly increase the financial security of the country.

Keywords: financial security; banks; mergers; acquisitions; regulation; control; efficiency.

References

1. Vasylchyshyn O.B. (2015) Zlyttia ta pohlynannia v bankivskii systemi Ukrainy [Mergers and acquisitions in the banking system of Ukraine]. ScienceRise. 2015. no. 6(3). pp. 43–50.
2. Hnatyshak O. V. (2012) Vplyv zlyttia ta pohlynannia na formuvannia vartosti banku [The influence of mergers and acquisitions on the formation of the bank's value]. Biznes Inform [Business Inform]. 2012. no. 9. pp. 269–272.
3. Kovach M.Y. (2018) Upravlinnia ryzykamy v protsesi zdiisnennia operatsii zlyttia, prydbannia ta pohlynannia bankiv [Risk Management in the Process of Merger, Acquisition and Acquisition of Banks]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]. 2018. no. 5. pp. 35–39.
4. Kolodiziev O.M. (2014) Otsinka vplyvu faktoriv mikroseredovyshcha na vartist bankiv Ukrainy v uhodakh zlyttia ta pohlynannia [Assessment of the influence of micro-environment factors on the value of Ukrainian banks in merger and acquisition transactions]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky [Financial and credit activity: problems of theory and practice]. 2014. vol. 1. pp. 221–227.
5. Kot O.V., Dziubanova N. D. (2012) Pereiniattia bankamy Ukrainy zarubizhnoho dosvidu provedennia protsesiv zlyttia i pohlynannia [The adoption by the banks of Ukraine of foreign experience in the process of mergers and acquisitions]. Biznes Inform [Business Inform]. 2012. no. 6. pp. 165–168.
6. Musii Ya.M. (2013) Zabezpechennia konkurentospromozhnosti bankivskoho sektoru na prykladi rehuliuvannia uhod zlyttia i pohlynannia u SShA [Ensuring the competitiveness of the banking sector on the example of regulation of mergers and acquisitions in the USA]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy [Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine]. 2013. no. 2. pp. 144–148.
7. Musii Ya.M. (2014) Umovy rehuliuvannia protsesiv zlyttia i pohlynannia v konteksti zabezpechennia konkurentospromozhnosti bankivskoho sektora Ukrainy [Terms of regulation of mergers and acquisitions in the context of ensuring the competitiveness of the banking sector of Ukraine]. Biznes Inform [Business Inform]. 2014. no. 7. pp. 293–298.
8. Musii Ya. (2013) Osoblyvosti zlyttia i pohlynannia u bankivskomu sektori YeS: vysnovky dlia Ukrainy [Mergers and Acquisitions Features in the EU Banking Sector: Conclusions for Ukraine]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. 2013. vol. 13. pp. 223–229.
9. Nabok I.I., Vishniakova O. V. (2017) Zlyttia i pohlynannia v bankivskii sferi: suchasni tendentsii yevropeiskoho i vitchyznianoho rynkiv [Mergers and Acquisitions in the Banking Sector: Current Trends in European and Domestic Markets]. Stratehiia rozvytku Ukrainy [Strategy of development of Ukraine]. 2017. no. 1. pp. 116–120.
10. Pro banky i bankivsku diialnist. Zakon Ukrainy no. 2121–III vid 7 hrudnia 2000 r.. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Resolution of the Verkhovna Rada]. 2001. no. 5–6. Article 30.
11. Radova N.V. (2016) Finansova hlobalizatsiia ta yii vplyv na natsionalni protsesy zlyttia ta pohlynannia bankiv [Financial globalization and its impact on national processes of mergers and acquisitions of banks]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky [Scientific Herald of Kherson State University. Sir : Economics]. 2016. vol. 16(3). pp. 119–122.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 3237

Відомості про авторів

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Oleksandr Lepokhin

PhD in Economics, associate professor, Head of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University


О. В. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Olga Ivashchenko

PhD in Economics, associate professor of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Лепьохін О. В., Іващенко О. В. Заходи стимулювання концентрації банківського капіталу в процесі формування механізму забезпечення фінансової безпеки України. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6956 (дата звернення: 22.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.42

Lepokhin, Oleksandr and Ivashchenko, Olga (2019), “Measures to stimulate the concentration of bank capital in the process of forming a mechanism for ensuring Ukraine's financial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6956 (Accessed 22 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.