EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
С. І. Дробязко

УДК: 368.212:629.33

С. І. Дробязко

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Стан розвитку ринку страхових послуг показав, що кількість фінансових установ в Україні, в тому числі й страхових компаній за останні п’ять років знижується, що викликано загальними тенденціями в розвитку економіки та світовою фінансовою кризою. Вивчення окремих показників функціонування ринку свідчить про те, що вони не відповідають світовим стандартам. Проведений аналіз також свідчить про диспропорцію розвитку страхового ринку України. Перевага надається розвитку ризикового страхування, страхування життя займає лише 4,6% в загальному обсязі страхових премій. При цьому на страхових ринках зарубіжних країн премії на страхування життя в загальному обсязі зібраних премій складають 40-80%. Основними причинами коливання рівня страхових виплат стало не лише зменшення числа застрахованих осіб, а й зменшення кількості страхових компаній, які працювали на ринку страхових послуг в Україні через внутрішньо економічні, політичні та інші причини. Отже, протягом досліджуваного періоду даний показник перебував у межах 8-33%, що свідчить про високий рівень «схемного страхування» або «псевдострахування».

S. I. Drobiazko

DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESS

Summary

This paper covers the study of tendencies in the insurance market development in Ukraine and the world. According to the analysis of the state of the insurance services development market in Ukraine for 2001-2017, the number of financial institutions, including insurance companies, is decreased for the last five years, which is caused by the general trends in the economy development and world financial crisis. We studied the individual indicators of the market, which not meet the world standards. The analysis conducted also testifies about the disproportion of the insurance market development in Ukraine. It was proved that the priority is given to the development of risk insurance, the life insurance makes up 4.6% only in the general volume of insurance premiums. It was argued that in the insurance markets of foreign countries, the premiums for life insurance make up 40-80% in the total amount of bonuses collected. We distinguished the main internal contradictions of the functioning of domestic insurance companies: the contradiction between the high rates of development and the not developed system of sales of insurance services; the contradiction between the high growth rates of insurance premiums and the relatively low capitalization of insurers; the contradiction between the high rates of development of insurance organizations and the lack of effective forms of management, which is largely due to the shortage of skilled professionals. We considered main reasons for fluctuations in the level of insurance payments. It is proved that the main reason for this fluctuation is not only a decrease in the number of insured persons, but also a decrease in the number of insurance companies that worked in the insurance market in Ukraine due to internal economic, political and other reasons. So, during the investigated period, this indicator was within the range of 8-33%, which indicates a high level of pceudo insurance.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3461

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

S. I. Drobiazko

Як цитувати статтю

Дробязко С. І. Діагностика розвитку страхового ринку в Україні в умовах глобалізаційних процесів. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6971 (дата звернення: 22.05.2022).

Drobiazko, S. I. (2018), “Diagnostics of development of the insurance market in Ukraine in the conditions of globalization process”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6971 (Accessed 22 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.