EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
В. С. Мухін

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.151

УДК: 330.46:338.46

В. С. Мухін

КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Анотація

Одним з основних викликів сьогодення, який об’єднав навколо себе науковців в усьому світі, є негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Під впливом цих обставин, останнім часом широкого поширення набула концепція «зеленої» економіки, яку вважають складовою частиною або продовженням ідеї сталого розвитку. До «зеленої» економіки відносять ті види і результати господарської діяльності, які поряд з модернізацією і підвищенням ефективності виробництва сприяють поліпшенню якості життя та середовища проживання, за рахунок значного зниження екологічних ризиків.
Підходи «зеленої» економіки протягом останніх років отримали широке використання у розвинених країнах при розробці економічних та екологічних програм розвитку окремих міст і регіонів, робляться значні обсяги інвестицій в однин з основних секторів «зеленої» економіки – відновлювальну енергію. Стало зрозумілим, що комфорт та добробут кожної окремої людини залежить від середовища її життя. Однак на Україні недостатньо уваги приділяється розвитку «зеленої» економіки, а національні підприємства бачать в ній лише обмеження, а не можливості, для свого бізнесу.
В статті дано визначення поняттю «зеленої» економіки та досліджено її місце серед суміжних економічних концепцій. Представлено систематизацію напрямків екологічно орієнтованого розвитку господарюючих суб'єктів в руслі «зеленої» економіки, а також визначення переліку ключових положень і підходів «зеленої» економіки, які будуть забезпечувати подальше сталий економічний розвиток курортно-туристичної сфери України. Виконано аналіз особливостей використання підходів «зеленої» економіки стосовно до курортних та туристичних територій. Доведено, що вони одночасно є генераторами значних прибутків, але також і вимагають захисту. В якості методології досліджень використані методи системного аналізу, а також порівняльні та економіко-статистичні методи аналізу.

Ключові слова: «зелена» економіка; екологічний розвиток; «зелене» зростання; інноваційно-інвестиційна модель; курортно-рекреаційна сфера.

Література

1. Боков М.А. Стратегическое управление рекреационными предприятиями в условиях переходной экономики / М.А. Боков. – СПб.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 368 с.
2. Амирханов М.М. Экономические проблемы развития рекреационных регионов / М.М. Амирханов, А.А. Татаринов. – М.: Экономика, 2009. – 142 с.
3. Статистика UNWTO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unwto.org/index.php.
4. Brownrigg M. Differential multipliers for tourism / M. Brownrigg, M. Greig // Scottish Journal of Political Economy. – 2011. – № 3. – P. 29–37.
5. Захарченко П.В. Модели экономики курортно-рекреационных систем / П.В. Захарченко. – Бердянск: Издательство Ткачук, 2010. – 392 с.

V. S. Mukhin

CONCEPT OF «GREEN ECONOMY» AND ITS APPLICATION IN RESORT -TOURIST AREA

Summary

One of the main challenges of today in today’s world, which united the scientists around the world, is the negative impact of human activities on the environment. Under these circumstances, in recent times, the concept of a «green» economy, which is considered as an integral part or a continuation of the idea of sustainable development, has become widespread. The «green» economy includes those types and results of economic activity, which, along with the modernization and increase in the efficiency of production, contribute to the improvement of the quality of life and habitat, due to significant reduction of environmental risks.
In recent years, the «green» economy approaches have been widespread in developed countries for developing the programs of economic development and environment improvement of individual cities and regions, and considerable investments have been made to one of the main sectors of the green economy - renewable energy. It became clear that the well-being of individual people depends on a place where he lives. However, in Ukraine government and the entrepreneurs do not pay enough attention to the development of the «green» economy, and national companies consider it as a restriction for their interests rather than an opportunity for the development of their businesses.
The article defines the concept of the «green» economy and explores its place among the related economic concepts. It presents the systematization of the directions of ecologically oriented development of economic actors in the context of the «green» economy, as well as the definition of a list of key provisions and approaches of the «green» economy, which will ensure the further sustainable economic development of the resort and tourism sector of Ukraine. An analysis of the peculiarities of using the «green» economy approaches in relation to the resort and tourist territories is performed. It is proved that they are both generators of significant profits, but also require protection. As methodology of research methods of system analysis, as well as comparative and economic-statistical methods of analysis are used.

Keywords: «green» economy; ecological development; «green» growth; innovation-investment model; resort-recreation sphere.

References

1. Bokov, M.A. (2011), Strategicheskoe upravlenie rekreacionnymi predprijatijami v uslovijah perehodnoj jekonomiki [Strategic management resort-recreation enterprises in the conditions of transitional economy], JuNITI-DANA, Sankt-Peterburg, Rossija.
2. Amirhanov, M.M. and Tatarinov, A.A. (2009), Ekonomicheskie problemy razvitija rekreacionnyh regionov [Economic problems of development of recreations regions], Jekonomika, Moskva, Rossija.
3. Statistika UNWTO available at: http://www.unwto.org/index.php (Accessed 20 January 2014).
4. Brownrigg, M. (2011), “Differential multipliers for tourism“, Scottish Journal of Political Economy, vol. 3, pp. 29–37.
5. Zaharchenko, P.V. (2010), Modeli jekonomiki kurortno-rekreacionnyh sistem [Models of economy of the resort-recreation systems], Izdatel'stvo Tkachuk, Berdjansk, Ukraina.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8300

Відомості про авторів

В. С. Мухін

аспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

V. S. Mukhin

postgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Мухін В. С. Концепція «зеленої економіки» та її застосування в курортно-туристичній сфері. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6965 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.151

Mukhin, V. S. (2019), “Concept of «green economy» and its application in resort -tourist area”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6965 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.