EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ
О. М. Вініченко

УДК: 368.212:629.33

О. М. Вініченко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Анотація

На підставі логічного поєднання аналітичних, економіко-математичних, стратегічних інструментів оцінки соціально-економічного стану підприємства запропоновано механізм діагностування соціально-економічного розвитку підприємства, який з урахуванням визначених функцій (аналітичної, дослідницької, інформаційної, експертної, оцінювальної, рейтингової, розподільчої, презентаційної, легітимізаційної, креативної) дозволяє оцінити соціально-економічний стан досліджуваних підприємств та визначити динаміку їх розвитку і, як наслідок, обрати найбільш підходящу базову стратегію соціально-економічного розвитку конкретного підприємства. Розроблено механізм здійснення динамічного контролю оцінки соціально-економічного розвитку підприємства. Зазначений механізм складається з таких блоків: факторизація показників; типологізація контрольних дій; сценування напрямів розвитку. У кожному блоці визначено взаємозв’язок між функціями та інструментами контролю. Автором сформовано науковий підхід до оцінки ефективності системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства та моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу середовища, який базується на обґрунтуванні основних факторів впливу середовища та визначенні зацікавлених сторін у здійсненні контролю соціально-економічного розвитку підприємства.

O. M. Vinichenko

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

Summary

Based on the logical combination of analytical, economic and mathematical, strategic tools for assessing the socio-economic status of an enterprise, a mechanism for diagnosing the socio-economic development of an enterprise has been proposed, taking into account certain functions (analytical, research, information, expert, evaluation, rating, distribution, presentation, legitimization, creative) allows you to assess the socio-economic situation of the studied enterprises and determine the dynamics of their development and as a result, the image and the most appropriate basic strategy for the socio-economic development of a particular enterprise. A mechanism has been developed for implementing a dynamic monitoring assessment of the socio-economic development of an enterprise. This mechanism consists of the following blocks: factorization of indicators; typology of control actions; Stage of development. In each block, the relationship between functions and control tools is defined. The author has formed a scientific approach to assessing the effectiveness of the system of dynamic control of the socio-economic development of an enterprise and monitoring external and internal environmental factors based on substantiating the main environmental factors and identifying stakeholders in monitoring the socio-economic development of an enterprise. The combination of the developed mechanisms with other elements of the system allowed us to offer a dynamic control system for the socio-economic development of the enterprise. The presented dynamic control system incorporates three subsystems: the control subsystem; managed subsystem, which consists of four second-level subsystems; support subsystem, which consists of two second-level subsystems. As well as the mechanisms and components that characterize the connections both within the system and beyond its borders, which makes it possible to identify and define formalized and non-formalized tasks of monitoring the socio-economic development of an enterprise in dynamic conditions of operation.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7063

Відомості про авторів

О. М. Вініченко

доктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

O. M. Vinichenko

Як цитувати статтю

Вініченко О. М. Соціально-економічний розвиток як чинник економічної безпеки підприємств страхового сектору. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6972 (дата звернення: 28.02.2024).

Vinichenko, O. M. (2018), “Socio-economic development as a factor of economic security of the insurance sector enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6972 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.