EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. Е. Лисенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.152

УДК: 65.012.23

К. Е. Лисенко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено важливість розгляду керівництвом підприємства питання оцінювання та управління конкурентоспроможністю. Зазначено, що посилення конкурентних переваг виступає одним із головних завдань управління для кожного підприємства, яке гарантує йому зміцнення власних конкурентних позицій на ринку. Одним із важливих етапів управління конкурентоспроможністю є проведення процедури її оцінювання. Зроблено висновок про те, що більшість існуючих методик оцінювання конкурентоспроможності базуються на врахуванні одного виду діяльності, тобто можуть бути використані для діагностики рівня конкурентоспроможності лише монопрофільного підприємства. Відсутність комплексної методики оцінювання конкурентоспроможності диверсифікованих підприємств із урахуванням структури їх бізнес-портфеля зумовило необхідність розробки методичного підходу, що дає змогу оцінити рівень конкурентоспроможності таких підприємств на основі застосування інструментів багатокритеріального оцінювання: методу з використанням нечіткої логіки (fuzzy logic) та методу TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Дана комплексна методика допоможе диверсифікованим підприємствам визначити загальний показник рівня їхньої конкурентоспроможності з урахуванням оцінки всіх напрямків діяльності та дослідити основних конкурентів, які мають подібний бізнес-портфель, виявити сильні та слабкі сторони визначених напрямків діяльності та розробити відповідно необхідні стратегічні рекомендації щодо збереження або покращення поточних позицій та подальшого розвитку. Розроблений алгоритм проведення процедури оцінювання конкурентоспроможності за даним методичним підходом передбачає послідовне виконання семи етапів і може бути адаптований до специфіки функціонування підприємств різних галузей.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства; багатокритеріальний аналіз; метод fuzzy logic; метод TOPSIS; рейтингова оцінка.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 586 с.
2. Балан В.Г. Компаративний аналіз привабливості стратегічних зон господарювання підприємства // Проблеми науки. 2012. № 2. С. 28-33.
3. Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємств / В.Г. Балан, Л.А.Анісімова // Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 25, 2011. С. 33-42.
4. Балан В.Г. Метод VIKOR у компаративному аналізі конкурентоспроможності підприємств / В.Г. Балан, В.М. Приймак // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», 2014 р., м. Харків, С.92-96.
5. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. В кн. вопросы анализа и процедуры принятия решений. М.: Мир, 1976. С. 172-215.
6. Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації // Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. С. 155-163.
7. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. Винница: Універсум-Вінниця, 1999. 320 с.
8. Шевченко О.О. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства // Вісник КНУТД. 2013. № 4. С. 136-139.
9. Яцковий Д.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4(51). С. 183-188.
10. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980. 345 p.

K. E. Lysenko

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES

Summary

The article outlines the importance of considering the issue of assessment and competitiveness management by the management of the company. It is noted that since increasing competitiveness is one of the main tasks of management for each enterprise, which guarantees it the strengthening of its own competitive positions in the market, conducting a procedure for assessing its level of competitiveness is an objective necessity. Based on the analysis of scientific literature, it has been determined that there are now different approaches to competitiveness assessment, using a large number of matrix, graphical, index, analytical and integrated methods. It is concluded that most of the existing methods of competitiveness assessment are based on the consideration of one type of activity, oriented towards the use of mainly narrow profiled enterprises. The lack of a comprehensive methodology for the competitiveness assessment of diversified enterprises, taking into account the structure of their business portfolio, necessitated the development of a methodological approach, which makes it possible to assess the level of competitiveness of such enterprises on the basis of the use of multi-criteria evaluation tools: the method which is using fuzzy logic and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). This comprehensive methodology will help diversified enterprises to determine the overall level of their competitiveness, taking into account the assessment of all areas of activity, and to investigate key competitors with a similar business portfolio, identifying the best “players” in the functioning markets and their place among them. This enables management to identify the strengths and weaknesses of the company's identified areas of activity, and develop appropriate strategic guidance for maintaining or improving current positions and further development. This given and described in detail algorithm for conducting the procedure for the competitiveness assessment under this methodological approach assumes the sequential implementation of seven stages and can be adapted to the specific functioning of enterprises of different industries.

Keywords: enterprise competitiveness; methods of enterprise competitiveness assessment; multi-criteria analysis; fuzzy logic method; TOPSIS method; rating assessment.

References

1. Ansoff I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Ekonomika, Moscow, Russia.
2. Balan, V.G. (2012), “Comparative analysis of attractiveness of enterprise strategic bussines unit”, Problemy nauky, vol. 2, pp. 28-33.
3. Balan, V.G. аnd Anisimova, L.A. (2011), “Methodical provision of estimation of competitiveness of enterprises”, Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky, vol. 25, pp. 33–42.
4. Balan, V.G. аnd Prymak V.M. (2014), “VIKOR method in comparative analysis of enterprise competitiveness”, Pratsi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Konkurentospromozhnist ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky, pp. 92-96.
5. Bellman R. and Zade L. (1976), Prinyatie resheniy v rasplyivchatyih usloviyah [Decision making in ambiguous conditions], Mir, Moscow, Russia.
6. Levitska A.O. (2013), “Methods for Assessing Competitiveness: National and Foreign Approaches to Classification”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 155-163.
7. Rotshtein A.P. (1999), Intellektualnyie tehnologii identifikatsii: nechetkie mnozhestva, geneticheskie algoritmyi, neyronnyie seti [Intellectual identification technologies: fuzzy sets, genetic algorithms, neural networks], Universum-Vinnytsia, Vinnytsia, Ukraine.
8. Shevchenko О. (2013), “New approaches to evaluation competitiveness of enterprises”, Visnyk KNUTD, vol. 4, pp. 136-139.
9. Yatskovy D.V. (2013), “New methods of assessing competitiveness of enterprise”, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 4, pp. 183-188.
10. Saaty, T. (1980), The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGrawHill, NY, USA.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8637

Відомості про авторів

К. Е. Лисенко

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. E. Lysenko

student, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Лисенко К. Е. Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності диверсифікованих підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6966 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.152

Lysenko, K. E. (2019), “Methodical approach to assessment of the competitiveness level of diversified enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6966 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.