EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
Ю. В. Романуша

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60

УДК: 338.24(477)

Ю. В. Романуша

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Анотація

Сучасний етап еволюції національної економіки обумовлює необхідність трансформації економічної системи суспільства в нову, засновану на знаннях. Зростаючий інтерес вітчизняних науковців до визначення передумов формування ефективної економіки знань в Україні, пояснюється прагненням досягти рівнів показників соціально-економічного розвитку, близьких до значень розвинених країн світу, які вже функціонують на положеннях економіки знань. В статті визначено сутність економіки знань, виокремлено її відмінні риси від інших категорій економіки, надано характеристику передумовам її формування, а також методів виміру ефективності. Спираючись на розроблену Всесвітнім банком методику оцінки готовності країни до переходу на модель розвитку економічної системи, що ґрунтується на знаннях, проведено порівняльний аналіз рейтингу України з Польщею та Німеччиною за показниками соціального, політичного, економічного, науково-технічного та інформаційно-комунікаційного розвитку. Отримані результати свідчать, що на сучасному етапі еволюції розвитку економічної системи України, існує недостатня її готовність до стрімкого переходу на засади економіки знань. Узагальнення результатів дослідження дозволило виділити проблеми, які уповільнюють трансформацію економічної системи України у економіку знань.

Ключові слова: економіка знань; розвиток; рейтинг; індекс економіки знань; методи виміру економіки знань.

Література

1. Аналітичний портал «Гуманітарні технології». URL: https://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
2. Валовий внутрішній продукт. МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М. та ін. Економіка знань та її перспективи для України. К.: Ін-т економічного прогнозування НАН України, 2005. 168 с.
4. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18730
5. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России. Вестник РАН. 2003. Т.73 № 5. C. 450-456
6. Максаковский В.П. Экономика знаний. Смоленск: Универсум, 2012. 104 с.
7. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966. 462 с.
8. Населення України. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
9. Worldwide Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
10. Ціна держави. Бюджет України. Видатки. URL: http://cost.ua/budget/expenditure/
11. Сингаївська А.М. Економіка знань та освіта: філософський контекст. URL: http://novyn.kpi.ua/2007-1/05_Singaivska.pdf
12. Степанов Ю. Экономика знаний или интеллектуальное общество? Наша власть: дела и лица. 2006. №10. С. 52-56.

Yu. V. Romanusha

ANALYSIS THE PROBLEMS OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION IN UKRAINE

Summary

The current stage of the evolution of the national economy necessitates the transformation of the economic system of society into a new which based on knowledge. The growing interest of domestic scientists to determine the prerequisites for the formation of an effective economy knowledge in Ukraine is explained by the desire to achieve levels of socio-economic development indicators close to the values of developed countries of the world that already function on the positions of the knowledge economy. The problems of the formation of the economy knowledge in Ukraine were identified in this work based on the results of a comparative analysis of its development indicators. The essence of the economy knowledge was defined in this article. It was distinguished the features from other categories of economy. The description of the prerequisites for its formation, as well as methods of measuring the efficiency was given. The main problem of research in the area of economy knowledge is the intellectualization of labor and the justification of the priority of the processes of production of new knowledge in order to ensure the socio-economic progress of society. The aim of the study was to identify the problems of the formation of the knowledge economy in Ukraine based on the results of a comparative analysis of its development indicators. A comparative analysis of Ukraine's ranking with Poland and Germany on the indicators of social, political, economic, scientific and technical and information and communication development has been conducted, which based on the World Bank's methodology for assessing the readiness of the country to transition to a model for the development of a knowledge-based economic system. The obtained results showed that at the present stage of the evolution of the economic system, Ukraine was not sufficiently prepared for a rapid transition to the principles of the knowledge economy. The practical significance of the research has been in expanding the information support required in the development and implementation of reforms in the socio-economic life of society in the context of the transition to the economy knowledge-based. The generalization of the results of the study allowed to highlight the problems that slow down the transformation of Ukraine's economic system into the knowledge economy.

Keywords: economy knowledge; development; rating; index of knowledge economy; methods of measuring economics of knowledge.

References

1. Analytical portal “Humanitarian Technologies”, available at: https://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
2. Gross domestic product. MinFin available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
3. Geets, V.M., Aleksandrova, V.P., Bazhal, Yu.M. (2005), “Knowledge economy and its prospects for Ukraine”, K.: Institute of Economic Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine. 168 p.
4. Encyclopedia of modern Ukraine, available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18730
5. Makarov, V.L. (2003), “Knowledge Economy: Lessons for Russia”, Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Vol. 5. C. 450-456
6. Maksakovsky, V.P. (2012), “Knowledge economy”. Smolensk: Universe. 104 p.
7. Mahlup, F. (1966), “Production and distribution of knowledge in the USA”, M.: Progress. 462 p.
8. The population of Ukraine. State Statistics Service. available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
9. Worldwide Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
10. The price of the state. Budget of Ukraine. Expenditures, available at: http://cost.ua/budget/expenditure/
11. Sinhayevskaya, A.M. (2007), “Economics of Knowledge and Education: The Philosophical Context”, available at: http://novyn.kpi.ua/2007-1/05_Singaivska.pdf
12. Stepanov, Yu. (2006), “Knowledge Economy or Intellectual Society?”, Our power: business and faces. Vol. 10. Pp. 52-56.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

Ю. В. Романуша

канд. економ. наук, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту,Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Українськоїінженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Yu. V. Romanusha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics enterprises and management, Educational and scientificVocational-Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

ORCID:

0000-0003-0004-5594

Як цитувати статтю

Романуша Ю. В. Дослідження проблем формування економіки знань в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6974 (дата звернення: 30.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60

Romanusha, Yu. V. (2019), “Analysis the problems of knowledge economy formation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6974 (Accessed 30 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.