EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
С. І. Дробязко

УДК: 368.212:629.33

С. І. Дробязко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Удосконалено категорійний апарат управління страховому ринком доповнення та встановлення логічного зв’язку між базовими категоріями та спеціальними поняттями і визначення з позиції ресурсного підходу змісту дефініцій «страхування» (як специфічна галузь національної економіки, що пов’язана з перерозподілом національного доходу, акумулювання, примноження й витрачання коштів в процесі забезпечення безпеки населення на основі урахування як вірогідності несприятливої події, так і її можливих наслідків); «страховой продукт» (яка багатоаспектна дефініція щодо забезпечення підтримки безпеки та захисту майнових інтересів громадян й юридичних осіб у разі настання страхових подій відповідно до договору); «страховий ринок» (як динамічна система на конкретно історично суспільному розвитку соціального захисту та забезпечення економічної безпеки на основі реалізації економічних, фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних та інших відносин).

S. I. Drobiazko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INSURANCE MARKET IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM

Summary

The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the insurance market. The categorical apparatus for managing the insurance market of additions and the establishment of a logical connection between basic categories and special concepts and the definition of the content of “insurance” definitions from a resource-based approach (as a specific branch of the national economy related to the redistribution of national income, accumulation, multiplication and spending in the process of providing public safety on the basis of taking into account both the probability of an adverse event, and its possible consequences) khovo product "(which is a multidimensional definition to ensure the maintenance of security and protect the property interests of citizens and legal entities in the event of insured events in accordance with the contract)" Insurance Market "(as a dynamic system based on the specific historical development of social protection and economic security based on implementation of economic, financial, contractual, information and consulting and other relations). As a specific product, the insurance service has the following features: the insurance service is realized when the insurance contract between the parties concerned is signed, that is, when the insurance premium is paid (or its part), the insured can estimate the exchange value of the service rendered; the fullness of the consumer value of the insurance service can be assessed by the consumer in full (in the event of an insured event) or incomplete (in the absence of the insured event) volume during the entire period of insurance contract servicing by the insurer. Insurance product, insurance services are integral components of the insurance market. The insurance market is a complex institutional complex that allows you to meet the needs of society in insurance protection during the implementation of the insurance product. The national insurance market has its own characteristics, trends and prospects, and requires further our study.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 2701

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

S. I. Drobiazko

Як цитувати статтю

Дробязко С. І. Теоретико-методичні аспекти страхового ринку в системі ринкової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6973 (дата звернення: 07.03.2021).

Drobiazko, S. I. (2018), “Theoretical and methodological aspects of the insurance market in the market economy system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6973 (Accessed 07 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.