EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. М. Шевченко, О. О. Казак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.43

УДК: 330.322.1:338.28

О. М. Шевченко, О. О. Казак

РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових поглядів з приводу сутності краудфандингу, уточнено економічну сутність цієї категорії. Акцент робиться, перш за все, на те, що краудфандинг є інноваційним інструментом фінансування технологічних проектів цифрової економіки. З’ясовані агенти краудфандингового процесу, розкриті переваги використання такого типу фінансування з позиції кожного учасника. Визначені основні види краудфандингу залежно від особливостей винагороди інвестору. Проаналізовано провідний зарубіжний досвід застосування зазначеного інструменту фінансування, доведено на основі аналізу статистичних даних його динамічний розвиток. Досліджено стан українського ринку краудфандингу та виявлені специфічні особливості його функціонування. На основі аналізу тенденцій функціонування краудфандингу у економічно розвинутих країнах та специфічних особливостей національного «фінансування натовпом» запропоновані основні напрями його розвитку в умовах цифрової трансформації економіки України.

Ключові слова: краудфандинг; цифрова економіка; інновації; технологічний проект; краудфандингова платформа; ринок краудфандингу.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 25.01.2019
2. Рудых Е.С. Цифровая экономика: тенденции 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539465 /%D0%9A%D0%A
128.03%20-%20% D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%85.pdf. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 26.01.2019
3. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Джефф Хау; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
4. Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №1. – 172–182.
5. Єлісєєва Л.В. Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду / Л.В. Єлісєєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Економіка і менеджмент». – 2017. – № 23. – С. 8 – 11.
6. Гусева Д.Е. Краудфандинг: сущность, преимущества и риски/ Д.Е. Гусева, , Н. Малыхин //Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и Право». –2014. – № 9–10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep14-09/1278-a. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 02.02.2019.
7. Тульчинська С.О . Особливості краудфандинг як різновиду інвестування /С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, М.О. Голуб //Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. – №19. – С. 132 – 140.
8. Поліщук В.Г. Зарубіжний досвід фінансування проектів за схемою краудфандинг/ В.Г. Поліщук, В.І. Прокоп // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 63 –66.
9. Марченко О.С. Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види /О.С. Марченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013. –№ 4 (15). – 26–34.
10. Тягунова З.О. Краудфандинг: світовий досвід та практика / З.О. Тягунова, В.М. Бондаренко //Інноваційна економіка. – 2015. – № 3 (58). – С. 25–32.
11. Васильєв О.В. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу / О.В. Васильєв, С.С. Матющенко// Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 36 – 40.
12. Щегловська Т.В. Краудфандинг у світовому медіапросторі / Т.В. Щегловська, О. І. Кокорська // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. – 2018. – Том 1. Випуск 10. – С. 123– 127.
13. Корнух О.В. Краудфандинг як інноваційне джерело фінансування в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Корнух, Ю.А. Донських //Ефективна економіка. – 2018. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6686. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 02.02.2019.
14. Абакуменко О.В. Краудфандинг як інструмент фінансування інноваційно-технологічних проектів/ О.В. Абакуменко, Б.І. Куценко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. – 2016. –№ 1 (7). – С. 52 –60.
15. Волосович С.В. Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів [Електронний ресурс] / С.В. Волосович, А.В. Василенко // Електронне наукове видання «Modern Economics. –2017. – №4 – С. 13–19. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 04.02.2019.
16. Миляев К.В. Роль крауд-сервисов и пирингового кредитования в развитии венчурной экосистемы России / К.В. Миляев, О.А. Жданова // Аудитор. – 2016. – № 8. – С. 48–53.
17. Ларионов Н.А. Развитие новых моделей венчурного финансирования / Н.А. Ларионов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2013. – № 3. – С. 101–103.
18. Ковальчук К.Ф. Мережеві методи фінансування діяльності інноваційних підприємств / К.Ф. Ковальчук, Н.П. Козенкова // Економічний вісник. – 2017. – №4. – С. 142–153.
19. Щетинина Е.А. Акционерный краудфандинг как альтернативная модель финансирования бизнеса на раннем этапе развития и стартапов: международные подходы / Е.А. Щетинина // Экономический вектор. – 2016. – № 1. – С. 22–27.
20. Отливанская Г.А. Перспективы и возможности применения краудфандинга в инвестиционной деятельности предприятий Украины / Г.А. Отливанская // Проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 276–281.
21. Санин М.К. История развития краудфандинга. Классификация видов. Анализ перспектив развития и преимуществ / М.К. Санин //Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. –2015. – № 4. – С. 57–63.
22. Офіційний сайт «Kickstarter» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 30.01.2019.
23. Воробьева О.И. Краудфандинг: интернет-сервис народного финансирования / О.И. Воробьева, С.Л. Миньков //Современные наукоемкие технологии. – 2014. –№ 5 (часть 2) – С. 66–68.
24. Рукавишников С.В. Краудфандинг в системе предпринимательства, его видьі и используемьіе технологии / С.В. Рукавишников // Вестник университета. – 2017. – № 2. – С. 189–193.
25. 2015 CF The Crowdfunding Industry Report / CrowdSourcing.org : The Industry Website. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global&crowdfunding&market&to&reach&344b&in&2015&predicts&massolutions&2015cf&industry&report/45376. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 28.01.2019.
26. Report: Global Crowdfunding Market 2016-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://crowdfundbeat.com/mobile/2016/02/03/report-global-crowdfunding-market-2016-2020// – Назва з екрану. – Дата перегляду: 28.01.2019.
27. Global Crowdfunding Market 2017-2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://finance.yahoo.com/news/global-crowdfunding-market-2017-2021-182400851.html– Назва з екрану. – Дата перегляду: 28.01.2019.
28. В 2018 году украинцы собрали на краудфандинге больше $2 млн. Вот 15 самых успешных проектов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/2018/12/18/kraudfanding-ukrainy-2018/– Назва з екрану. – Дата перегляду: 06.02.2019.
29. Гуцал І. Українська Біржа Благодійності: як контролювати більше 1000 благодійних проектів на рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bitrix.ua/products/intranet/projects/cases/7601037/.– Назва з екрану. – Дата перегляду: 06.02.2019.
30. Офіційний сайт «Спільнокошт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biggggidea.com. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 30.01.2019.
31. Краудфандинг – выход за рамки «традиционного» финансирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commercialproperty.ua/interview/kraudfanding-vykhod-za-ramki-traditsionnogo-finansirovaniya/. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 06.02.2019.
32. Офіційний сайт «На старте» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://na-starte.com. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 30.01.2019.
33. Баклан А.В. В Україні успішно запущено платформу “народного” кредитування малого бізнесу http://platforma-msb.org/v-ukrayini-uspishno-zapushheno-platformu-narodnogo-kredytuvannya-malogo-biznesu/. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 06.02.2019.
34. Краудфандинг допоможе реалізувати шкільні проекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://naurok.com.ua/post/kraundfanding-dopomozhe-realizuvati-shkilni-proekti. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 06.02.2019.

О. М. Shevchenko, О. О. Kazak

CROWDFUNDING DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE’S ECONOMY

Summary

The digital transformation of business doing has led to the transition from the business model “all we do to ourselves” to the business model “on its own plus the “crowdfunding””.
The purpose of the article is to study the economic essence of crowdfunding, its types; conducting analysis of world experience of using crowdfunding and revealing specific features of its functioning in the conditions of digital transformation in Ukraine.
The analysis of scientific views on the essence of crowdfunding is made, the economic essence of this category is specified. The emphasis is first of all on the fact that crowdfunding is an innovative tool for financing technological projects in the digital economy. The agents of the crowdfunding process are found out, the advantages of using this type of financing from the standpoint of each participant are disclosed.
Based on a comprehensive analysis of crowdfunding market dynamics in Ukraine revealed specific features of its operation compared with developed countries, namely the lack of effective state regulation of crowdfunding, funding projects mainly in the fields of health, culture and education; small total amount of funds involved using crowdfunding’s platforms in Ukraine; entrepreneurial technological projects are in demand, but they do not find the required level of support; the lack of a culture of collective private investment, the underdevelopment of the crowdfunding infrastructure.
The result of the study is the proposed and substantiated measures for further development of the market of crowdfunding at the present stage: the formation of legislation and the corresponding legal field in the field of crowdfunding, the development of a “roadmap” for the implementation of crowdfunding, stimulation of entry into the market of various types of private investors, the creation of mechanisms for minimizing risks for non-professional investors, the development of the Crowdfunding infrastructure, the formation of a culture of collective financing on the basis of information provision, creation of public structures for co-financing projects, which are opened on the crowdfunding’s platforms.
We believe that the implementation of these areas will contribute to the efficient functioning of crowdfunding as a tool for financing digital economy projects in Ukraine.

Keywords: crowdfunding; digital economy; innovations; technological project; crowdfunding platform; market of crowdfunding.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (Accessed 25 January 2019).
2. Rudyh, E.S. (2019), “Digital Economy: Trends 2017”, available at: https://bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539465/%D0%9A%D0%A128.03%20-%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%85.pdf (Accessed 26 January 2019).
3. Hau, Dzh. (2012), Kraudsorsing. Kollektivnyj razum kak instrument razvitija biznesa [Crowdsourcing Collective intelligence as a business development tool], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
4. Petrushenko, Yu.M. and Dudkin, O.V. (2014), “Crowdfunding as an innovative tool for financing projects for socio-economic development”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 41–45.
5. Yelisieieva, L.V. (2017), “Crowdfunding in Ukraine: problems and prospects in the context of foreign experience”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 23, pp. 8–11.
6. Guseva, D.E. and Malyhin, N.V. (2014), “ Crowdfunding: the nature, benefits and risks ”, Sovremennaja nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija Jekonomika i Pravo, [Online], vol. 9–10, available at: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep14-09/1278-a (Accessed 02 February 2019).
7. Tulchynska, S.O Solosich, O.S. and Holub, M.O (2017), “Features of crowdfunding as a form of investment”, Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol.19, pp. 132 – 140.
8. Polischuk, V.H. and Prokop, V.I. (2014), “Foreign experience of financing projects under the scheme of crowdfunding”, Molodyj vchenyj, vol.12 (15), pp.63 –66.
9. Marchenko, O.S. (2013), “Crowdfunding: a socio-economic essence and types”, Visnyk Natsional'noho universytetu Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 4 (15), pp. 26–34.
10. Tiahunova, Z.O. and Bondarenko, V.M (2015), “Crowdfunding: international experience and practice”, Innovatsijna ekonomika, vol. 3 (58), pp. 25–32.
11. Vasil'єv, O.V. and Matjushhenko, S.S. (2016), “Crowdfunding is a modern instrument for financing the development of intellectual capital”, Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 18, pp. 36 – 40.
12. Schehlovs'ka, T.V. and Kokors'ka, O.I. (2018), “Crawfanding in the global media space”, Visnyk students'koho naukovoho tovarystva Donets'koho natsional'noho universytetu imeni Vasylia Stusa, vol. 10, pp. 123– 127.
13. Kornukh, O.V. and Dons'kykh, Yu.A. (2018), “Kraudfanding as an innovative source of funding in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6686 (Accessed 02 February 2019).
14. Abakumenko, O.V. and Kutsenko, B.I. (2016), “Kraudfanding as a tool for financing innovation and technology projects”, Chernihivs'kyj naukovyj chasopys. Seriia 1, Ekonomika i upravlinnia, vol. 1 (7), pp. 52 –60.
15. Volosovych, S.V. and Vasylenko, A.V. (2017), “Kraudfanding as an innovative method of financing projects”, Modern Economics, [Online], vol.4, pp. 13–19, available at: https://modecon.mnau.edu.ua (Accessed 04 February 2019).
16. Miljaev, K.V. and Zhdanova, O.A. (2016), “The role of crowd-service and peer-to-peer lending in the development of the Russian venture capital ecosystem”, Auditor, vol. 8, pp. 48–53.
17. Larionov, N.A. (2013), “Development of new models of venture financing”, Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-jekonomicheskogo universiteta, vol. 3, pp. 101–103.
18. Koval'chuk, K.F. and Kozenkova, N.P. (2017), “Network methods of financing activities of innovative enterprises”, Ekonomichnyj visnyk, vol. 4, pp. 142–153.
19. Shhetinina, E.A. (2016), “ Shareholder crowdfunding as an alternative model of business financing at an early stage of development and start-ups: international approaches ”, Jekonomicheskij vektor, vol. 1, pp. 22–27.
20. Otlivanskaja, G.A. (2017), “Prospects and opportunities for the use of crowdfunding in the investment activities of enterprises of Ukraine”, Problemi ekonomіki,. vol. 2, pp. 276–281.
21. Sanin, M.K. (2015), “The history of the development of crowdfunding. Classification of species. Analysis of development prospects and benefits”, Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Serija Jekonomika i jekologicheskij menedzhment, vol. 4, pp. 57–63.
22. The official site of Kickstarter (2019), available at: https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer. (Accessed 30 January 2019).
23. Vorob'eva, O.I. and Min'kov, S.L. (2014), “Crowdfunding: Internet service of national financing”, Sovremennye naukoemkie tehnologii, vol. 5, pp. 66–68.
24. Rukavishnikov, S.V. (2017), “Crowdfunding in the system of entrepreneurship, its vision and use of technology”, Vestnik universiteta, vol. 2, pp. 189–193.
25. CrowdSourcing.org: The Industry Website (2015), “The Crowdfunding Industry Report”, available at: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global&crowdfunding&market&to&reach&344b&in&2015&predicts&massolutions&2015cf&industry&report/45376 (Accessed 28 January 2019).
26. Report: “Global Crowdfunding Market 2016-2020” (2019), available at: https://crowdfundbeat.com/mobile/2016/02/03/report-global-crowdfunding-market-2016-2020/ (Accessed 28 January 2019).
27. Report: “Global Crowdfunding Market 2017-2021” (2019), available at: https://finance.yahoo.com/news/global-crowdfunding-market-2017-2021-182400851. html (Accessed 28 January 2019).
28. “In 2018, Ukrainians raised over $ 2 million in crowdfunding. Here are the 15 most successful projects” (2019), available at: https://ain.ua/2018/12/18/kraudfanding-ukrainy-2018/ (Accessed 6 February 2019).
29. Hutsal, I. (2019), “ Ukrainian Charity Foundation: how to monitor more than 1000 charity projects per year”, available at: https://www.bitrix.ua/products/intranet/projects/cases/7601037/ (Accessed 6 February 2019).
30. The official site of Spilnokosht (2019), available at: https://biggggidea.com (Accessed 30 January 2019).
31. “Crowdfunding – going beyond the "traditional" financing”(2019), available at: http://commercialproperty.ua/interview/kraudfanding-vykhod-za-ramki-traditsionnogo-finansirovaniya/ (Accessed 6 February 2019).
32. The official site of Na-starte (2019), available at: https://na-starte.com (Accessed 30 January 2019).
33. Baklan, A.V. (2019), “In Ukraine, the platform for "popular" small business lending is successfully launched”, available at: http://platforma-msb.org/v-ukrayini-uspishno-zapushheno-platformu-narodnogo-kredytuvannya-malogo-biznesu/ (Accessed 6 February 2019).
34. “Kraudfanding will help to implement school projects” (2019), available at: https://naurok.com.ua/post/kraundfanding-dopomozhe-realizuvati-shkilni-proekti (Accessed 6 February 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 9378

Відомості про авторів

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. М. Shevchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of еconomic theory and еconomic cybernetics, Yurii Kondratyuk Poltava National Technical University, Ukraine


О. О. Казак

к. e. н., фізична особа-підприємець

О. О. Kazak

PhD (Economics), individual entrepreneu

Як цитувати статтю

Шевченко О. М., Казак О. О. Розвиток краудфандингу в умовах цифрової трансформації економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6957 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.43

Shevchenko, О. М. and Kazak, О. О. (2019), “Crowdfunding development in the conditions of digital transformation of Ukraine’s economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6957 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.