EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”
Л. М. Ганас, О. І. Дорош, О. В. Мукан, Л. С. Ноджак, С. М. Трухан

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.45

УДК: 339.543

Л. М. Ганас, О. І. Дорош, О. В. Мукан, Л. С. Ноджак, С. М. Трухан

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”

Анотація

Наукові доробки, розроблені в статті стосуються сегментування процесу розмитнення міжнародних вантажів в режимі «імпорт» за суб’єктами здійснення митного оформлення.
В статті досліджено особливості митного оформлення міжнародних вантажів в режимі «імпорт», сформовано послідовність для підприємств щодо здійснення митного оформлення міжнародних вантажів, структуровано пакети документів, які необхідні при здійсненні митного очищення вантажів в режимі «імпорт», що мають надати експортери, імпортери та транспортні компанії (перевізники). А також в статті представлено модель сегментування процесу розмитнення міжнародних вантажів підприємством в режимі «імпорт». Дана модель відтворює операції і комунікації, що розділені між підприємством, роботою митниці на кордоні та внутрішньої митниці з метою оптимізування часу та впорядкування процесу розмитнення.

Ключові слова: митний режим; імпорт; оптимізування; митне очищення; митниця; Митний кодекс; брокер.

Література

1. Колесник І.П. Організаційно-економічний механізм митного контролю та митного оформлення товарів/ І.П. Колесник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 18–19 травня 2017 року) – 2017.. – С. 35-42.
2. Любін Н.М. Прагматизм митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України/ Н.М. Любін // Державне управління: удосконалення та розвиток. –2016. – № 5.- С. 78-93
3. Кормич Б.А. Режим зони митного контролю: адміністративно-правові основи [Монографія]/ Б.А. Кормич, Д.А. Біленець - Чернівці Технодрук, 2017. – 180 с.
4. Денисенко С.І. Досвід країн НАФТА у сфері міжнародно-правового регулювання спрощення та гармонізації митних процедур / С.І. Денисенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 травня 2018 року) – 2018.. – С. 126-129.
5. Крисоватий А.І. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил /А.І. Крисоватий, І.В. Новосад// Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (58), 2017. – С. 66-76.
6. Кобушко І.М. Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави/ І. М. Кобушко, О.В. Ільченко, С.І. Денисенко // Актуальні проблеми економіки №10(172), 2015. – С. 28-36.
7. Скляр Н.М. Митне оформлення товарів: зміни державного регулювання 2018 р./ Н.М. Скляр, О.М. Ткачук // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал. академія України. – 2018. – 390 с.
8. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (редакція від 04.10.2018 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/4495-6. (19 березня 2019)
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами» від 15.06.2015 р. № 552 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15 (19 березня 2019)
10. Навчальний посібник / В. М. Голомовзий, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор’єв, А. О. Босак, Н. Л. Калиновська, В. Г. Саяпіна. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. 240 с.

L. M. Hanas, O. I. Dorosh, O. V. Mukan, L. S. Nodzhak, S. M. Trukhan

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE OF INTERNATIONAL CARGOES IN THE CUSTOMS REGIME OF “IMPORT”

Summary

Activation of foreign economic activity affects on the implementation of customs operations, which, in turn, include customs clearance of goods. In Ukraine, according to the data of the State Statistics Service, import of goods prevails, therefore operations on customs clearance of import goods concern the vast majority of domestic enterprises. However, despite the massive nature of such operations, most enterprises face a number of problems in customs clearance of international cargo, which necessitates a thorough study of this problem and the search for the optimization ways of these processes by enterprises.
The dominant purpose of this article is to conduct a detailed research of the process of customs clearance of goods by enterprises in the customs regime of "import" and the structuring of this process by its key subject.
The scientific results achieved in the article concern the segmentation of the process of customs clearance of international cargoes in the regime of "import" by the subjects of customs clearance.
In the article the peculiarities of customs clearance of international cargoes in the customs regime of "import" are investigated, a logical sequence of the customs clearance of international cargoes by enterprises is created, and the packages of documents necessary for customs clearance of cargoes in the regime of "import", which exporters, importers and transporters should provide, are structured. The article also represents the model of segmentation of the process of customs clearance of international goods by the enterprise in the regime of "import". This model reproduces operations and communications that are split between the enterprise, the work of the customs at the border and the internal customs in order to optimize the customs clearance time.
On the basis of the conducted research, the working actions of the participants in the customs clearance of international cargoes in the regime of "import" are clearly defined and separated, which allows clear understanding of the specifics of the work and optimization of processes depending on the enterprise.
Prospects for further research should be based on monitoring the legislation in the context of customs clearance of goods the customs regime of "import" and may concern the construction of algorithms of cooperation with customs authorities.

Keywords: customs regime; import; optimization; customs clearing; customs; customs code; broker.

References

1. Kolesnyk, I.P. (2017), “ Organizational and economic mechanism of customs control and customs clearance of goods ”, Zbirnyk tez II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Conference], Lutsk, Ukraine, 18–19 May 2017, pp. 35-42.
2. Liubin, N.M. (2016), “ Pragmatism of customs clearance of goods and other objects moving through the customs border of Ukraine ”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 5, pp. 78-93
3. Kormych, B.A. and Bilenets, D.A. (2017), Rezhym zony mytnoho kontroliu: administratyvno-pravovi osnovy [Mode of customs control zone: administrative and legal bases], Tekhnodruk,Chernivtsi, Ukraine.
4. Denysenko, S.I. (2018), “Experience of NAFTA countries in the field of international legal regulation of simplification and harmonization of customs procedures”, Zbirnyk tez II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Conference], Sumy, Ukraine, 18–19 May 2018, pp. 126-129.
5. Krysovatyi, A.I. and Novosad, I.V. (2017), “ The activities of customs authorities in ensuring the customs security of Ukraine in the area of counteracting the violation of customs rules ”, Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, № 2 (58), pp. 66-76.
6. Kobushko, I.M. Ilchenko, O.V. and Denysenko, S.I. (2015), “ Simplification and harmonization of customs procedures as factors of increasing the volume of foreign trade of the state ”, Aktualni problemy ekonomiky, №10(172), pp. 28-36.
7. Skliar, N.M. and Tkachuk, O.M. (2018), “ Customs clearance of goods: changes in state regulation in 2018 ”, Zb. mat.-liv vseukr. nauk.-prakt. konf. [Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia v epokhu hlobalnykh vyklykiv i zahroz [Actual problems of economy and management in the era of global challenges and threats], Dnipro, Ukraine, 26-27 April 2018, p. 390
8. Customs Code of Ukraine available at: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/4495-6. (19 March 2019)
9. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for the Accounting of Persons Carrying Out Goods" № 552, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15 (19 March 2019)
10. Holomovzyi, V.M Pankova, L.A Hryhoriev, O.Iu. Bosak, A.O. Kalynovska, N.L. and Saiapina. V.H. (2004), Mytne rehuliuvannia [Customs regulation], Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 9081

Відомості про авторів

Л. М. Ганас

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

L. M. Hanas

PhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National


О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

O. I. Dorosh

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


О. В. Мукан

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

O. V. Mukan

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National University


Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

L. S. Nodzhak

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National University


С. М. Трухан

студент Національного університету «Львівська політехніка»

S. M. Trukhan

student Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Ганас Л. М., Дорош О. І., Мукан О. В., Ноджак Л. С., Трухан С. М. Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі “імпорт”. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6959 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.45

Hanas, L. M., Dorosh, O. I., Mukan, O. V., Nodzhak, L. S. and Trukhan, S. M. (2019), “Features of customs clearance of international cargoes in the customs regime of “import””, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6959 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.