EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ
С. В. Шульга, Є. Ю. Пархоменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.47

УДК: 657.6

С. В. Шульга, Є. Ю. Пархоменко

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

В умовах запровадження європейського досвіду та практики в цілях реформування аудиторської діяльності в Україні, актуальним залишається питання розвитку професійної етики як однієї із складових сталого розвитку економіки. В статті досліджено особливості та вплив євроінтеграційних процесів на переосмислення значення та необхідність дотримання професійної етики в процесі надання аудиторських послуг. За результатами дослідження доведено доцільність дослідження професійної етики аудитора з точки зору науково-теоретичного та прикладного підходів. Відповідно до науково-теоретичного підходу професійну етику аудитора слід розглядати як науку про деонтологічні правила поведінки аудиторів, як представників аудиторської професії з урахуванням усталених в суспільстві етичних вимог. Відповідно до прикладного підходу професійну етику слід трактувати як систему інституційних норм та сукупність деонтологічних принципів та категорій професійної поведінки аудиторів, моральних норм, які формуються під впливом чинників професійного та економічного середовища. Впровадження міжнародного досвіду та внесення змін до основних нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність із декларуванням важливого значення професійної етики аудитора свідчить про підвищення ролі дотримання етичних принципів аудиторами для забезпечення високої якості аудиторських послуг. В статті виокремленні рівні регулювання професійної етики аудитора, встановлено основні нормативні документи, які визначають концептуальні засади професійної етики аудитора. Встановлені основні недоліки нормативно-правової регламентації професійної етики аудиторів, що є перепоною забезпечення захисту суспільних інтересів та поглиблення соціальної відповідальності аудитора.

Ключові слова: аудит; професійна етика; відповідальність; якість аудиторських послуг; міжнародний досвід; професія.

Література

1. Балазюк О.Ю. Професійна етика бухгалтера в контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні // Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 710-714.
2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n261.
3. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Аудиторської палати України. Рішення Ради Аудиторської палати України від 31.01.2019 р. № 7/1. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-7.1.pdf
4. Салова Н.А. Професійна етика аудитора: фундаментальні принципи // Аудитор України. 2015. № 6 (235). С. 14-19.
5. Ямборко Г.А. Професійне забезпечення розвитку обліку:етика і мораль бухгалтера. URL: http://magazine.faaf.org.ua/profesiyne-zabezpechennya-rozvitku-obliku-etika-i-moral-buhgaltera.html

S. V. Shulha, Y. Y. Parkhomenko

PROFESSIONAL ETHICS OF AUDITOR IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN UNION INTEGRATION: CONTENT AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF ADJUSTMENT

Summary

In the context of the introduction of international experience and practice for the purpose of reforming the audit activity in Ukraine, the issue of developing professional ethics as one of the components of sustainable economic development remains relevant. The article examines the peculiarities and influence of European integration processes on redefining the importance and necessity of adhering to professional ethics in the process of providing the audit services. According to the results of the study, the feasibility of studying professional ethics of the auditor from the point of view of scientific, theoretical and applied approaches has been proved. In accordance with the scientific and theoretical approach, the professional ethics of the auditor should be considered as a science of deontological rules of conduct of auditors as representatives of the audit profession, taking into account the ethical requirements established in the society. According to the applied approach, professional ethics should be interpreted as a system of institutional norms and a complex of deontological principles and categories of professional conduct of auditors, moral norms that are formed under the influence of factors of professional and economic environment. The implementation of international experience and introduction of amendments to the main regulatory documents regulating audit activity with declaration of the importance of the professional ethics of the auditor testify to an increase in the role ofcompliance with ethical principles by auditors to ensure the high quality audit services. The article highlights the levels of regulation of professional ethics of the auditor, establishes the basic normative documents that define the conceptual foundations of professional ethics of the auditor. The main drawbacks of the legal regulation of professional ethics of auditors are identified, which is an obstacle to the protection of public interests and the enhancement of social responsibility of the auditor.

Keywords: audit; professional ethics; responsibility; quality of audit services; international experience; profession.

References

1. Balaziuk, O. Iu. (2017), “Professional ethics of the accountant in the context of accounting reform in Ukraine”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pp. 710-714.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “Audit of Financial Statements and Audit Activities”, available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n261.
3. “On the recognition of some of the statutory acts of the Audit Chamber of Ukraine that have lapsed” (2019), Rishennia Rady Audytorskoi palaty Ukrainy vid 31.01.2019 r. vol. 7/1. [Online], available at: www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-7.1.pdf
4. Salova, N.A. (2015), “Professional Ethics of the Auditor: fundamental principles”, Audytor Ukrainy, vol. 6 (235), pp. 14-19.
5. Yamborko, H.A. (2003), “Professional development of accounting: ethics and morals of the accountant”, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/profesiyne-zabezpechennya-rozvitku-obliku-etika-i-moral-buhgaltera.html (Accessed 16 March 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8041

Відомості про авторів

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудиту

S. V. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit


Є. Ю. Пархоменко

аспірант кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудиту

Y. Y. Parkhomenko

graduate of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

Як цитувати статтю

Шульга С. В., Пархоменко Є. Ю. Професійна етика аудитора в умовах євроінтеграції: зміст та інституційні аспекти регулювання. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6961 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.47

Shulha, S. V. and Parkhomenko, Y. Y. (2019), “Professional ethics of auditor in the conditions of european union integration: content and institutional aspects of adjustment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6961 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.