EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
М. В. Фомічов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.153

УДК: 330.15:[631.153.7:631.587]

М. В. Фомічов

СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Анотація

У статті всебічно досліджено поняття «зрошення» та «система зрошення» як економічних категорій. Виокремлено основні елементи зрошувальних систем та основні вимоги які висуваються до них. Наведено та розкрито загальну класифікацію систем зрошення. Досліджено техніко-технологічні особливості основних типів зрошення. Детально розглянуті складові елементи зрошувальної системи. Зазначено, що при проектуванні для забезпечення ефективної та надійної експлуатації системи зрошення визначаються відповідні вимоги Проаналізовано ефективність функціонування різних типів систем. На основі аналізу зрошувальної техніки, що використовується в Україні зазначено, що широкого розповсюдження набув такий спосіб поливу як дощування. Відносно новими та інноваційними визначено системи крапельного зрошення. Обґрунтовано, що краплинне зрошення для аграрних підприємств є не тільки способом забезпечення вологи, а інтегрованим елементом інтенсивного вирощування сільськогосподарських культур та підвищення його ефективності

Ключові слова: зрошення; система зрошення; класифікація систем зрошення; типи систем зрошення; ефективність зрошення.

Література

1. Витоптова В. А. Еколого-економічні особливості крапельного зрошення / В. А. Витоптова, Н. А. Бондаренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18(1). - С. 214-219.
2. Воротинцева Л. І. Моніторинг еколого-агромеліоративного стану земель інгулецької зрошувальної системи / Л. І. Воротинцева // Зрошуване землеробство. - 2016. - Вип. 65. - С. 122-126.
3. Гоч В.С. Основи меліорації і ландшафтознавства [Електронний ресурс] / В.С. Гоч, С.В. Бабушко. — Режим доступу: http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/
4. Державний комітет України по водному господарству Наказ №108 від 16.04.2008 № Про затвердження Інструкції з організації та здійсненні моніторингу зрошувальних та осушувальних земель» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0656-08
5. Закон України «Про меліорацію земель» № № 1389-XIV від 14.01.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1389-14/sp:max100
6. Кисляченко М. Ф. Ефективність крапельного зрошення картоплі та овочевих культур в Україні / М. Ф. Кисляченко // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 102-107.
7. Кошук О. Б. Сільськогосподарські і меліоративні машини: Навчальний посібник / Кошук О. Б., Лузан П. Г., Мося І. А., Герлянд Т. М., Романов Л. А. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – 291 с
8. Лозовіцький П.С. Меліорація ґрунтів та оптимізація ґрунтових процесів. Підручник – 2014 - 528 с. С 170
9. Масікевич Ю. Г. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. Негадайло та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 330 с.
10. Методика визначення норм витрат електроенергії та палива на подачу води на зрошення. – К.: Мінагрополітики України, 2008. – 24 с.
11. Налобіна О. О. Аналіз раціональних способів поливу культур в агрокліматичних умовах Рівненської області / О. О. Налобіна, О. В. Маркова // Сільськогосподарські машини. - 2014. - Вип. 27. - С. 67-71.
12. Педак І. С. Державна політика у сфері меліорації земель / І. С. Педак // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 84-89.
13. Ромашенко М.І. Зрошення земель в Україні. Стан та шлях поліпшення / М.І. Ромашенко, С.А. Балюк. – К. : Світ, 2000. – 114 с
14. Ромащенко М.І. Мікро зрошення сільськогосподарських культур /М.І.Ромащенко, В.М.Корюненко, А.Т.Калєніков та ін.// Меліорація і водне господарство. – 2004. –Вип. 90. –С. 63–86.
15. Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство / В.О. Ушкаренко. – К.: Урожай, 1994. – 328 с.

Maksym Fomichov

IRRIGATION SYSTEMS AS AN ECONOMIC CATEGORY AND THEIR EFFECTIVENESS

Summary

The article comprehensively studies the concept of "irrigation" and "irrigation system" as economic categories. It is noted that from an economic point of view, irrigation is an agronomic technique, where moisture of soil is applied by hydrotechnical methods of water supply to the field where it is subsequently converted into soil moisture, which helps to improve the water, heat, air conditions of the soil, as well as to increase the actual yield of agricultural crops in areas of risky farming. The essence of the concept "system" is analyzed and it is determined that the "system" must contain a plurality of interrelated elements that form a single whole, interact with the environment and among themselves, which forms new properties in the elements when combined into such - due to the effect of the emergence. It is substantiated that the irrigation system is a set of different elements that alone can not perform the irrigation function, and when combined, form a complex system that can satisfy all the requirements that apply to it and ensures the high efficiency of using agricultural land. Detailed elements of the irrigation system are considered. It is noted that in designing the proper requirements for ensuring efficient and reliable irrigation operation are determined. The main elements of irrigation systems and the main requirements put forward for them are outlined. The general classification of irrigation systems is presented and uncovered. It is substantiated that closed irrigation systems are the best because they minimize water loss for filtration, allow to automate processes and facilitate control and controllability, which greatly increases their efficiency. The technical and technological peculiarities of the main types of irrigation are investigated and requirements are set for the technique used in watering. The efficiency of functioning of different types of systems is analyzed and on the basis of such analysis it is determined that when considering irrigation from the technical side the most acute problem is their technical equipment. Based on the analysis of the irrigation technology used in Ukraine, it has been noted that this method of watering has become widespread as spraying. Drip irrigation systems are defined as relatively new and innovative. It is substantiated that drip irrigation for agrarian enterprises is not only a way of providing moisture, but an integrated element of intensive cultivation of crops and increasing its efficiency. The comparison of efficiency of different types of irrigation is given.

Keywords: irrigation; irrigation system; classification of irrigation systems; types of irrigation systems; irrigation efficiency.

References

1. Vytoptova, V. A. and Bondarenko, N. A. (2010), " Ecological-economic features of drip irrigation", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18(1), pp. 214-219.
2. Vorotyntseva, L. I. (2016), "Monitoring of the ecological and agro-ameliorative state of the lands of the Inhulets irrigation system", Zroshuvane zemlerobstvo, vol. 65, pp. 122-126.
3. Hoch, V.S. and Babushko, S.V. "Fundamentals of Melioration and Landscape Studies", [Online], available at: http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/
4. State Committee of Ukraine for Water Management (2008), Order "On Approval of Instructions for Organizing and Monitoring the Irrigation and Drainage Lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0656-08
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On Land Reclamation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1389-14/sp:max100
6. Kysliachenko, M. F. (2014),"Efficiency of drip irrigation of potatoes and vegetable crops in Ukraine", Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva. ekonomichni nauky, vol. 25, pp. 102-107.
7. Koshuk, O. B. Luzan, P. H. Mosia, I. A. Herliand, T. M. and Romanov L. A. (2015), Silskohospodarski i melioratyvni mashyny [Agricultural and reclamation machines], IPTO NAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 291.
8. Lozovitskyi, P.S. (2014), Melioratsiia gruntiv ta optymizatsiia gruntovykh protsesiv [Soil melioration and soil processes optimization], P. 528, pp. 170.
9. Masikevych, Yu. H. Shestopalov, O. V. Nehadailo, A. A. and others (2015), Teoriia system v ekolohii [The theory of systems in ecology], Sumskyi derzhavnyi universytet, Sumy, Ukraine, P.330.
10. Metodyka vyznachennia norm vytrat elektroenerhii ta palyva na podachu vody na zroshennia [Methodology for determining the norms of electricity and fuel consumption for water supply to irrigation], Minahropolityky Ukrainy, 2008, Kyiv, Ukraine, P. 24 s.
11. Nalobina, O. O. and Markova, O. V. (2014), " Analysis of rational methods of watering crops in the agroclimatic conditions of the Rivne region", Silskohospodarski mashyny, vol. 27, pp. 67-71.
12. Pedak, I. S.(2013), "State policy in the field of land reclamation", Derzhava ta rehiony. Ser. : Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 84-89.
13. Romashenko, M.I. and Baliuk, S.A. (2000), Zroshennia zemel v Ukraini. Stan ta shliakh polipshennia [Irrigated land in Ukraine. Condition and path of improvement], Svit, Kyiv, Ukraine, P.114.
14. Romashchenko, M.I. Kalienikov, A.T. and others (2004), "Micro irrigation of agricultural crops", Melioratsiia i vodne hospodarstvo, vol. 90, pp. 63–86.
15. Ushkarenko, V.O. (1994), Zroshuvane zemlerobstvo [Zusuvana landowning], Urozhai, Kyiv, Ukraine, P. 328.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 8309

Відомості про авторів

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Maksym Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Фомічов М. В. Системи зрошування як економічна категорія та їх ефективність. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.153

Fomichov, Maksym (2019), “Irrigation systems as an economic category and their effectiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.