EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
М. В. Баланюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.150

УДК: 336.71:005.52

М. В. Баланюк

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Анотація

Досліджено взаємодію ринків капіталу та мобільності фінансових ресурсів, що сприяють ефективному розподілу коштів серед галузей які стимулюють розвиток ринкових відносин та позитивно відбиваються на рівні життя людей. Визначено, що ключову роль у забезпеченні високого рівня активності капіталу серед сфер економіки та підприємств відіграє банківський сектор, який виступає каталізатором росту перспективних галузей та стимулятором занепаду не перспективних. Показано, що комерційні та центральні банки відіграють, сприяють, являються інструментом розподілу капіталу у найбільш ліквідній його формі, що створює широкі можливості для підприємств із реалізації власних ідей, створення нових товарів, впровадження інновацій тощо. Дослідження показників механізмів розвитку підприємств банківського сектору економіки дозволило здійснити глибокий та вичерпний аналіз досвіду державних суб’єктів фінансової сфери за цією проблематикою. Крім цього у результаті роботи над даною проблемою було здійснено аналізування результатів діяльності учасників банківської сфери протягом останніх п’яти років, що дало змогу визначити актуальні тенденції, які притаманні для цієї сфери економічної діяльності та сформувати методичні рекомендації, спрямовані на їх удосконалення. Показано, що механізми розвитку підприємств банківського сектору мають формуватися так, щоб учасники, як об’єкти розвитку зазнавали кількісно-якісних перетворень, змін. Не дивлячись на те, що підприємства банківського сектору мають за мету отримання прибутку, тобто керуються егоїстичними, бізнес-цілями, але вони, ще і виконують важливу соціально-економічну роль для держави загалом, зокрема накопичують і перерозподіляють фінансові ресурси на економічно-вигідних умовах, виступають регулятором механізмів на грошовому ринку, покращують фінансову безпеку. Дотримання цих принципів, які зумовлені дією об’єктивних економічних законів є концептуальною основою оцінювання ефективності механізмів розвитку підприємств банківського сектора. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку рекомендацій, направлених на розвиток фінансового сектору, а саме банківської галузі, що є індикатором успішності всієї економічної системи держави.

Ключові слова: показники ефективності; механізми розвитку; підприємства; банківський сектор.

Література

1. Ang, James B. and McKibbin, Warwick J. (2007). “Financial Liberalization, Financial sector Development and Growth: Evidence from Malaysia”, Journal of Development Economics, vol. 84, no. 1, pp. 215-233.
2. Bonin, J. and Wachtel, P. (2002). “Financial sector development in transition economies: Lessons from the first decade”, BOFIT Discussion Paper, no.9, pp.1-61.
3. Cottarelli, C., Dell’Aricca, G. and Vladkova-Hollar, I. (2003). “Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and the Balkans”. IMF Working Paper, WP/03/213, pp. 3-66.
4. Loayza, N., Schmidt-Habbel, K. and Serven, L. (2000). “Savings in Development Countries: An Overview”, The World Bank Review, vol. 14, no. 3, pp. 393-414.
5. Lynch, D. (1996). “Measuring financial sector development: a study of selected Asia-Pacific Countries”, The Developing Economies, XXXIV-1, pp. 3-33.
6. Mihelis, G., Grigoroudis, E., Siskos, Y., Politis, Y. and Malandrakis, Y. (2000). “Customer satisfaction measurement in the private bank sector. Commerce bank of Greece”, Technical University of Crete and another, pp. 1-16.

Maksym Balanyuk

INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE BANKING SECTOR

Summary

The interaction of capital markets and the mobility of financial resources, which promote an efficient allocation of funds among industries that stimulate the development of market relations and positively affect people's standard of living, is explored. It has been determined that the banking sector, which serves as a catalyst for the growth of promising sectors and a catalyst for the decline, is not a promising key to ensuring a high level of capital activity among the spheres of the economy and enterprises. It has been shown that commercial and central banks play, contribute, are the tool of distribution of capital in its most liquid form, which creates opportunities for enterprises to realize their own ideas, create new products, introduce innovations, etc. he study of indicators of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector of the economy made it possible to carry out a deep and exhaustive analysis of the experience of state financial actors on this issue. In addition, as a result of work on this problem, the analysis of the results of activity of participants of the banking sector during the last five years has been carried out, which has made it possible to determine the actual trends that are inherent in this sphere of economic activity and to formulate methodological recommendations aimed at their improvement. It is shown that the mechanisms of development of enterprises of the banking sector should be shaped so that participants, as objects of development experienced quantitative and qualitative changes, changes. In spite of the fact that the enterprises of the banking sector are aimed at profit, that is, they are guided by selfish, business goals, but they also fulfill an important socio-economic role for the state as a whole, in particular, they accumulate and redistribute financial resources on economically advantageous terms, act as a regulator of the mechanisms in the money market, improve financial security. Observance of these principles, which are caused by the action of objective economic laws, is the conceptual basis for assessing the effectiveness of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector. On the basis of the study, a number of recommendations were proposed for the development of the financial sector, namely the banking industry, which is an indicator of the success of the entire economic system of the state.

Keywords: performance indicators; development mechanisms; enterprises; banking sector.

References

1. Ang, James B. and McKibbin, Warwick J. (2007). “Financial Liberalization, Financial sector Development and Growth: Evidence from Malaysia”, Journal of Development Economics, vol. 84, no. 1, pp. 215-233.
2. Bonin, J. and Wachtel, P. (2002). “Financial sector development in transition economies: Lessons from the first decade”, BOFIT Discussion Paper, no.9, pp.1-61.
3. Cottarelli, C., Dell’Aricca, G. and Vladkova-Hollar, I. (2003). “Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and the Balkans”. IMF Working Paper, WP/03/213, pp. 3-66.
4. Loayza, N., Schmidt-Habbel, K. and Serven, L. (2000). “Savings in Development Countries: An Overview”, The World Bank Review, vol. 14, no. 3, pp. 393-414.
5. Lynch, D. (1996). “Measuring financial sector development: a study of selected Asia-Pacific Countries”, The Developing Economies, XXXIV-1, pp. 3-33.
6. Mihelis, G., Grigoroudis, E., Siskos, Y., Politis, Y. and Malandrakis, Y. (2000). “Customer satisfaction measurement in the private bank sector. Commerce bank of Greece”, Technical University of Crete and another, pp. 1-16.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 3835

Відомості про авторів

М. В. Баланюк

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Maksym Balanyuk

postgraduate student National University of Water Management and Nature Management, Rivne

Як цитувати статтю

Баланюк М. В. Показники ефективності механізмів розвитку підприємств банківського сектору. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6964 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.150

Balanyuk, Maksym (2019), “Indicators of the effectiveness of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6964 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.