EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Т. В. Поснова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.49

УДК: 330.341

Т. В. Поснова

ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Формування епохи постіндустріального суспільства зумовлене тим, що знання стали відігравати ключову роль у суспільному розвитку, а наука почала перетворюватися на безпосередню виробничий фактор, при цьому усе більша роль почала належати теоретичній науці, практична реалізація якої призвела до принципових інноваційно-технологічних змін у суспільному виробництві. У свою чергу, впровадження досягнень науково-технічного прогресу вплинуло на якісні зміни у засобах, предметах праці та виробництва. Внаслідок цього почали створюватися нові інформаційні, інтелектуально-креативні технології, що почали відігравали вирішальну роль у розвитку суспільства. Всі ці обставини вплинули на сферу нематеріального виробництва, наслідком чого стали зміни у матеріально-технічному забезпеченні науки, сфері освіти, медицини, культури та інших галузей. Таким чином, провідним виробничим фактором в умовах постіндустріального суспільства стають знання, інформація та творчі здібності. Найбільш вагомими та цінними якостями працівників стають їх високий рівень освіти та професіоналізму, а також інтелектуальний потенціал, духовно-культурний розвиток, креативні та організаційно-підприємницькі здібності, що є характеристиками креативного людського капіталу.
Досвід провідних економічно розвинених країн світу свідчить, що креативний людський капітал стає вирішальним фактором виробництва та соціально-економічного прогресу, витісняючи на другий план інші фактори виробництва. У зв’язку з цим у статті визначено об’єктивні передумови формування креативного людського капіталу.
З метою формування ефективного креативного людського капіталу нашій країні необхідно розробити та реалізувати комплексну програму державної підтримки, яка буде включати такі напрямки як розвиток професійної та бізнес-освіти для підприємців креативної сфери, формування сприятливого комунікаційного середовища та креативних просторів, створення ціннісно-смислової модель так званого «культу» креативності, що у свою чергу потребує спеціальних інвестицій у розробку та реалізацію відповідних заходів та механізмів суспільної та державної політики.

Ключові слова: постіндустріальне суспільство; креативна економіка; креативний людський капітал.

Література

1. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: Монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с.
2. Економіка знань та її перспективи для України: Наук. доп. / Ю.М. Бажал, В.П. Александрова, М.С. Данько та ін.; Ред. В.М. Геєць; НАН України. Ін- т екон. прогнозування. Київ, 2005. 168 с.
3. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. Москва. «Логос». 2000. 304с.
4. Креативный класс и проблемы развития инновационных систем в экономике: Монография. Москва. 2012.127 с.
5. Павлов М.Ю. Формирование и использование творческого потенциала человека в экономике, основанной на знаниях: Монография. Москва. 2016. 176 с.
6. Пирог О.В. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства: монографія. Львів «Видавництво Львівської політехніки», 2013. 336 c.
7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. Москва «ИНФРА-М», 2017. 512 с.
8.Самородова Е.М., Филонов Г.А. Место и роль человеческого капитала в постиндустриальной экономике Территория науки, 2013, № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-chelovecheskogo-kapitala-v-postindustrialnoy-ekonomike (дата звернення 12.03.2019)
9. Салихов Б.В. Креативный капитал в экономике знаний: Монография. Москва: Дашков и Ко. 2017. 274с
10. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. Москва: СИК. 2011. 202 с.
11.Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України : монографія. Київ. Логос, 2003. 631 с.
12. Bell, D.(1967). Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. № 7. P. 102.
13. Cushing R. Creative capital, diversity and urban growth: unpublished manuscript. Austin (Тexas). 2001.

T. V. Posnova

PRECONDITIONS AND DETERMINANTS OF CREATIVE HUMAN CAPITAL FORMATION IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Summary

A period of post-industrial society formation resulted from the fact that knowledge began to play a key role in social development, and science has started to become a direct production factor, with a growing role of theoretical science, which practical implementation led to fundamental innovative and technological changes in social production.
In its turn, the implementation of scientific and technological progress influenced the qualitative changes in the means, objects of labour and production. Consequently, new informational, intellectual and creative technologies have been created, which have evolved as important players in the development of society.
All these circumstances have affected the non-material production, resulting in changes in the material and technical support of science, education, medicine, culture and other industries. Thus, knowledge, information and creative abilities become the leading production factor in a post-industrial society.
The most significant and valuable qualities of workers are their high level of education and professionalism, as well as intellectual potential, spiritual and cultural development, creative and management abilities, which are the features of creative human capital.
The experience of the world's most advanced economies shows that creative human capital is becoming a decisive factor in production and socio-economic progress, displacing other production factors into the background. In this regard, the article identifies the objective prerequisites for the development of creative human capital.
In order to create an effective creative human capital, our country needs to develop and implement a comprehensive program of state support, which will include such activities as the development of professional and business education for creative entrepreneurs, the creation of a favourable communication environment and creative spaces, the creation of a value-semantic model of the so-called “cult” of creativity, which in turn requires special investments in the development and implementation of events and mechanisms of public and state policy.

Keywords: postindustrial society; creative economy; creative human capital.

References

1. Davymuka, S. A. and Fedulova, L. I. (2017), Kreatyvnyj sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy [Creative economy sector: experience and directions of development], State Enterprise "Institute of Regional Studies named after M.I. Dolyshny of the National Academy of Sciences of Ukraine", L’viv, Ukraine.
2. Bazhal, Yu.M. Aleksandrova, V.P. Dan'ko, M.S. (2005), Ekonomika znan' ta ii perspektyvy dlia Ukrainy [Economics of Knowledge and its Prospects for Ukraine], NAS of Ukraine. Int econ prognostication, Kyiv, Ukraine.
3. Inozemtsev, V.L. (2000), Sovremennoe postyndustryal'noe obschestvo: pryroda, protyvorechyia, perspektyvy [Modern post-industrial society: nature, contradictions, perspectives], Logos, Moscow, Russia.
4. Stepanov, A.A. (2012), Kreatyvnyj klass y problemy razvytyia ynnovatsyonnykh system v ekonomyke [Creative class and problems of development of innovative systems in the economy], Moscow, Russia
5.Pavlov, M. Y. (2016), Formyrovanye y yspol'zovanye tvorcheskoho potentsyala cheloveka v ekonomyke, osnovannoj na znanyiakh [Formation and use of human creative potential in the economy based on knowledge] , Moscow, Russia
6. Pyrog, O.V. (2013), Ekonomichnyj rozvytok natsional'noho hospodarstva Ukrainy: osoblyvosti ta modeli v umovakh postindustrial'noho suspil'stva [Economic development of the national economy of Ukraine: features and models in a post-industrial society], Publishing House of Lviv Polytechnic, L’viv, Ukraine.
7. Raizberg, B.A. Lozovsky, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2017), Sovremennyj ekonomycheskyj slovar' [Modern Economic Dictionary], INFRA-M, Moscow, Russia.
8. Samorodova, E.M. and Filonov, G.A. (2013), “The place and role of human capital in the post-industrial economy”, Territory of Science, vol. 2, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-chelovechescheskogo-kapitala-v-postindustrialnoy-ekonomike (Accessed 12 March 2019).
9. Salikhov, B.V. (2017), Kreatyvnyj kapytal v ekonomyke znanyj [Creative Capital in the Knowledge Economy], Dashkov i Ko, Moscow, Russia.
10. Florida, R. (2011), Kreatyvnyj klass. Liudy, kotorye meniaiut buduschee [Creative class. People who change the future], SIC, Moscow, Russia.
11. Chukhno, A. A. (2003), Postindustrial'na ekonomika: teoriia, praktyka ta ikh znachennia dlia Ukrainy [Postindustrial economics: theory, practice and value for Ukraine], Logos: monograph, Kyiv, Ukraine.
12.Bell, D.(1967), “Notes on the Post-Industrial Society”, The Public Interest, vol. 7, p. 102.
13. Cushing, R. (2001), Creative capital, diversity and urban growth: unpublished manuscript, Austin (Тexas), USA.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 9920

Відомості про авторів

Т. В. Поснова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

T. V. Posnova

PhD (Economics), Associate professor of the department ofeconomic theory, University of state service of Ukraine, Irpin, Ukraine

Як цитувати статтю

Поснова Т. В. Передумови та фактори формування креативного людського капіталу в умовах постіндустріального суспільства. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6963 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.49

Posnova, T. V. (2019), “Preconditions and determinants of creative human capital formation in a post-industrial society”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6963 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.